PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA

 

Kontakty:

e-mail: pravdova at ujc.cas.cz

tel: 225 391 426

 

Odborné zaměření:

jazyková kultura; popularizace jazyka

 

Vzdělání:Markéta Pravdová, foto: Tomáš Nosil (Instinkt)
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
obor: mediální studia (PhDr., Ph.D.) – školitel: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
disertační práce: Globální kultura a reklama. Případová studie McDonald´s, 2005

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
obory: filozofie – český jazyk a literatura (Mgr.)
diplomová práce: Řeč jako prostor setkání, 1999

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze
Gymnázium ve Žďáře nad Sázavou

Dosažená praxe:
1997–1998 Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha
odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

1999–2001 Donath-Burson-Marsteller, s. r. o., Praha
Account Manager, Media Analyst

2001–dosud Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha
vědecká pracovnice v oddělení jazykové kultury
od 2005 vedoucí oddělení jazykové kultury a jazykové poradny

od 2009 vedoucí redaktorka časopisu Naše řeč

od 2011 statutární zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český

od 2012 předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český

Publikační činnost (monografie a kolektivní publikace):
Pravdová, Markéta: McDonald´s – tak trochu jiná kultura? Karolinum, Praha 2006, 248 s. ISBN 80-246-1178-3.

 

Saturková, J. (ed.): O češtině. Edice ČT, Praha 2007, 198 s. ISBN 978-80-85005-83-7.
autorství kapitol Nekonvenční čeština mladých (s. 84–89), Rozmarné přechodníky (s. 124–129), O češtině nejen úřední (s. 156–160) a 8 odpověden

Pravdová, M. – Saturková, J. (eds.): O češtině 2. Edice ČT, Praha 2008, 202 s. ISBN 978-80-7404-011-5.
autorství kapitol Není titul jako titul aneb Jak nezabloudit v labyrintu titulů (s. 26–31), Slova vyjmenovaná, vybraná či vyňatá (s. 54–59), Zkrátka o zkratkách (s. 64–68), I slova mají své háčky aneb O diakritických znaménkách (s. 90–94), Jak souvětí stavěti a na interpunkci vyzráti (s. 106–110), Psaní velkých písmen v názvech významných dnů a svátků (s. 150–154) a 7 odpověden

Kol. autorů: Internetová jazyková příručka. 2008, zpracování 8800 slovníkových hesel a autorství 21 výkladových hesel pod šifrou mpra

 

Šmerk, P. – Pala, K. – Pravdová, M.: Internetová jazyková příručka. 2010 [software], RIV/00216224:14330/10:00040688.

Pravdová, M. – Saturková, J. (eds.): O češtině 3. Edice ČT, Praha 2010, 188 s. ISBN 978-80-7404-044-3.
autorství kapitol Zmatený sbor soudruhů ztěžka snášel sžíravé stížnosti zpupných zbohatlíků aneb O psaní s a z (s. 18–22), Zejména o zájmenech osobních (s. 66–71), Přemysl Oráč, děd Vševěd, Marťani, zelení a indiáni aneb Velká a malá písmena ve jménech živých bytostí (s. 92–96), Mám vás strašně rád aneb Protiklady se přitahují (s. 146–150) a 10 odpověden

 

Pravdová, M. (ed.): Jsme v češtině doma? Nakladatelství Academia, Praha 2012, 202 s. ISBN 978-80-200-2146-5.
autorství 26 výkladových hesel pod šifrou mpra

 

Pravdová, M. – Svobodová, I. (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Nakladatelství Academia, Praha 2014, 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8.

autorství 16 kapitol a spoluautorství 9 kapitol

 

Lozan, P. – Pravdová, M. (zpracovatelé): ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2014, 76 s.

Lozan, P. – Pravdová, M.: Otázky a odpovědi k ČSN 01 6910 (2014) [PDF online]. Vydání 1.2, 2014-07-25.

