doc. PhDr. František Štícha, CSc.

Datum narození: 23.11.1950 


Vzdělání:
1975 - ukončení studia na pedagogické fakultě v Plzni
1976 - doktorát filozofie na FF UK
1981 - ukončení aspirantury a získání vědecké hodnosti kandidáta věd
2004 - habilitace na FF UK Praha

Dosažená praxe:
1975-1978 studijní pobyt v ÚJČ ČSAV
1978-1980 - interní aspirantura v ÚJČ ČSAV
1981-1989 - odborný asistent katedry českého jazyka a literatury PedF UK: přednášky z Úvodu do studia českého jazyka a z historické češtiny
duben 1990 - od 1. dubna 1990 vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR: výzkum gramatiky, zejména syntaxe současné češtiny; kontrastivní studium češtiny a němčiny
1993 - úspěšně splněn grantový úkol "Koncepce srovnávací gramatiky angličtiny, francouzštiny, němčiny a češtiny" textem "Struktur einer vergleichenden Grammatik Englisch - Französisch - Deutsch - Tschechisch (ein Projekt)"
duben 1997 - březen 2001 - lektor češtiny na univerzitě v Heidelbergu
2001 - od 1. října 2001 - přednášky z kontrastivní česko-německé gramatiky a stylistiky v Ústavu translatologie FF UK

Vydané publikace:
1. Monografie
ŠTÍCHA, František. Utváření a hierarchizace struktury větného znaku. Praha: Univerzita Karlova, 1984.

ŠTÍCHA, František. Současný český jazyk - Význam a konkurence v syntaxi (skriptum). Praha: Univerzita Karlova, 1989.

ŠTÍCHA, František. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Argo 2003

2. Část monografické publikace

ŠTÍCHA, František. Lingvistický pohled na obraznost slovního významu. In: E. Oliveriusová a kol., Úvod do studia literatury I. Praha: UK, 1989, s. 1-24.

ŠTÍCHA, František. Čas slovesný. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 61-62.

ŠTÍCHA, František. Diateze. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 112-113.

ŠTÍCHA, František. Gramatičnost. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 155.

ŠTÍCHA, František. Hierarchizace sémantické struktury. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 165-166.

ŠTÍCHA, František. Osoba. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 299.

ŠTÍCHA, František. Rod slovesný. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 378-380.

ŠTÍCHA, František. Způsob slovesný. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 569-570.

3. Články ve sbornících

ŠTÍCHA, František. Vztah předmětu a příslovečného určení z hlediska syntaktické teorie a školské praxe. In: Filologické studie XIII, Praha: UK, 1985, s. 61-71.

ŠTÍCHA, František. Metafora ve školské praxi (s M. Bodlákem, R.Listíkovou a E. Oliveriusovou) In: Filologické studie XV, Praha: UK, 1986, s. 143-169.

ŠTÍCHA, František. K pojmu a popisu jazykové normy. In: Funkční lingvistika a dialektika, ed. J. Nekvapil a O. Šoltys. Praha: Ústav pro jazyk český, 1988, s. 190-196.

ŠTÍCHA, František. Jazyk Čapkovy románové trilogie. In: F.

ŠTÍCHA Karel. Čapek a český jazyk., Praha: UK, 1990, s. 28-57.

ŠTÍCHA, František. Karel Čapek a cizí slova. In: F.

ŠTÍCHA Karel Čapek a český jazyk. Praha: UK, 1990, s. 109-125.

ŠTÍCHA, František. K lexikální synonymii ve starší češtině, In: Filologické studie XVIII, Praha: UK, 1990, s. 7-19

ŠTÍCHA, František. Zur Beschreibung der Implizitheit in der Sprache und Kommunikation. In: Bohumil Palek & Přemysl Janota. Proceedings of LP' 90,. Prague: Charles University Press, 1991, s. 77-81.

ŠTÍCHA, František. Die lexikalische Unbesetztheit des Objektkomplements im englischen, französischen, deutschen und tschechischen Satz. In: Ch. Mair & M. Markus "New departures in contrastive linguistics", Innsbruck, 1992, vol. I, 225-232.

