PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

 Stepan_Pavel.JPG

Datum narození: 18. 9. 1977
 
Vzdělání:
2002 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor český jazyk a literatura – anglistika a amerikanistika
2003 – PhDr. (rigorózní zkouška v oboru český jazyk na FF UK)
2010 – Ph.D. (státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v oboru český jazyk na FF UK)
 
Dosažená praxe:
1998–2001: pomocná vědecká síla v úseku onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR
2001–2002 a 2003–2011: odborný pracovník v úseku (od r. 2006 oddělení) onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR
2004–2009: výkonný redaktor časopisu Acta onomastica
od 2011: vědecký pracovník oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR
od 2017: vedoucí oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR
od 2017: vedoucí redaktor časopisu Acta onomastica
 
Členství ve vědeckých organizacích:
Člen a vědecký tajemník Onomastické komise.
Člen mezinárodní onomastické organizace International Council of Onomastic Sciences.
Člen Jazykovědného sdružení České republiky.
 
Granty:
Slovník pomístních jmen v Čechách III, 2000–2002, grant GA ČR, reg. č. 405/00/0367 – spolupracovník grantu (od r. 2001).
Slovník pomístních jmen v Čechách IV, 2003–2005, grant GA ČR, reg. č. 405/03/0106 – spolupracovník grantu.
Slovník pomístních jmen v Čechách V, 2006–2008, grant GA ČR, reg. č. 405/06/1238 – spolupracovník grantu.
Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů, projekt Informační společnosti Grantové agentury AV ČR, 2005–2009, reg. č. 1ET101120503 – spolupracovník projektu.
Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného, 2012–2014, grant GA ČR, reg. č. P406/12/P600 – řešitel projektu.
 
 
Vydané publikace:
 
Knižní monografie:
 
Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. Opera linguae bohemicae studentium 6, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2004, 158 s.
 
Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného. Academia, Praha 2016, 347 s. + 24 map.
 
 
Spoluautorství knižních publikací:
 
Matúšová, J. – Malenínská, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Štěpán, P. – Mackovičová, M.: Slovník pomístních jmen v Čechách II (B-Bau). Academia, Praha 2006.
 
Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Mackovičová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P., Slovník pomístních jmen v Čechách III (Bav-Bíd). Academia, Praha 2007.
 
Matúšová, J. – Giger, M. – Hamplová, M. – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P., Slovník pomístních jmen v Čechách IV (Bíg-Bož). Academia, Praha 2008.
 
Matúšová, J. – Giger, Miriam – Giger, Markus – Malenínská, J. – Procházková, Ž. – Steinerová, J. – Štěpán, P. – Zirhutová, M., Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra-Buc). Academia, Praha 2009.
 
Králík, J. a kol., Každý den s češtinou. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009.
 
Pravdová, M. – Saturková, J. (eds.), O češtině 3. Česká televize, Praha 2010.
 
Pravdová, M. (ed.), O češtině nově od A do Ž. Academia – Lidové noviny, Praha 2016.
 
 
Články:
 
Fiktivní zeměpisná jména v českém překladu Tolkienova Pána prstenů. Acta onomastica 39, 1998, s. 130–136.
 
Sufixy -nda a -anda v toponymii Čech. Acta onomastica 41 – 42, 2001, s. 203–215.
 
Apelativa zelinka, zelenka a zelánka v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč 85, 2002, s. 143–149.
 
K výskytu označení barev v místních a pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica 43, 2002, s. 101–115.
 
Barvy v zeměpisných jménech v Čechách – vybrané aspekty a souvislosti. Historická geografie 32, Praha 2003, s. 183–194.
 
Označení černé a bílé barvy v zeměpisných jménech v Čechách. Naše řeč 86, 2003, s. 82–95.
 
Sufix -ný v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, XLIV, 2003, s. 131–155.
 
Centrum a periferie českého systému označení barev (na základě toponymického materiálu z území Čech). In: Sborník z konference Okraj a střed v jazyce a v literatuře, Ústí nad Labem 2003, s. 97–101.
 
K ojedinělému výskytu označení hnědé barvy v toponymii českého pohraničí. In: Pogranicza: kontakty kulturowe, literarne i jązykowe. Sborník z mezinárodní konference. Białystok 2004, s. 171–175.
 