 

Pravdová, M. Čeština nově od A do Ž. Academia/Lidové noviny, Praha 2016, 148 s. ISBN 978-80-200-2560-9.
autorství 29 textů: Kdy, kde a v kolik? Jak psát kalendářní data a časové údaje v dopisech a v dalších dokumentech (s. 17–18), Kolik čeho a kolikrát? Jak psát značky, čísla a výrazy složené z číslic a značek nebo jiných slov (s. 21–22), Kolik a za kolik? Jak psát čísla, peněžní částky a značky měn (25–26), Zkrátka o zkratkách poprvé. Jak psát zkratky p., mil., mld., v. r., v. z., tzn., s. r. o., fa atd. (29–30), Zkrátka o zkratkách podruhé. Jak psát iniciálové zkratky a zkratková slova (s. 33–34), V labyrintu titulů. Jak psát akademické tituly, vojenské a policejní hodnosti, profesní tituly a další (s. 37–38), Vážený pane Nováku… Jak správně oslovovat a na závěr pozdravit v dopise a v e-mailu (s. 41–42), Písemná elektronická komunikace. Co je důležité vědět při psaní pracovních e-mailů a SMS (s. 45–46), Aby byl text upravený. Jak správně zvýrazňovat, členit text a označovat části textu (s. 49–70), Ach, ty konce… Co nepatří na konec řádku a jak se správně dělí slova (s. 53–54), Kam s nimi? Tečka, čárka, dvojtečka… Jak psát správně interpunkční znaménka (s. 57–58), Spojovník versus pomlčka. Jak je psát správně v administrativních textech (s. 61–62), Interpunkční znaménka do třetice. Jak psát správně uvozovky, závorky a lomítko (65–66), Orientace ve výčtech. Jak si poradit s velkými a malými písmeny a interpunkcí ve výčtech (69–70), Komu, kam a jak? Jak psát správně poštovní adresy na obálce a v textu (s. 73–74), Píšete dopis za organizaci? Jak upravit úřední a obchodní dopis podle normy (s. 77–78), Píšete dopis na úřad nebo do firmy? Jak upravit dopis občana organizaci podle normy (s. 81–82), Jak má vypadat dopis šéfa? Jak upravit osobní dopisy vedoucích pracovníků podle normy (s. 85–86), Píšete poptávku? Jak v poptávce projevit zájem o koupi zboží a služeb (s. 97–98), Jam psát a skloňovat číslovky (s. 100–101), Píšete nabídku? Jak napsat nabídku vyžádanou a nevyžádanou (s. 101–102), Píšete urgenci? Jak napsat urgenci a jak na ni odpovědět (s. 109–110), Píšete objednávku? Jak napsat objednávku, jak ji potvrdit nebo zrušit (s. 105–106), Píšete reklamaci? Jak napsat reklamaci a jak na ni odpovědět (s. 113–114), Píšete upomínku? Jak napsat upomínku a jak na ni odpovědět (s. 117–118), Píšete plnou moc? Kdo je zmocněnec a kdo zmocnitel (s. 121–122), Komunikace uvnitř podniku. Jak správně psát příkazy, směrnice, oběžníky a pokyny (s. 125–126), Zveme Vás … a jednejme! Jak psát pozvánky a zápisy z jednání (s. 129–130), Pár slov o nás samých. Jak napsat životopis a žádost o místo (s. 133–134)

 

Svobodová, I. a kol. Psaní velkých písmen v češtině. Nakladatelství Academia, Praha 2015, 352 s. ISBN 978-80-200-2513-5.
autorství 5 kapitol
 


Články v odborných periodikách a konferenčních sbornících
Pravdová, Markéta: K povaze reklamního diskurzu. Naše řeč 85, 2002, č. 4, s. 177–189. ISSN 0027-8203.

Pravdová, Markéta: Propan-butan, nebo LPG? Naše řeč 86, 2003, č. 2, s. 110–111. ISSN 0027-8203. (drobnost)

Pravdová, Markéta: Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií. Naše řeč 86, 2003, č. 4, s. 206–217. ISSN 0027-8203.