ŠTÍCHA, František. InforInformationsstruktur und Artikelgebrauch", In: Dieter W. Halwachs and Irmgard Stütz. Sprache - Sprechen - Handeln. Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums, Graz 1993, Bd. 1, 187-190. Tübingen: Niemeyer 1994

ŠTÍCHA, František. Intonatorische Wiedergabe der impliziten Thema-Rhema-Gliederung beim Lesen, In: S. Čmejrková, F. Daneš and Eva Havlová. Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication, 227-235. Tübingen: Gunter Narr 1994.

ŠTÍCHA, František. Implizitheit und Explizitheit in der Sprache und in der Übersetzung), In: J. Králová and Z. Jettmarová. Translatologica Pragensia. Translation Strategies and Effects in Cross-Cultural Value Transfer and Shifts, Praha: FF UK 1994.

ŠTÍCHA, František. K pojetí spisovnosti. In: J. Jančáková, M. Komárek and O. Uličný. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993, 57-60. Praha: FF UK 1995.

ŠTÍCHA, František. On Implicitness in Language and Discourse: A Contrastive View, In: E. Hajičová, O. Leška, P. Sgall and Z. Skoumalová. Travaux du circle linguistique de Prague, 331-346. Amsterdam: J. Benjamins, 1996.

ŠTÍCHA, František. Spisovnost a nespisovnost literární řeči vypravěče. In: R. Šrámek. Spisovnost a nespisovnost dnes, 188.190. Brno: MU 1996.

ŠTÍCHA, František. Implizitheitmengen und -arten bei der Substantivkomposition. In: A. Šimečková and M. Vachková. Wortbildung. Theorie und Anwendung, 155-162. Praha: Karolinum 1997.

ŠTÍCHA, František. Ich weiß es nicht. Ein deutsch-tschechischer Vergleich einer Antwort. In: S. Čmejrková, J. Hoffmannová, O. Müllerová and J. Světlá. Dialoganalyse VI. Referate der 6. Arbeitstagung, 481-485. Tübingen: Max Nimeyer 1998.

ŠTÍCHA, František. Anaforické koreferenční substantivum. In: Z. Hladká a P. Karlík. Čeština. Univerzália a specifika 3, Brno: MU, 2001, s. 87-97.

4. Články v periodicích

ŠTÍCHA, František. K problematice významu slovesných reflexívních forem fakultativních. Naše řeč, 58, 1975, s. 127-132.

ŠTÍCHA, František. Vypouštění částice se v koordinovaném a závislostním spojení zvratných sloves. Naše řeč, 59, 1976, s. 68-76.

ŠTÍCHA, František. Substantiva deminutivní formy s lexikalizovaným významem. Naše řeč 61, 1978, s. 113-127.

ŠTÍCHA, František K užívání a významu dvojí formy trpného rodu v současné spisovné češtině. Naše řeč 62, 1979, s. 57-71.

ŠTÍCHA, František. Konkurence krátkých a dlouhých variant participiálních tvarů v přísudku. Naše řeč 63, 1980, s. 1-14.

ŠTÍCHA, František. Konkurence nominativu a instrumentálu přísudkového substantiva v současné spisovné češtině. Naše řeč 63, 1980, s. 192-200.

ŠTÍCHA, František. Poznámky k pojmu kauzace. Slovo a slovesnost 42, 1981, s. 41-49.

ŠTÍCHA, František. Zvratná slovesa dativního typu. Naše řeč 64, 1981, s. 186-191.

ŠTÍCHA, František. K syntakticko-sémantické konkurenci aktivních, participiálních a reflexívních konstrukcí. Slovo a slovesnost 42, 1981, s. 183-192. KRAUS J.-KUCHAŘ J.-STICH A.-

ŠTÍCHA F. Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 42, 1981, s. 228-238.

ŠTÍCHA, František. On reflexive verbs in English. Philologica Pragensia 25, 1982, s. 173-181.

ŠTÍCHA, František. K pojmu slovesný rod. Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 145-155.

ŠTÍCHA, František. Slovosled v prózách Bohumila Hrabala. Naše řeč 66, 1983, s. 75-83.

