PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.

Datum narození: 19. 8. 1981
 
Vzdělání:
2000–2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (obor: český jazyk a literatura; diplomová práce: Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině)
2006–2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium, obor: filologie (český jazyk), téma disertační práce: Projekce presupozic v češtině, školitel: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
Dosažená praxe:
od roku 2006 odborný pracovník oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
od roku 2012 odborný pracovník oddělení gramatiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
v letech 2007–2012 odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
2006–2011 účast na výzkumném záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
účast na projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0275 Moderní mluvnice češtiny (2011–2012), řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová

od 2013 účast na grantovém projektu uděleném Grantovou agenturou ČR Slovník afixů užívaných v češtině

 
Vydané publikace:
 
Kapitola v odborné knize:

OSOLSOBĚ, Klára – VESELÝ, Vojtěch. Účelová adjektiva se sufixem -cí. In Štícha, F. (ed.). Velká akademická gramatika spisovné češtiny. 1. svazek. Praha: Academia. (v tisku)

 

MICHALEC, Vít – VESELÝ, Vojtěch. Homonymie. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 35–38. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

VESELÝ, Vojtěch. Slovnědruhová charakteristika. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 42–48. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

VESELÝ, Vojtěch. Tvaroslovná charakteristika. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 49–63. ISBN 978-80-86496-89-4. 

 

VESELÝ, Vojtěch. Číslovky. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 107–114. ISBN 978-80-86496-89-4. 

 

VESELÝ, Vojtěch. Zpracování reflexivních sloves a reflexivních konstrukcí v ASSČ. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 119–123. ISBN 978-80-86496-89-4. 

 

MICHALEC, Vít – VESELÝ, Vojtěch. Substantiva s převahou plurálových tvarů. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 209–211. ISBN 978-80-86496-89-4.

 
VESELÝ, Vojtěch. Kategorie kvantity a její vyjadřování v jazyce. In: Uličný, O. a Bláha, O. ed. Studie k moderní mluvnici češtiny: Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 85–101. ISBN 978-80-244-3633-3.
 
VESELÝ, Vojtěch. Ke zpracování zájmen v lexikální databázi Pralex. In: Světlá, J., Jarošová, A. a Rangelova, A., ed. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 95–103. ISBN 978-80-263-0097-7.
 
Článek v časopise:
MICHALEC, Vít. – VESELÝ, Vojtěch. K významu substantiv s převahou plurálových tvarů. Slovo a slovesnost, 2016, roč. 77, s. 163–184. ISSN 0037-7031.
 
VESELÝ, Vojtěch. Ke zpracování některých významových druhů číslovek ve výkladovém slovníku. Naše řeč, 2016, roč. 99, s. 113–131. ISSN 0027-8203.
 
VESELÝ, Vojtěch. K významovým vztahům v apoziční skupině. Slovo a slovesnost, 2013, roč. 74, č. 3, s. 178–194. ISSN 0037-7031.
 
VESELÝ, Vojtěch. Obojí, oboje, obé, všechno. Naše řeč, 2011, roč. 94, č. 4, s. 181–193. ISSN 0027-8203.
 
VESELÝ, Vojtěch. Lexikální sémantika neurčitých kvantifikátorů v současné češtině. Slovo a slovesnost, 2009, roč. 70, č. 3, s. 175–192. ISSN 0037-7031.
 
Příspěvek ve sborníku:
VESELÝ, Vojtěch. K významům a funkcím reflexivního prvku si. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 77–78. ISBN 987-80-88211-02-0.
 
VESELÝ, Vojtěch. Význam a funkce výrazů s komponenty bůhví-, bůhví a bůh ví. In Barnová, K.; Chomová, O. (eds.). Varia XXI. Banska Bystrica: Belianum, 2015, s. 604–608. ISBN 978-80-557-0879-9.
 
Recenze:
VESELÝ, Vojtěch (rec.). Jarmila Panevová et al.: Mluvnice současné češtiny 2. Jazykovědné aktuality. 2016. ISSN 1212-5326. (v tisku)
 
VESELÝ, Vojtěch (rec.). Bílková, Jana. Tautologie a kontradikce v češtině. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2013. 184 s. ISBN 978-80-7470-029-3. Korpus – gramatika – axiologie. (V tisku.)
 
DĚNGEOVÁ, Zuzana, LIŠKOVÁ, Michaela, OPAVSKÁ, Zdeňka a VESELÝ, Vojtěch (rec.). Buzássyová, Klára, Chocholová, Bronislava a Janočková, Nicol, ed. Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1269-1. Slovo a slovesnost, 2015, roč. 76, č. 1, s. 71–78. ISSN 0037-7031.
  
Popularizační činnost:
VESELÝ, Vojtěch. O neurčitosti počtů. Vesmír. 2016, roč. 95, č. 7. ISSN 1214-4029.