Pravdová, M. – Mlejnecká, J. – Smejkalová, K.: Aktuální problémy v jazykové poradně. 5. symposium Čeština – univerzália a specifika, 13.–15. 11. 2003, Brno. (poster)

Pravdová, Markéta: K způsobům persvaze v reklamních projevech. In: Polyslav 7. Beiträge der Europäischen Slavistischen Lingvistik, Otto Sagner, München 2004 (ed. Bayer, M.; Betsch, M.; Błaszczak, J.), s. 131–136. ISBN 3-87690-882-5.

Pravdová, Markéta: Reklama jako zvláštní typ sdělování. In: Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání, Univerzita Palackého, Olomouc 2004 (ed. Pořízka, P.; Polách, V.), s. 248–253. ISBN 80-244-0838-4.

Mlejnecká, J. – Pravdová, M. – Prošek, M. – Smejkalová, K. – Svobodová, I. – Uhlířová, L.: Pražská jazyková poradna dnes a zítra. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy, MU, Brno 2004 (ed. Minářová, E.; Ondrášková, K.), s. 130–136. ISBN 80-210-3568-4.

Pravdová, Markéta: O kultuře mcdonaldovské a mcdonaldizující. In: Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, ÚJČ AV ČR, Praha 2005 (ed. Čmejrková, S.; Svobodová, I.), s. 289–297. ISBN 80-86496-23-6.

Pravdová, Markéta: Jazyk televizní reklamy McDonald´s. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2005 (ed. Srpová, H.), s. 171–175. ISBN 80-7368-101-3.

Pravdová, Markéta: Infotainment aneb Role zábavy v (multi)mediálním diskurzu. In: Jazyky v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor, Univerzita Palackého, Olomouc 2005 (ed. Pořízka, P.; Polách, V.), s. 241–246. ISBN 80-244-1027-3.

Uhlířová, L. – Svobodová, I. – Pravdová, M.: Současný stav a perspektivy jazykové poradny. Naše řeč 88, 2005, č. 3, s. 113–127. ISSN 0027-8203.

Pravdová, Markéta: Globalizace a demokratizace v jazyce reklamy. Případová studie McDonald’s. In: Południowosłowiańskie zeszyty naukowe, 2006, č. 2, s. 1–8. ISSN 1733-4802.

Pravdová, Markéta: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Naše řeč 89, 2006, č. 3, s. 152–157. ISSN 0027-8203. (recenze)

Pravdová, Markéta: (Nejen) o korespondenci v korespondenci jazykové poradny. Naše řeč 89, 2006, č. 5, s. 225–233. ISSN 0027-8203.

Pravdová, Markéta: Jazyková poradna: radíme v médiích i médiím. In: Jazykovědné aktuality XLV, 2008, č. 3–4, s. 74–79. ISSN 1212-5326.

Pravdová, Markéta: Tak trochu jiný korpus. (Kvantitativní analýza audiovizuální reklamy). In: Čeština v mluveném korpusu, 7. sv. řady Studie z korpusové lingvistiky, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008 (ed. Kopřivová, M.; Waclawičová, M.), s. 190–198. ISBN 978-80-7106-982-9.

Pravdová, Markéta: Projekt internetové příručky. In: Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9.–10. septembra 2004 v Bratislave, Veda, Bratislava 2009 (ed. Považaj, M.), s. 199–201. ISBN 978-80-224-1052-6.

Pravdová, M. – Chromý, J. – Dřímal, J.: Výhledy Naší řeči. Naše řeč 92, 2009, č. 1, s. 1–2. ISSN 0027-8203.

Pravdová, Markéta: Ludmila Uhlířová a nová éra jazykového poradenství. Naše řeč 93, 2010, č. 2, s. 101–105. ISSN 0027-8203.