K metonymickému přenosu významu substantiv označujících pohyb v toponymii Čech. In: Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha 2005, s. 361–364.
 
Apelativa lísa a přelízka v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč 88, 2005, s. 83–91.
 
Slovotvorná homonymie v propriální a apelativní sféře českého jazyka. In: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis, Series Bohemistica, vol. III, Eurolingua 2004, Liberec 2005, s. 68–76.
 
Barbora a Barborka v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica 46, 2005, s. 143–147.
 
K problematice onymizace apelativ označujících druhy geografických objektů. In: Z. Abramowicz - E. Bogdanowicz (eds.), Onimizacja i apelatywizacja, Białystok 2006, s. 241–246.
 
Česká deverbální příjmení a problém jejich homonymie v elektronických korpusech. Acta onomastica 47, 2006, s. 185–196. (spolu s M. Gigerem)
 
K prostorovým vztahům v toponymii (Problematika metonymie v zeměpisných jménech). In: J. Koten – P. Mitter (eds.), Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 2007, s. 65–68.
 
Sufixální tvoření pomístních jmen od redukovaných propriálních základů. In: M. Považaj – P. Žigo (eds.), Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava 2007, s. 169–176.
 
Pomístní jména v Čechách utvořená sufixy -ina a -inka z propriálních základů. Acta onomastica 38, 2007, s. 156–164.
 
Některá dosud nepopsaná česká deverbální příjmení typu Vybíral, Odložil. Čeština doma a ve světě 15, 2007, s. 90–100 (spolu s M. Gigerem).
 
Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta onomastica 48, 2007, s. 44–53 (spolu s M. Gigerem).
 
Funkce toponym v poezii Karla Šiktance. In: Onomastika a škola 8. Hradec Králové 2008, s. 341–349.
 
Sufix -dlo v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica 40, 2008, s. 333–343.
 
K problematice tvoření detoponymických adjektiv (na základě materiálu pomístních jmen z území Čech). Naše řeč 92, 2009, s. 196–212.
 
Lokální urbanonymické systémy. In: Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov 2009. Dostupné z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html
 
Oppositions in Toponymy. In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic World (CD-ROM). Toronto 2009, s. 915–920.
 
Adjektiva utvořená t-ovými příponami v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica 41, 2009, s. 176–188.
 
Sufix -ství v toponymii Čech. Naše řeč 93, 2010, s. 71–82.
 
Kompozita typu Kozohlody, Žabokřik v toponymii Čech. In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009, sborník příspěvků. Ostrava-Praha 2010, s. 473–477.
 
Některé periferní sufixy v anoikonymii Čech. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie, Trnava 12.–14. 9. 2007. Bratislava 2010, s. 186–196.
 
Sufixy -čí, -ičí a -ovčí v pomístních jménech v Čechách. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, Liptovská Osada - Škutovky 7.–9. 11. 2007, Ružomberok 2010, s. 464–470.
 
Složená adjektiva v pomístních jménech v Čechách. Varia XIX. Zborník abstraktov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov, Trnava - Modra-Harmónia 15.–17. 11. 2009, Trnava 2010, s. 100–102 + CD-ROM, s. 381–385 (plná verze příspěvku).
 
Sufixy -čka a -ačka v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica 51, 2010, s. 556–572.
 
Prefixálně-sufixální substantiva v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč 94, 2011, s. 78–86.
 
Prefixálně-sufixální adjektiva v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč 94, 2011, s. 194–203.
 
Patrociny Settlement Names in the Czech Republic and Slovakia. In: Tóth, V. (ed.), Patrociny Settlement Names in Europe. Onomastica Uralica 8. Debrecen – Helsinki 2011, s. pp. 207–225.
 
Colour Terms and Their Oppositions in Czech Toponymy. In: Baltu onomastikos tyrimai 2, Vilnius 2011, s. 202–210.
 
Tvoření detoponymických urbanonym (na příkladu urbanonymie hlavního města Prahy). Acta onomastica 52, 2011, s. 160–178.
 
Konkurence adjektivních sufixů v toponymii jakožto důsledek staročeské polylexie relačních adjektiv. In: P. Nejedlý – M. Vajdlová (eds.), Cesty slov. Praha 2012, s. 235–246.
 
