Mgr. Stanislava Spinková, roz. Kloferová

Vzdělání:silueta.jpg

• 1997–2004: Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory:
český jazyk a literatura (dipl. práce: Desubstantivní adjektiva v I. dílu Jungmannova Slovníku česko-německého utvořená derivací),
německý jazyk a literatura (dipl. práce: Robert Schneider und seine Rheinthalische Trilogie),
norský jazyk a literatura (roč. práce: Det novellistiske forfatterskapet av Øystein Lønn – en lesning av hans debut og prisbelønte samlinger)
• 2000–2002: Celoživotní vzdělávání FF MU: studium učitelské způsobilosti pro výuku českého a německého jazyka a literatury (závěrečná práce: Didaktické postupy při výuce tématu Příroda - počasí - ochrana životního prostředí ve vybraných učebnicích německého jazyka)
• od r. 2004: dotorandka v kombinovaném studiu v Ústavu českého jazyka FF MU v Brně, obor: český jazyk (pracovní název disertační práce: Desubstantivní adjektiva v době národního obrození; školitelka: prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc.)

Akademické stáže
• 2005–2006: Universität Wien (Rakousko, 1 semestr)
• 2005: Universität Regensburg (Německo, 3 týdny)
• 2002: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (Norsko, 1 semestr)
• 2001: Universitet i Bergen (Norsko, 1 měsíc)
• 1999: Otto-von-Güericke-Universität Magdeburg (Německo, 1 semestr)

Dosažená praxe:
• jaro 2001: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno: výuka českého a německého jazyka
• 2001–2006: výuka německého jazyka v jazykových školách v Brně a v Praze
• podzim 2003: výuka norského jazyka v jazykové škole VIKA, Brno
• od února 2004 dosud: výuka češtiny pro cizince na FF MU
• 2005–2009: výuka v seminářích bakalářského studia v Ústavu českého jazyka FF MU
• od února 2006 dosud: výzkumná a vývojová pracovnice – spec. český jazyk, dialektologické odd. Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
• 2006–2009: výuka češtiny pro cizince na JAMU v Brně

Vydané publikace:
Kapitola v knize                   
Spinková, S.: Česká desubstantivní adjektiva ve slovníku Deutsch-Böhmisches Wörterbuch Václava Michaela Wiedemanna, s. 145–151. In: Janečková, M. – Alexová, J. – Pospíšilová V. a kol.: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. ARSCI, Praha 2010, 368 s. ISBN: 978-80-7420-008-3
 
Články, studie                      
• Kloferová, S., ml.: Josef Jungmann a Jan Gebauer jako lexikografové. In: Žigo, P. (ed.): BraSlav 3. KARTPRINT, Bratislava 2005, s. 51–55.
• Kloferová, S., ml.: Lexikografické postupy v 19. stol. In: Awadová, L. et al. (eds.): Setkání bohemistů Cikháj 2004. Vlastním nákladem, Brno 2005, s. 42– 46 (též: www.phil.muni.cz/cest/cikhaj).
• Kloferová, S., ml.: O dražovitém zmrsku a brvnoblanci brvnatém aneb Pojednání o tom, že obrozenská slovotvorba zdaleka není dílem ďáslovitým. In: Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 109–115.
• Kloferová, S., ml.: Potkali bychom dnes frňousatého, frňousovatého, či frňousovitého muže? In: Polách, Vladimír P. (ed.): Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Univerzita Palackého, Olomouc 2008, s. 115–121. ISBN 978-80-244-1984-8.
• Kloferová, S., ml.: Desubstantivní adjektiva utvořená kompozicí s předním členem denumerálním (na materiálu Jungmannova Slovníku česko-německého). In: Polách, Vladimír P. (ed.): Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Univerzita Palackého, Olomouc 2008, s. 140–144, ISBN 978-80-244-2192-6.
• Kloferová, S., ml.: Adjektiva v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku motivovaná směrem komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity LVII, A 56, 2008, s. 161–170, ISSN 0231-7567.
• Kloferová, S., ml., – Komárková, Z.: K adjektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica IL, 2008, s. 175–180, ISSN 1211-4413.
• Kloferová, S., ml: Zeměpisná jména v češtině – problémy při jejich tvoření a skloňování. In: Rusinová, E. (ed.): Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS, Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 98–101, ISBN 978-80-210-4874-4.
• Kloferová, S., ml.: Cíp, cvik(l) a klín v anoikonymech na Moravě a v české části Slezska. Acta onomastica L, 2009, s. 117–128. ISSN 1211-4413.
• Spinková, S.: OJ Cyril a jeho odvozeniny v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. In: J. David, M. Čornejová & M. Harvalík (Eds.) Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, 2010, s. 446–453, Ostrava–Praha: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.ISBN 978-80-7368-3.
Cestičky, chodníky, pěšiny a stezky v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. In: Nazwy własne a społeczeństwo I, II. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010, s. 203–214 
• Spinková, S.: On Names of Pathways. Linguistica Brunensia 58, 2010, 1–2, s. 259–272. ISSN 1803-7410.
• Spinková, S.: Po stopách dobytka a drůbeže v materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 202–226. ISSN 1211-4413.
• Kloferová, S., ml.: K adjektivům v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku.
In: Hladký, J. – Valentová, I.: Lexika slovenskej onymie. VEDA, Bratislava 2010, s. 203–209. ISBN 978-80-224-1126-4.
• Spinková, S.: Zeměpisná jména v češtině – problémy při jejich tvoření a skloňování. In: Rusinová, E. (ed.): Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS, Masarykova univerzita, Brno 2010, s. 165–158. ISBN 978-80-210-5194-2.