 

Cibulka, A. – Pravdová, M.: O tom, jak jsme vás několikrát proklepli z jazyka českého. In: Cibulka, A.; Žertová, Y.: Cibulka na Toboganu, XYZ, Praha 2010, s. 25–32. ISBN 978-80-7388-436-9.

 

Pravdová, Markéta: Ústav pro jazyk český jubilejní. Naše řeč 94, 2011, č. 5, s. 225–230. ISSN 0027-8203.

 

Pravdová, Markéta: Internetová jazyková příručka – příspěvek k elektronizaci jazykového poradenství. Český jazyk a literatura, 2011–2012, č. 4, s. 179–183. ISSN 0009-0786.

 

Pravdová, Markéta: Elektronizace jazykových dat – nové výzvy pro jazykovou kulturu. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Karolinum, Praha 2012 (ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 819–823. ISBN 978-80-246-2121-0.

 

Pravdová, Markéta: Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření. Naše řeč 96, 2013, č. 1, s. 1–16. ISSN 0027-8203.

 

Pravdová, Markéta: Jazykové poradenství na internetu – současnost a vize. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Veda, Bratislava 2013 (ed. Ondrejovič, S.), s. 216–224. ISBN 978-80-224-1334-3.

 

Pravdová, Markéta: Velká písmena v češtině – první výsledky dotazníkového šetření. In: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Veda, Bratislava 2014 (ed. Ondrejovič, S.; Satinská, L.; Vrábľová, J.), s. 256–269. ISBN 978-80-224-1416-6.

 

Pravdová, Markéta: Umíme psát velká písmena? Český jazyk a literatura, 2014–2015, č. 1, s. 1–8. ISSN 0009-0786.

 

Pravdová, Markéta: K teorii a praxi jazykové kultury – současná česká situace. In: Jazyková kultúra a terminológia. Veda, Bratislava 2015 (ed. Mislovičová, s.), s. 17–26. ISBN 978-80-224-1497-5.

 

Pravdová, Markéta: Óda na padesátku. In: Academia 1966–2016. Výroční sborník s kompletní bibliografií. Nakladatelství Academia, Praha 2016, s. 66–68. ISBN 978-80-200-2548-7.


Popularizační projekty
Česká televize: seriál O češtině (2006–2012), autorství několika desítek scénářů a námětů na scénář
Lidové noviny: kurz Čeština v práci (5. 11. – 9. 12. 2007), autorství 26 textů
Pravdová, M. – Svobodová, I.: 20 pravidel, jak psát správně česky. In: Lidové noviny, 5. 11. 2007 (nástěnná mapa, samostatná příloha)

Český rozhlas České Budějovice: Veselý mezigenerační slovník (2013), 10 dílů společně s H. Soukupovou
Mladá fronta DNES: kurz Nová čeština (únor–duben 2014, září 2014), autorská spolupráce na tvorbě mimořádných příloh

Pravdová, Markéta: Abychom se v češtině měli jako doma. Akademický bulletin, 2014, č. 4, s. 2–4. ISSN 1210-9525.

Pravdová, Markéta: Zaražený prdy, křapíček a elpíčko. Jak se mluví mezi zločinci. Technet.iDnes.cz, 1. 9. 2014 [online].
Pravdová, Markéta: Termobuk, pytložvejk, marcela. Naučte se, co vás čeká ve vězení. Technet.iDnes.cz, 9. 10. 2014 [online].
Pravdová, Markéta: Jak správně nadávat a vyhrožovat. Naučte se mluvit sprostě jako zločinec. Technet.iDnes.cz, 10. 11. 2014 [online].

Pravdová, Markéta: Jazyková poradna. SSČ AV ČR, edice Věda kolem nás, č. 18, Praha, 2015, 20 s.