K interpretaci toponyma Kocanda. In: G. Múcsková (ed.), Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (CD ROM), Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010, Bratislava 2012, s. 560–564.
 
Ke slovotvorbě urbanonym. In: M. Ološtiak (ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Prešov 2012, s. 248–252.
 
Ke slovotvorným specifikům anoikonymie Čech. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha 2012, s. 507–512.
 
Metonymical Transfers of Meaning in Toponymy. In: M. G. Arcamone – D. Bremer – D. De Camilli, A. Rossebastiano (eds.), Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Sezione 5. Toponomastica. Pisa 2012, s. 771–778.
 
Nová pražská detoponymická urbanonyma. Acta onomastica 53, 2012, s. 295–307.
 
Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice. Naše řeč 2013, s. 222–226.
 
Polyfunkční formant -sko v toponymii Čech. In: K. Dudová (ed.), Varia 22. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov, Nitra 2014, s. 416–421.
 
Towards Analogy in Toponyms. In: O. Felecan (ed.), Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj 2013, s. 379–383.
 
Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova. Ke standardizovaným podobám českých toponym. In: E. Minářová – D. Sochorová – J. Zítková (eds.), Vlastní jména v textech a kontextech. Brno 2014, s. 115–121.
 
Sufix -ek v pomistních jménech v Čechách. Naše řeč 98, 2015, s. 21–33.
 
Sufix -na v pomístních jménech v Čechách. Naše řeč 98, 2015, s. 79–90.
 
Kněžháj, Paníhora, Barčí kout, Bohousná. K vyjadřování posesivity v pomístních jménech. Naše řeč 98, 2015, s. 156–161.
 
Valtická, Radouňova, Na Blanici (k problematice detoponymických urbanonym). In: K. Barnová – A. Chomová (eds.), Varia XXI. Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Banská Bystrica 2015, s. 539–544. Dostupné online: <http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf>.
 
Vybrané kompozitní struktury v anoikonymii Čech. In: I. Valentová (ed.), 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28. – 30. apríla 2014. Zborník referátov. Bratislava 2015, s. 337–343.
 
Name-formation and proprial word-formation. In: A. Kołodziej – M. Bańka-Kowalczyk – M. Budzińska, Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II. Červený Kostelec 2015, s. 151–157.
 
Paralelní formace v anoikonymii Čech. In: A. Gałkowski – R. Gliwa (eds.): Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literature. Łodź 2015, s. 33–39.
 
Teritoriální příznakovost formantů v anoikonymii. In: K. Balleková – Ľ. Králik – G. Múcsková (eds.), Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava, Veda 2016, s. 322­–330.
 
Pomístní jména s příponou -yně. In: H. Chýlová – V. Viktora (eds.), Dva z prvních. Jaromír Spal, Miloslav Šváb. Respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity 2015, s. 80–85.
 
Hydronymum Labe a jeho derivační potenciál v toponymii Čech. Acta onomastica 55, 2016, s. 297–304.
 
Emotional Expressivity in Czech Toponymy. In: K. Hough – D. Izdebska (eds.), Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow, 25-29 August 2014. Volume 2. University of Glasgow, Glasgow 2016, s. 169–175. Dostupné online: <http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_vol_2.pdf>.
 
Pomístní jména a paměť. In: J. David (ed.), Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě 2016, s. 100–114.
 
 
Recenze a zprávy:
 
Marek Lašťovka – Václav Ledvinka a kol.: Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Acta onomastica 41–42, 2001, s. 255–260.
 
Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Onomastika a škola“ konané v Brně ve dnech 10.–11. 2. 1998. Acta onomastica 41–42, 2001, 260–266.
 
Nové publikace o uličním názvosloví. Acta onomastica 41–42, 2001, s. 292–294.
 
Staroanglické hydronymické termíny. Acta onomastica 41–42, 2001, s. 271–272.
 
Helena Kneselová – Ivana Kolářová (eds.): Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví. Sborník k jubileu Rudolfa Šrámka, Masarykova univerzita v Brně 2001. Acta onomastica 43, 2002, s. 150–153.
 
