Mgr. Petra Přadková

Vzdělání:

• 1989–1996: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (obory: ruský jazyk - bulharský jazyk, diplomová práce: Obraz bulharského divadla v letech 1980–1990)

Dosažená praxe:
• 2004–doposud: odborná pracovnice výzkumu a vývoje, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno
• 2007–2011 též oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha

Vydané publikace:
• Recenze a zprávy:
Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja, vypusk 4b. Refleksy *ъ, *ь. Vtoričnyje glasnyje. Skopje 2003. SPFFBU. 2006, A 54, s. 241–242.
Vidoeski, B., Topolińska, Z.: Od istorijata na slovanskiot vokalizam. Skopje 2006. SPFFBU. 2007, A 55, s. 363–364.
Publikace o slovanských názvech povolání. Naše řeč. 2007, roč. 90, č. 4, s. 211–212.
Вопросы культуры речи. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1–2, s. 316–317.
Отечественные лексикографы. XVIII–XX вв. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1–2, s. 347.
Керемидчиева, С., А. Кочева а Л. Василева. Еркеч – паметта на езика. София: Мултипринт, 2012. Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1–2, s. 250–251.
Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Bolgarskije matěrialy. Moskva, Sankt-Petěrburg 2013. 240 s. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 110–111.
Mapa bulharských nářečí. Opera Slavica. 2014, roč. XXIV, č. 4, s. 63–65.
Svědectví z nářečí a o nářečích na Slovensku. Opera Slavica. 2016, roč. XXVI, č. 1, s. 71–73.
Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Bolgarskije matěrialy. Sofija: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2015. 204 s. Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 120–121.

• Články:
Základy čern- a běl-/bíl- v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica. 2010, roč. LI, č. 1, s. 140–150.
Pojmenování peroutky v českých nářečích. In: BALLEKOVÁ, K., Ľ. KRÁLIK a G. MÚCSKOVÁ, eds. Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015.

• Části knih:
Český jazykový atlas – Dodatky. Praha: Academia 2011. (členka autorského kolektivu)
Český jazykový atlas 1–5. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání. 2012–2016. (členka autorského kolektivu) Dostupné z: http://cja.ujc.cas.cz
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, A–H, online. (členka autorského kolektivu) Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz
Slovník nářečí českého jazyka, A–C, online. (členka autorského kolektivu) Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz

Přednášková a popularizační činnost:
Pojmenování peroutky v českých nářečích (Příspěvek na konferenci Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Častá-Papiernička 22.–23. 4. 2013).

Granty:
Projekty GA ČR:
• účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)
• účast na grantu GA ČR č. 405/08/07035 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (Teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)

• účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)

Podíl na dlouhodobých úkolech ÚJČ:
• Slovanský jazykový atlas (členka české národní komise OLA; příprava svazku *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt)
• Slovník pomístních jmen Moravy a Slezska (členka pracovní skupiny pro digitální zpracování pomístních jmen)
• Slovník nářečí českého jazyka (členka autorského kolektivu, podíl na doplňkovém výzkumu)
• budování Archivu lidového jazyka
• Archiv zvukových záznamů nářečních promluv (pořizování nářečních nahrávek při nářečních výzkumech)
• jazykověporadenská činnost

Mezinárodní spolupráce:
• Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas; OLA; http://slavatlas.org/index.html), od r. 2005 členka České národní komise, od r. 2011 členka Mezinárodní komise OLA (účast na zasedáních Mezinárodní komise a mezinárodní pracovní skupiny OLA – Krakov 2005, Struga 2006, Budyšín 2007, Sarajevo 2008, Moskva – Zvenigorod 2011, Šlapanice 2012, Portorož 2013, Lužnica 2015, Bělehrad 2016).