Pravdová, Markéta: Jak se mluví mezi živly. SSČ AV ČR, edice Věda kolem nás, č. 30, Praha, 2015, 20 s.
Lidové noviny: kurz Čeština nově A–Ž (6. 2. – 13. 3. 2015), autorství 29 textů

Lidové noviny: jazykové sloupky Novodobí mučedníci (5. 6. 2015), Šel Obama s Obamou a Obamaty… (26. 6. 2015), O zdvořilosti a společenské lži (3. 7. 2015), Pověste ho vejš, ať se houpá (17. 7. 2015)
Český rozhlas Dvojka: Slovo nad zlato (pravidelná rubrika pořadu Dopoledne s Dvojkou, od května 2015), společně s J. Rosákem


Granty:

2001–2004 Centrum komputační lingvistiky, grant MŠMT, reg. č.: LN00A063
(spoluřešitelé za ÚJČ: L. Uhlířová; F. Štícha)
2004–2008 Jazyková poradna na internetu, grant AV ČR, reg. č.: 1ET200610406
(řešitelka: I. Svobodová)
2008–2010 Čeština a bulharština v kontextu informační společnosti
(vedoucí projektu bilaterální spolupráce: M. Pravdová)

2011–2013 Psaní velkých písmen v češtině, grant AV ČR, reg. č.: P406/11/2017
(řešitelka: I. Svobodová)

od 2013 LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat, grant MSM/LM, reg. č. LM2010013
(spoluřešitel za ÚJČ: K. Oliva)

od 2016 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi, grant MK/NAKI, reg. č. DG16P02B009
(řešitel: M. Prošek)

Další:

Výuka na VŠ

2001, 2002 VŠE Praha, Akademie PR

2010–2011 Fakulta sociálních věd UK Praha, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, vedení semináře Úvod do studia českého jazyka
od 2010 Filozofická fakulta UK Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, školitelka pro doktorské studium
od 2011 Filozofická fakulta UK Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, vedení semináře Čeština v reklamě, PR a marketingové komunikaci
vedení disertačních a diplomových prací
 

Členství v orgánech Akademie věd ČR
2006–2010 a od 2014 členka Akademického sněmu AV ČR
od 2007 členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR

od 1. 3. 2012 předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR

od 2013 členka Rady pro popularizaci vědy AV ČR

Členství v redakčních radách
od 2007 členka redakční rady časopisu Naše řeč
od 1. 1. 2009 vedoucí redaktorka časopisu Naše řeč

Profesní vzdělání, odborné kurzy, certifikace, akreditace
2000 – London School of Public Relations
2002 – MASS Training & Media (certifikát školitele)

2013–2015 – Business Institut EDU, MBA – Public Relations a komunikace
státní zkouška z kancelářského psaní
odborný garant a lektor akreditovaného kurzu Písemná komunikace – normy a úprava písemností v úředním styku – akreditováno společností Edupol, v. o. s., u MV ČR pod č. AK/PV-78/2008 a AK/PV-1272/2012
odborný garant a lektor akreditovaného kurzu Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy – akreditováno SSČ AV ČR, v. v. i., u MŠMT pod č. MSMT-6238/2012-25155

 

Zvané přednášky v zahraničí
Parlement européen, Coordination de la formation linguistique, Unité de traduction tchèque, Luxembourg, 15. 6. 2015 (Lucembursko)
Council of the European Union, General Secretariat, Translation Service – Czech Language Unit, Bruxelles/Brussel, 22. 2. 2016 (Belgie)


Ocenění a vyznamenání
2009 – Prémie Otto Wichterleho
2009 – Medaile MŠMT I. stupně (s kolektivem autorů Internetové jazykové příručky)
2009 – Čestné uznání Kolegia generálního ředitele České televize 2006–2009 (s kolektivem autorů televizního cyklu O češtině)

2015 – Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy

2015 – Cena nakladatelství Academia Nejprodávanější kniha roku 2014 (s kolektivem autorů Akademické příručky českého jazyka)

2015 – Český bestseller 2014 v kategorii Odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé (s kolektivem autorů Akademické příručky českého jazyka)