ŠTÍCHA, František. Poslání a charakter úvodů do jazykovědy. Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 62-68.

ŠTÍCHA, František. O motivovanosti slov a slovech příbuzných z hlediska jazykové výuky na školách všech stupňů. Český jazyk a literatura, 34, 1983-1984, s. 119-130.

ŠTÍCHA, František. Konkurence kladu a záporu v otázkách zjišťovacích. Naše řeč 67, 1984, s. 76-83.

ŠTÍCHA, František. K pojmům vazba a rekce. Jazykovědně aktuality, 21, 1984, s. 14-15.

ŠTÍCHA, František. Větné členy v kontextu valenční syntaktické teorie. Jazykovědné aktuality, 21, 1984, s. 114-116.

ŠTÍCHA, František. O jazyce soudních rozhodnutí. Naše řeč 68, 1985, s. 68-77.

ŠTÍCHA, František. K problematice vazby. Slovo a slovesnost 46, 1985, s. 38-45.

ŠTÍCHA, František. Poznámky o staročeském pasívu. Listy fiologické 108, 1985, s. 77-82.

ŠTÍCHA, František. Predikativní status konstrukcí s n/t-ovými participii ve starší češtině. Slavia 55, 1986, s. 384-390.

ŠTÍCHA, František. Systémový a funkční status konstrukcí s n/t-ovými participii v současné češtině. Slovo a slovesnost 47, 177-185, 1986.

ŠTÍCHA, František. Monografie o reflexívních slovesech ve staré češtině. Listy filologické, 109, 1986, s. 239-242.

ŠTÍCHA, František. Komunikativní a jazykové funkce lexikálního nevyjádření objektu děje ve větě. Naše řeč 70, 1987, s. 184-193.

ŠTÍCHA, František. Komunikativní funkce umísťování východiska (tématu) na konci věty. Naše řeč 70, 1987, s. 69-75.

ŠTÍCHA, František O přívlastku volném a těsném. Naše řeč 71, 1988, s. 243-252.

ŠTÍCHA, František K vývoji zvratného pasíva ve spisovné češtině. Listy filologické 111, 1988, s. 22-29.

ŠTÍCHA, František. Slovo a jeho význam v české próze 19. století z hlediska současného čtenáře. Naše řeč 72, 1989, s. 131-139.

ŠTÍCHA, František. Lexikální neurčenost participantu ve starší češtině ve srovnání se současnou češtinou a ruštinou. Slavia 58, 1989, s. 275-283.

ŠTÍCHA, František. K užívání opisného pasíva v současné češtině. Naše řeč 73, 1990, s. 63-73.

ŠTÍCHA, František K pojetí spisovnosti. Jazykovědné aktuality, 27, 1990, s. 30.

ŠTÍCHA, František Německá substantivní kompozita a implicitnost. Časopis pro moderní filologii, 1991, s. 68-76.

ŠTÍCHA, František Několik poznámek o jazyce překladové prózy. Naše řeč 74, 1991, s. 215-224.

ŠTÍCHA, František. O povaze jednoho typu adverbiální determinace. Naše řeč 75, 1992, s. 183-193.

ŠTÍCHA, František. Ještě o přívlastku volném a těsném. Naše řeč 75, 1992, s. 255-258.

ŠTÍCHA, František. O jazyce Miroslava Horníčka. Naše řeč 76, 1993, s. 169-183.

ŠTÍCHA, František. Some thoughts on contrastive grammar. Linguistica Pragensia 1/1994, 22-31.

ŠTÍCHA, František. Čas korpusové lingvistiky. Slovo a slovesnost, 55, 1994, s. 141-145.

ŠTÍCHA, František. Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí I. Slovo a slovesnost, 56, 1995, č.2, s. 98-109.

ŠTÍCHA, František. Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí II. Slovo a slovesnost, 56, 1995, č.3, s. 204-217-

ŠTÍCHA, František. Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině. Naše řeč 78, 1995, s. 225-235.

ŠTÍCHA, František. Křížení vět v češtině. Naše řeč 79, 1996, 26-31.

