Mgr. Veronika Vodrážková (roz. Čurdová)

Vzdělání:

2005–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: český jazyk a literatura)

od 2011 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium (obor: český jazyk, školitelka: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.)

 

Dosažená praxe:  

od 2014 – odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  

 

Organizační činnost:

2016 – spoluorganizace workshopu Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu (29. – 30. 11. 2016)

2016 – členka organizačního týmu konference Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty, FF UK, Praha

2015 – podíl na přípravě Lexikologicko-lexikografického odpoledne na počest 100. výročí narození Josefa Filipce, 5. 2. 2015, Jazykovědného sdružení ČR

2014–2017 – členka organizačního týmu konference Dny kognitivní lingvistiky, FF a PedF UK, Praha

2012–2014 – koordinace mezinárodního projektu Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně Výzkum jazyka studentů v kontextu) (ÚJOP UK Praha)

 

 

Členství v organizacích:

od 2015 – členka Lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR

od 2014 – členka Jazykovědného sdružení ČR


Vydané publikace:

 

Kapitola v odborné knize:

ČURDOVÁ, Veronika. Antonymie. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 150–153. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

ČURDOVÁ, Veronika. Názvy jazyků. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 203–205. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

ČURDOVÁ, Veronika. Názvy oborů. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 202–203. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena. Zpracování sloves v ASSČ. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 114–119. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

VODRÁŽKOVÁ, Veronika. Jazykové realizace konceptuální metafory ŽIVOT JE CESTA v češtině (se zaměřením na vzpomínkové texty). In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.), Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, 2016, s. 51–60. ISBN 978-80-7308-703-6.

 

VODRÁŽKOVÁ, Veronika. Představové schéma CESTA v české somatické frazeologii. In: Vaňková, I. – Vodrážková, V. – Zbořilová, R. (eds.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Člověk v mluvených a znakových jazycích. Praha: ÚČNK FF UK, 2017, s. 19–27. ISBN 978-80-7308-727-2.

 

Články v časopisech:

ČURDOVÁ, Veronika. Pohyb po cestě prostřednictvím nohou jako zdrojová oblast metafor času v češtině, Prace Filologiczne, 2014, roč. LXIV, č. 2, Varšava, s. 55–68. ISSN 0138-0567.

 

ČURDOVÁ, Veronika: Teorie významových profilů a výzkum somatismů v češtině. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 1–2, s. 4–13. ISSN 1212-5326.

 

ŠTINDLOVÁ, Barbora – ČURDOVÁ, Veronika. Merlin: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně. Časopis pro moderní filologii, 2015, roč. 97, č. 2, Praha, s.190–200. ISSN 0008-7386.

 

VAŇKOVÁ, Irena – ČURDOVÁ, Veronika. Čelem k teorii pojmových profilů: nové možnosti slovníkového výkladu somatismů. Didaktické studie, 2014, roč. 6, č. 1, s. 66–78. ISSN 1804-1221.

 

Příspěvky ve sbornících:

ČURDOVÁ, Veronika. Cesta jako primární představové schéma pro konceptualizaci procesů trvajících v čase (Na příkladu sloves s předponou do- ve sportovní publicistice). In: Veselka, M. – Nowicka, D. – Czemplik, N. – Neumann, C. (eds.), Vícejazyčnost: Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-692-3.

 

ČURDOVÁ, Veronika. Pohyb po nohou jako zdrojová oblast metafor v odborných textech (Představové schéma cesta v češtině). In: Vaňková, I. – Wiendl, J. (eds.), Tělo, smysly a emoce v jazyce a literatuře. Praha, ÚČJTK – ÚČLLV FF UK, 2012, s. 88–96. ISBN 978-80-7308-443-1.

 

ČURDOVÁ, Veronika. Svoboda v českém jazyce (K možnostem lexikografického zpracování pojmů). In: Vorotnikov, J. L. – Šlaufová, E. (eds.), Современная славянская лексикология и лексикография / Současná slovanská lexikologie a lexikografie. Praha (v tisku).

 

ČURDOVÁ, Veronika. Významové profily nohy / nohou v češtině. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2015, s. 41–46. ISBN 978-80-7465-130-4.

 

ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena. Sémantika sloves s předponou do- v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Praha, 9.–11. 9. 2015) (v tisku).

 

ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena. Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě. In: Sborník z mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století (Praha, 20.–22. 4. 2016) (v tisku).

 

KROUPOVÁ, Magdalena – ČURDOVÁ, Veronika. Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves manipulace. In: Sborník z mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století (Praha, 20.–22. 4. 2016) (v tisku).