Onomastická problematika v Naší řeči 81, 1998, 82, 1999, 83, 2000 a 84, 2001. Acta onomastica 43, 2002, s. 166–169.
 
Z posledních ročníků časopisu Slovo a slovesnost (59, 1998 - 62, 2001). Acta onomastica 43, 2002, s. 170–171.
 
Aleksandra Cieślikowa - Barbara Czopek-Kopciuch (ed.): Toponimia i oronimia. Kraków, Wydawnictwo naukowe DWN, 2001, 396 s. Acta onomastica, XLIV, 2003, s. 208–216.
 
Danuta Kopertowska: Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2001, 448 s. Acta onomastica, XLIV, 2003, s. 216–218.
 
Onomastická problematika v Naší řeči 85, 2002. Acta onomastica 44, 2003, s. 236–237.
 
Synchronní a diachronní aspekty české onymie [recenze knihy M. Harvalíka]. Naše řeč 88, 2005, s. 92–94.
 
Carole P. Biggam – Christian J. Kay (eds.): Progress in Colour Studies, 1: Language and Culture. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2006. 223 s; Robert E. MacLaury – Galina V. Paramei – Don Dedrick (eds.): Anthropology of Color: Interdisciplinary Multilevel Modeling. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2007. 485 s. Slovo a slovesnost 71, 2010, s. 357–364.
 
Onomastická publikace k jubileu prof. Šrámka. Naše řeč 95, 2012, s. 102–108.
 
Číslo časopisu Acta onomastica věnované projektu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Naše řeč 95, 2012, s. 255–263.
 
Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895 – 1983). Martina Šmejkalová, Praha: Academia, 2015, 651 s. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Vladimír Šmilauer, 2. vyd., Praha: Academia, 2015, 476 s. Jazykovědné aktuality 53, 2016, s. 64–70.
 
 
Kronika
 
Jubileum Miloslavy Knappové. Český jazyk a literatura 4, 2015–2016, s. 198–199.
 
Jubileum Jitky Malenínské. Jazykovědné aktuality 53, 2016, s. 136–137.
 
 
Popularizační články:
 
Sadská dominuje střednímu Polabí. Mladá fronta DNES 19. 5. 1999, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 6.
 
Ke Kersku patří Bohumil Hrabal. Mladá fronta DNES 14. 7. 1999, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 11.
 
Jabkenice mají zajímavé okolí. Mladá fronta DNES 1. 9. 1999, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 7.
 
Město přišlo o mnoho cenných památek (výklad místního jména Příbram). Mladá fronta DNES 17. 11. 1999, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 18.
 
Byly Dalskabáty „hříšnou vsí“?. Mladá fronta DNES 19. 1. 2000, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 11.
 
Jméno souvisí s lovem ptáků (místní jméno Čihadla). Mladá fronta DNES 23. 2. 2000, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 7.
 
Obce dostaly název podle barvy střech. Mladá fronta DNES 8. 2. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 5.
 
Jméno Mořina s mořením dělníků nijak nesouvisí. Mladá fronta DNES 19. 1. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 5.
 
Vsi dostaly svá jména podle kostelů. Večerník Praha 5. 2. 2001, Jazykové zákoutí, s. 5.
 
Dvojí Voděrady najdeme na Kolínsku. Večerník Praha 17. 2. 2001, Jazykové zákoutí, s. 6.
 
Na pálení dřevěného uhlí upozorňují mnohé názvy. Mladá fronta DNES 19. 2. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 5.
 
Zvolští měli zvláštní výsady. Mladá fronta DNES 24. 5. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 11.
 
Název vsi připomíná lupiče (výklad místního jména Kardavec). Mladá fronta DNES 4. 6. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. 10.
 
Malá Hraštice je dnes velká a naopak. Mladá fronta DNES 18. 6. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. C/6.
 
Řada místních jmen má původ v přezdívkách. Mladá fronta DNES 12. 7. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. C/5.
 
Zdice zřejmě nezaložil Zdík. Mladá fronta DNES 20. 7. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. C/5.
 
Jméno Modřany s modrou barvou asi nesouvisí. Večerník Praha 28. 7. 2001, Jazykové zákoutí, s. 7.
 
Zátor bylo místo vymleté vodním tokem. Večerník Praha 11. 8. 2001, Jazykové zákoutí, s. 7.
 