ŠTÍCHA, František. O jazyce pamětí Vlastimila Brodského (V. Brodskému k 75. narozeninám). Naše řeč 79, 1996, 78-84, 1996.

ŠTÍCHA, František. Frekvence gramatických jevů v literárních dílech. Čeština doma a ve světě 4, 1996, 239-241.

ŠTÍCHA, František. Ke dvěma méně běžným spojovacím prostředkům v současné češtině (poté, co a bez toho, aby/že): korpusová analýza. Naše řeč 80, 1997, 73-80,.

ŠTÍCHA, František. Komputační korpusy a empirická gramatika. Slovo a slovesnost 58, 26-34, 1997.

ŠTÍCHA, František Nad překladem románu Franze Werfla Čtyřicet dnů hory Mojžíšovy. Naše řeč 81, 1998, 1-12.

ŠTÍCHA, František. Forms and meanings in yes-no questions (a contrastive study of English, French, German and Czech) 1. Linguistica Pragensia 8, 1998, č. 2, s. 73-80.

ŠTÍCHA, František: K deikticko-anaforickým funkcím lexému ten. Slovo a slovesnost 60, 1999, č. 2, s. 123-135.

ŠTÍCHA, František: Forms and meanings in yes-no questions (a contrastive study of English, French, German and Czech) 2. Linguistica Pragensia 9, 1999, č. 1, s. 30-42.

ŠTÍCHA, František: Odkazovací přívlastkové zájmeno ten v české literatuře 19. stol., zejména u A. Staška. Naše řeč 83, 2000, č. 5, s. 253-259.

ŠTÍCHA, František: Kritéria gramatičnosti. (Korpus jako argument a inspirace.). Slovo a slovesnost 62, 2001, č. 3, s. 161-175. Něm. res.

Úplná bibliografie od r. 2001

2001

ŠTÍCHA, František: Co si s tolika názory, stanovisky a požadavky mají počít odborníci?. In: České slovo (Praha) 2001 (19. 5.)

ŠTÍCHA, František: Představy o možnostech zjednodušení pravopisu jsou někdy naivní. In: Zemské noviny (Praha) 2001

ŠTÍCHA, František: Děti ve škole by si měly hrát s českým jazykem, aniž by se ho bály. In: Zemské noviny (Praha) 2001 (16. 6.)

ŠTÍCHA, František: Jazykový koutek. In: Zemské noviny (Praha) 2001

ŠTÍCHA, František: Nejasnosti kolem psaní velkých písmen jsou často pořádným oříškem. - (14. 7.).

ŠTÍCHA, František: Správně určit vlastní jméno je někdy problém i pro odborníky. - (11. 8.).

ŠTÍCHA, František: Rozdíl mezi přívlastkem volným a těsným. - (25. 8.).

ŠTÍCHA, František: Čárka před spojkou nebo je někdy nutná. - (8. 9.).

ŠTÍCHA, František: Správně česky. Učitelé jsou hlavně ženy. In: Právo (Praha) 2001 (10. 7.)

ŠTÍCHA, František: Správně česky. Fagule. In: Právo (Praha) 2001 (7. 8.)

ŠTÍCHA, František: Jazykový koutek. Rozdíl mezi přívlastkem volným a těsným. In: Zemské noviny (Praha) 2001 (25. 8.)

ŠTÍCHA, František: Správně česky. Developer. In: Právo (Praha) 2001 (28. 8.)

ŠTÍCHA, František: Jazykový koutek. Čárka před spojkou nebo je někdy nutná. In: Kladenský deník 2001 (8. 9.)

ŠTÍCHA, František: Kritéria gramatičnosti. (Korpus jako argument a inspirace.). In: Slovo a slovesnost 62, 2001, č. 3, s. 161-175. Něm. res.

ŠTÍCHA, František: Koncert pro orchestr aneb malá úvaha nad názvy hudebních děl. In: Naše řeč 84, 2001, č. 3, s. 126-132.

ŠTÍCHA, František. (2001): Anaforické koreferenční substantivum. In: Čeština. Univerzália a specifika 3, Brno 2001, s. 87-97.

2002

ŠTÍCHA, František. Čas slovesný. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 61-62.