 

ŠTINDLOVÁ, B. – ČURDOVÁ, V. – KLIMEŠOVÁ, P. – LEVOROVÁ, E.: Žákovský korpus MERLIN: Jazykové úrovně a trojjazyčná chybová anotace. In: Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Sborník z mezinárodní konference Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Praha, ÚJOP UK, 2014, s. 140–148. ISBN 978-80-87238-10-3.

 

Abstrakty:

ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena. Sémantika sloves s předponou do- v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia XXIV. Zborník abstraktov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Praha, 9.–11. 9. 2015) (v tisku).

 

MACHÁLKOVÁ, Lucie – VODRÁŽKOVÁ, Veronika. Využití Českého národního korpusu při tvorbě ASSČ. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 53–54. ISBN 987-80-88211-02-0.

 

ŠTINDLOVÁ, Barbora – ČURDOVÁ, Veronika. Merlin: Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně. In: Abstrakty. Korpusová lingvistika Praha 2014: 20 let mapování češtiny. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2014, s. 208–211.  ISBN 978-80-7106-600-2.

 

Recenze:

LIŠKOVÁ, Michaela – ČURDOVÁ, Veronika. XXV. ročenka Kruhu moderních filologů. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 1–2, s. 66–67. ISSN 1212-5326.

 

Popularizační činnost:

ČURDOVÁ, Veronika. Slovník pro labužníky. Vesmír, 2015, roč. 94, č. 145, s. 364. ISSN 1214-4029. Dostupné z: <http://casopis.vesmir.cz/clanek/slovnik-pro-labuzniky>

 

ČURDOVÁ, Veronika. Když to ladí… Domluvte se slovensky. Kurz slovenštiny pro Čechy. Lidové noviny, 1. 4. 2016, s. 17.

 

ČURDOVÁ, Veronika. Hlava zadebnená! Domluvte se slovensky. Kurz slovenštiny pro Čechy. Lidové noviny, 2. 4. 2016, s. 36.

 

VODRÁŽKOVÁ, Veronika. Rozezvučený slovník. Vesmír, 2016, roč. 95, č. 5, s. 668. ISSN 0042-4544. Dostupné z: <http://casopis.vesmir.cz/clanek/rozezvuceny-slovnik>

 

12. 11. 2015 – seminář Vytvoř si své slovníkové heslo pro Týden vědy a techniky.

 

Pedagogická činnost:

od 2012 – výuka semináře Současný český jazyk – lexikologie, FF UK, Praha

od 2012 – výuka předmětu Jazyk, kognice a kognitivní lingvistika, FF ZČU, Plzeň

2013 – výuka lexikografického semináře Slovník jako jazykový obraz světa, FF UK, Praha

od 2015 – spolu s Michaelou Liškovou výuka předmětu Lexikografické praktikum, FF UK, Praha

 

Přednášky:

24. 6. 2017 – přednáška Schéma CESTA a jeho metaforické realizace v uměleckém textu (Obyčejný život Karla Čapka), Dny kulturní lingvistiky, FF UK, Praha

17. 3. 2016 – spolu s Michaelou Liškovou přednáška Akademický slovník současné češtiny, Teoreticko-metodologický seminář, FF UK, Praha

24. 11. 2015 – přednáška Akademický slovník současné češtiny, Lexikologický proseminář doc. PhDr. Ireny Vaňkové, CSc., Ph.D., Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK, Praha

1. 4. 2014 – přednáška pro olomouckou pobočku Jazykovědného sdružení ČR Teorie významových profilů a výzkum somatismů v češtině, FF UP, Olomouc

10. 10. 2012 – spolu s doc. PhDr. Irenou Vaňkovou, CSc., Ph.D., přednáška v Kruhu přátel českého jazyka Antropologická lingvistika a tělesnost, FF UK, Praha

17. 5. 2012 – spolu s Natálií Zaněginou odborná přednáška Somatismy a možnosti jejich zkoumání (lexikografická perspektiva), Teoreticko-metodologický seminář, FF UK, Praha

březen 2012, duben 2013 – odborné přednášky v rámci Univerzity třetího věku: Vědecký versus naivní obraz světa, Jazykový obraz částí těla v češtině, Svoboda a volnost v českém jazyce, FF UK, Praha

 

Granty:

2013–2014 – hlavní řešitelka projektu pro rozvoj a inovaci výuky na FF UK Praha (Elektronické kompendium textů z kognitivní lingvistiky)