V Nebovidech hleděli vzhůru. Mladá fronta DNES 26. 9. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/10.
 
Ledce značí totéž co Úlehle. Mladá fronta DNES 18. 10. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/11.
 
Řada názvů připomíná lov zvěře. Mladá fronta DNES 1. 11. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/9.
 
Zdejcina se původně jmenovala Kdýčina. Mladá fronta DNES 16. 11. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/4.
 
Slapy se jmenují podle peřejí. Mladá fronta DNES 5. 12. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/9.
 
Jabloně zřejmě sloužily k orientaci. Mladá fronta DNES 13. 12. 2001, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/5.
 
Jméno obce připomíná oboru (výklad místního jména Zvěřínek). Mladá fronta DNES 5. 1. 2002, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/7.
 
Hrubý Jeseník není jen pohoří. Mladá fronta DNES 10. 1. 2002, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/7.
 
Slovo pláň označovalo neobdělané roviny. Večerník Praha 14. 1. 2002, příloha Pražské Slovo, Jazykové zákoutí, s. 23.
 
Jméno Březnice patřilo říčce. Mladá fronta DNES 13. 2. 2002, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/7.
 
Záhornice: záhorní ves. Mladá fronta DNES 21. 2. 2002, příloha Střední Čechy, Z historie regionu, s. D/7.
 
Město má jméno podle zlatonosného jílu (Jílové u Prahy). Mladá fronta DNES 26. 2. 2002, příloha Střední Čechy, s. D/8.
 
Jméno Chuchle kdysi označovalo vyvýšeninu. Večerník Praha 4. 4. 2002, příloha Pražské slovo, Jazykové zákoutí, s. 23.
 
Název Loděnice patřil potoku. Mladá fronta DNES 5. 4. 2002, příloha Střední Čechy (Berounsko), Z historie regionu, s. D/4.
 
O původu jména Újezd. Večerník Praha 18. 4. 2002, příloha Pražské slovo, s. 23.
 
V názvu obce Čelechovice se zřejmě skrývá osobní jméno. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Kladensko) 19. 4. 2002, s. D/4.
 
Opatovická ulice připomíná ves. Večerník Praha 9. 5. 2002, příloha Pražské slovo, s. 23.
 
Obce s názvem Bezděkov byly zřejmě založeny neplánovaně. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Příbramsko) 17. 5. 2002, s. D/6.
 
Známý vrch byl majetkem mužského kláštera (výklad jména Mužský). Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Mladoboleslavsko) 21. 5. 2002, s. D/4.
 
Vráž označuje ves na svahu. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Berounsko) 7. 6. 2002, s. D/4.
 
Slovo hlava označovalo v minulosti vyvýšeniny. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Mladoboleslavsko) 14. 6. 2002, s. D/4.
 
Co ukrývá jméno Kyje. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 15. 6. 2002, s. 21.
 
Bílá hora má jméno podle bělavé opuky. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 24. 6. 2002, s. 23.
 
Jméno Vodranty označuje vyklučené místo. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Kutnohorsko) 28. 6. 2002, s. D/4.
 
Bražná, část obce Svatý Jan, má jméno podle polohy na návrší. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Příbramsko) 12. 7. 2002, s. D/6.
 
Jak vzniklo jméno Smíchov. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 16. 7. 2002, s. 23.
 
Název Felbabka nemá s babkami nic společného. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Berounsko) 19. 7. 2002, s. D/4.
 
Původ jmen Bělokozly a Vraník. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Kutnohorsko) 9. 8. 2002, s. D/4.
 
Jméno Čertousy není od slova čert. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 30. 8. 2002, s. 23.
 
Jílovská ulice. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 19. 12. 2002, s. 23.
 
Roztyly a Litochleby. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 28. 12. 2002, s. 21.
 
Slapská ulice. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 13. 2. 2003, s. 23.
 
Jak vzniklo jméno Nedvězí. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 25. 4. 2004, s. 23.
 
Původ jména Sedlčan není jasný. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Příbramsko) 25. 4. 2003, s. D/6.
 
Hloubětín měl dříve nelichotivé jméno. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 17. 5. 2003, s. 21.
 