ŠTÍCHA, František. Diateze. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 112-113.

ŠTÍCHA, František. Gramatičnost. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 155.

ŠTÍCHA, František. Hierarchizace sémantické struktury. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 165-166.

ŠTÍCHA, František. Osoba. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 299.

ŠTÍCHA, František. Rod slovesný. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 378-380.

ŠTÍCHA, František. Způsob slovesný. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 569-570.

ŠTÍCHA, František. Obligatorní, preferenční a fakultativní užívání zájmena já po spojkách hypotaktických - korpusová analýza. In: Čeština. Univerzália a specifika 4, Brno 2002, s. 171-176.

ŠTÍCHA, František. K Dokulilovu pojmu slovotvorné produktivity (z hlediska korpusové analýzy). In: Čeština doma a ve světě 4/2002, s. 302-310.

ŠTÍCHA, František: Miloš Dokulil devadesátiletý. In: Naše řeč 85, 2002, č. 3, s. 150-154.

ŠTÍCHA, František: Český národní korpus. Úvod a příručka uživatele. . - FF UK - Ústav českého národního korpusu: Praha, 2000. In: Slovo a slovesnost 63, 2002, č. 1, s. 73-74.

2003

ŠTÍCHA, František. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Argo, 2003.

ŠTÍCHA, František. Gramatický výzkum dříve a dnes: korpus jako výzva. In: M. Šimková (ed.) Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na slovensku. Veda, 2003 s. 24-31.

ŠTÍCHA, František. Vilmos Ágel: Valenztheorie. SaS 44, 2003, s. 142-145.

ŠTÍCHA, František: Miloš Dokulil in memoriam. In: Linguistica Pragensia 13, 2003,

2004

ŠTÍCHA, František: Sekundární imperfektiva v současné češtině. In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, 2004, s. 151-160.

ŠTÍCHA, František: Nominativ a instrumentál predikátového substantiva v současné češtině: sonda do korpusu. SaS, 65, 2004, s. 113-132.

ŠTÍCHA, František: Thematisierung, Satzanfang und Grammatikalität. In: Linguistica Pragensia 14/2, 2004, s. 90-103.

Granty:
Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu
Reg. číslo 405/03/0377. Anotace.
Řešitel:
doc. PhDr. František Štícha, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Spoluřešitelé:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Doba řešení: 2003-2005

Další:
Funkce a členství v odborných institucích:
1992 - 1994 - člen vědecké rady ÚJČ AV ČR
1990 - 1996 - člen komise pro obhajoby kandidátských prací v oboru obecné lingvistiky
1994 - kandidatura na ředitele ÚJČ AV ČR
1997 - zvolen do hlavního výboru JS AV ČR
člen redakční rady Linguistica Pragensia

od r. 2002 člen vědecké rady ÚJČ AV ČR
od r. 2002 předseda atestační komise ÚJČ AV ČR
od r. 2003 místopředseda hlavního výboru Jazykovědného sdružení

Pořadatel vědeckých konferencí:
1985 - organizátor celostátní konference na PedF UK s názvem "Dynamika češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe"
1993 - spoluorganizátor mezinárodní konference v ÚJČ AV ČR s názvem "Writing vs. Speaking. Language-Text-Discourse Communication.
2004 - spoluorganizátor sympózia "Korpus jako zdroj dat o češtině"

Pořadatel vědeckých sborníků:
Karel Čapek a český jazyk. Praha: UK 1990.
(s R. Brabcovou) Dynamika češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Praha: UK, 1988.
(se S. Čmejrkovou) The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš, ed. Čmejrková, S.-Štícha, F., Amsterdam:
J. Benjamins), Amsterdam: John Benjamins, 1994.

Zahraniční stáže:
1991, 1993 a 1994 - dva měsíční a jeden dvouměsíční pobyt v IDS Mannheim
1996 Univerzity v Londýně, Lancasteru a Birminghamu

Přednášky na zahraničních pracovištích:

Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Německo
Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem, Tübingen, Postupimi, Lipsku
a v Římě

Účast na konferencích:
Od devadesátých let 20. stol. účast na řadě konferencí doma i v zahraničí.