Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (roz. Smrčková)

Vzdělání:
1997–2004 Magisterské studium – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura (diplomová práce: Pragmatické aspekty vybraných textů v časopisech pro ženy)
2005–2013 doktorské studium v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK (dizertační práce: K funkci výrazů částicové povahy ve výstavbě textu, zejména k jejich roli v aktuálním členění)

Dosažená praxe:
od 2005 – oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2001–2005 Centrum komputační lingvistiky MFF (anotátor syntaktické struktury a aktuálního členění)

2005–2007 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová


Vydané publikace:

 

Odborná kniha:

ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Aktualizátory ve výstavbě textu, zejména z pohledu aktuálního členění. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2014, 149 s. ISBN 978-80-904571-6-4.

 

Kapitola v odborné knize:

ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Spojky a předložky. In: Uličný, O. et al. Preliminaria k moderní mluvnici češtiny, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 161–176. ISBN:978-80-244-4667-7.

 

Článek v časopise:

ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. K možnostem zpracování spojek a částic ve výkladovém slovníku (K tzv. polyfunkčnosti spojek a částic a nejednoznačnosti při určování slovních druhů). In: Polách, V. P., ed. Bohemica Olomucensia 2. Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouci, 2010, s. 111–117. ISBN 0231-634X. 

 

Příspěvek ve sborníku:

OPAVSKÁ, Zdeňka, MICHALEC, Vít, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: Butašová, A., Benko, V. a Puchovská, Z., ed. Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Pro koho jsou synsémantika ve slovníku. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 70–71. ISBN 987-80-88211-02-0.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Funkce aktualizačních částic. Lingvistika Praha, 2014 [online]. ISSN: 1805-9988.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Ke zpracování synsémantik v Lexikální databázi češtiny počátku 21. století (L 21). In: Polách, V. P., ed. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–16. května 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 253–258. ISBN 978-80-244-2192-6.

 

SMRČKOVÁ, Barbora. Ke způsobům navazování komunikace v současných ženských časopisech. In: Gálisová, A. a Chomová, A., ed. Varia XV. Zborník materialov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica–Tajov 7.–9. 12. 2005. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV,  2008, s. 538–545. ISBN 80-89037-04-6.
 

OPAVSKÁ, Zdeňka a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Rangelova, A., Světlá, J. a Jarošová, A., ed. Lexikografie v kontextu informační společnosti: sborník příspěvků z pracovního setkání: Praha, 4.6. 6. 2007. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, s. 33–40. ISBN 978-80-86496-41-2.

 

SMRČKOVÁ, Barbora. Editorial jako specifický text v současných ženských časopisech. In: Polách, V. P., ed. Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.–18. května 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,  2007, s. 223–228. ISBN 978-80-244-1767-7.

 

OPAVSKÁ, Zdeňka a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Tools for Working with Corpus Evidence in the Lexical Database LEXIKON 21 (Program PRAMAT and the Exemplification Tool). In: Levická, J. a Garabík, R., ed. Computer treatment of Slavic and East European languages: fourth international seminar: Bratislava, Slovakia, 2527 October 2007: proceedings.  Bratislava: Tribun, 2007, s. 190–197. ISBN 978-80-87139-05-9.