Netluky byly původně Pnětluky. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 18. 6. 2003, s. 23.
 
Název Pečky nejpravděpodobněji souvisí se jménem Petr. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Kolínsko) 27. 6. 2003, s. C/4.
 
Neratovice se ve 12. století jmenovaly Neradice. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Mělnicko) 4. 7. 2003, s. C/2.
 
Jméno Rakovník patřilo původně potoku. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Rakovnicko) 4. 7. 2003, s. C/4.
 
Jeden český rod z Dubé má původ v Posázaví, kousek od Chocerad. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Benešovsko) 22. 8. 2003, s. C/3.
 
Lipany a Lipence. Večerník Praha, příloha Pražské slovo 2. 9. 2003, s. 23.
 
Nepřejov bylo nejspíš posměšné jméno obce. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Příbramsko) 10. 10. 2003, s. C/5.
 
Jakub Krčín pocházel z Kolína. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Kolínsko) 10. 10. 2003, s. C/4.
 
Za jmény obcí stojí zřejmě bratři (místní jména Petrovice a Obděnice). Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Příbramsko) 2. 1. 2004, s. C/4.
 
Krusičany podle historiků založili polští zajatci. Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Benešovsko) 15. 6. 2004, s. C/6.
 
Bydlíte v Sées, nebo v Kafkové? Týdeník Rozhlas, r. 24, č. 30, 14. 7. 2014, s. 24.
 
Radost ze zbytků způsobu starobylého. Týdeník Rozhlas, r. 24, č. 38, 8. 9. 2014, s. 24.
 
Horní Lipová na Olomoucku? Týdeník Rozhlas, r. 24, č. 46, 3. 11. 2014, s. 24.
 
A to je celé tajemství? Týdeník Rozhlas, r. 25, č. 2, 5. 1. 2015, s. 24.
 
Adam/Aš; Bohumil/Brno; Ctibor/Cidlina; Čeněk/Čechy; Daniel/Dalskabáty; Eva/Ervěnice; František/Frýdek-Místek; Gabriel/Grúň; Hana/Haná; Chrudoš/Cheb; Irena/Ivančice; Josef/Ještěd; Klára/Krkonoše; Lenka/Labe; Marie/Morava; Natálie/Nežárka; Olga/Ostrava; Petr/Praha; Patrik/Praděd; Radek/Rokycany; Řehoř/Říp; Stanislav/Slezsko; Silvie/Sedlec-Prčice; Šárka/Šumava; Tereza/Týn; Uršula/Újezd; Vladimír/Vltava; Yveta/Xaverov; Zdeněk/Zlín; Žofie/Žebrák. 30 sloupků v rubrice Původ českých jmen. Jazykový kurz O češtině nově, Lidové noviny, 6. 2. – 12. 3. 2015.
 
Svobodov, Okurky a Mrkvojedy. Týdeník Rozhlas, r. 25, č. 14, 23. 3. 2015, s. 24.
 
Jak pojmenovat ulice. Týdeník Rozhlas, r. 25, č. 19, 27. 4. 2015, s. 24.
 
Příští zastávka Stalingrad. Týdeník Rozhlas, r. 25, č. 27, 22. 6. 2015, s. 24.
 
Jména jako zkameněliny. Týdeník Rozhlas, r. 25, č. 35, 17. 8. 2015, s. 24.
 
Výlet do Tramtárie. Týdeník Rozhlas, r. 25, 2. 11. 2015.
 
Pátrání takřka detektivní. Týdeník Rozhlas, r. 26, č. 6, 1. 2. 2016, s. 26.
 
Masojedy, Tlustovousy a Krchleby. Týdeník Rozhlas, r. 26, č. 16, 11. 4. 2016, s. 26.
 
Za Rumcajsem do Polska. Týdeník Rozhlas, r. 26, č. 26, 20. 6. 2016, s. 26.
 
O nezbedných předložkách. Týdeník Rozhlas, r. 26, č. 34, 15. 8. 2016, s. 26.
 
Překvapení v ulicích. Týdeník Rozhlas, r. 26, č. 43, 13. 10. 2016, s. 26.
 
Pověsti kolem nás. Týdeník Rozhlas, r. 26, č. 51, 12. 12. 2016, s. 26.