Recenze
• Kloferová, S., ml: Dvě práce srovnávající českou a polskou slovní zásobu aneb Jak vytáhnout bohemistu/polonistu z bláta / Jak wyciągnąć bohemistę/polonistę z bagna. Naše řeč 90, 2007, s. 94–97.

Granty:
• projekty GA ČR:
účast na grantu GA ČR č. 405/05/2065 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005–2007, účast pouze v letech 2006 a 2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)
účast na grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)
účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)
Mezinárodní projekty                                             
• účast na projektu Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 48p4 „Lösungsschlüssel zum Tschechisch-Lehrbuch Tschechisch – Faszination der Vielfalt“ (2007)
• účast na projektu Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 44p3 „Tschechisch – Faszination der Vielfalt/Čeština – fascinující svou rozmanitostí“ – Klíč k učebnici + CD pro studující z německy mluvících zemí (2006)

Další:
Pedagogická činnost na vysokých školách            
• Ústav českého jazyka FF MU: Norma a kodifikace I (2005, 2007, 2008, 2009)
• Ústav českého jazyka FF MU: Norma a kodifikace II (2006)
• Ústav českého jazyka FF MU: vedení diplomových prací
• Kabinet češtiny pro cizince FF MU: intenzivní kurzy pro mírně a středně pokročilé, semestrální kurz pro začátečníky na bázi němčiny, semestrální kurzy konverzace pro pokročilé, dále též Letní škola slovanských studií
• Janáčkova akademie múzických umění v Brně: semestrální kurzy češtiny pro cizince pro začátečníky na bázi anglického jazyka
Překlady lingvisticky zaměřených textů                
• Jelínek, Milan: Purismus. In: Pleskalová, Jana – Krčmová, Marie – Večerka, Radoslav – Karlík, Petr (eds.): Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Academia, Praha 2007, s. 540–572: překlad studie Milana Jelínka Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert. In: Trost, Klaus (ed.): Deutsch-tschechische Sprachbeziehungen. S. Roderer Verlag, Regensburg 2000, s. 9–63.
• Greule, Albrecht: Lze jazyk ještě zachránit? Názory na německou jazykovou kulturu. In: Krčmová, Marie a kol.: Integrace v jazycích. Jazyky v integraci. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010, s. 329–336. ISBN 978-80-7422-011-2.
Jazyková redakce                                                  
• Hrnčiarová, T. – Mackovčin, P. – Zvara, I. et al. (356 autorů ze 133 institucí): Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha– Průhonice 2009, 332 s. ISBN 978-80-85116-5. (Atlas má rozměry 100 x 60 cm, váží okolo 10 kg, obsahuje 1 137 map a dalších grafických ilustrací, vše s komentářem.)