Mgr. Zdeňka Opavská

Kontakty:

 • e-mail: opavska at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 416

  

Odborné zaměření:

 • lexikologie, lexikografie, neologie, neografie, frazeologie

  

Vzdělání:

 • od 2012 katedra bohemistiky FF UP v Olomouci
  • doktorské studium, obor: český jazyk
 • 1988–1996 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • magisterské studium, obor: český jazyk a literatura (Mgr.)


Dosažená praxe:

 • od 1994 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • 2012 – červen 2017 vedení přípravy koncepce Akademického slovníku současné češtiny (společně s P. Kochovou)
  • 2012 – červen 2017 hlavní redakce Akademického slovníku současné češtiny (společně s P. Kochovou)

 

Publikace:

 

Monografie, kolektivní publikace:

 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a- (2017, členka hlavní redakce); hesla s náslovím b- (v přípravě, členka autorského kolektivu).
 • KOCHOVÁ, Pavla a OPAVSKÁ, Zdeňka. Význam slovotvorný a význam lexikální. In: Štícha, F., ed. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2018, s. 122–125.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Základní charakteristika ASSČ (1.1–1.3, s P. Kochovou); Seznamy (2.2); Stavba hesla v ASSČ (3, s P. Kochovou); Výklad významu (12.1–12.2.4, s P. Kochovou); Víceslovné lexikální jednotky (19.1). In: Kochová, P., Opavská, Z., ed. Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 14–17, s. 25–27, s. 28–32, s. 79–88, s. 163–176. ISBN 978-80-86496-89-4.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. K dynamice víceslovných pojmenování v současné češtině. In: Rudnik-Karwatowa, Z., ed. Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku. Prace slawistyczne 136. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012, s. 127-145. ISBN 978-83-89191-18-2.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Zpracování víceslovných lexikálních jednotek v lexikální databázi Pralex (se zaměřením na zpracování nefrazeologických víceslovných lexémů). In: Světlá, J., Jarošová, A., Rangelova, A., ed. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 137–152. ISBN 978-80-263-0097-7.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Neologizmy s novými komponenty e-, i-, m- v české slovní zásobě. In: Rudnik-Karwatowa, Z., ed. Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, s. 181–193. ISBN 978-83-89191-76-2.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Nová pojmenování osob; Nová pojmenování ženských osob; Komponenty e-, i-, m- v nové slovní zásobě. In: Martincová, O., Rangelova, A., Světlá, J., ed. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 19–39, s. 40–53, s. 232–241. ISBN 0-86496-21-X.
 • MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, JANOVEC, Ladislav, MRAVINACOVÁ, Jitka, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra, ŠMÍDOVÁ, Pavla a TICHÁ, Zdeňka. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004. 568 s. ISBN 80-200-1168-4.
 • MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, RANGELOVA, Albena, HOLUBOVÁ, Václava, OPAVSKÁ, Zdeňka, TICHÁ, Zdeňka, VOBORSKÁ, Milada a SCHMIEDTOVÁ, Věra. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 1. Praha: Academia, 1998. 356 s. ISBN 80-200-0640-0.
 • MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra, ŠMÍDOVÁ, Pavla a TICHÁ, Zdeňka. Neologie a neografie: výběr z národních bibliografií s Dodatkem. 2., rozšířené vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 1999. 97 s. ISBN 80-901673-8-1.
 • HOLUBOVÁ, Václava, KAVKOVÁ, Zdeňka, MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra a VOBORSKÁ, Milada. Neologie a neografie: výběr z národních bibliografií. 1. vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 1996. 95 s. ISBN 80-901673-0-6.

  

Článek v časopise:

 • NOVÁ, Jana a OPAVSKÁ, Zdeňka. Odborní konzultanti všeobecného výkladového slovníku (praktické zkušenosti lexikografického týmu ze spolupráce s odborníky). Naše řeč, 2019, roč. 102, č. 1. ISSN 0027-8203 (v tisku).
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Víceslovné lexikální jednotky v lexikonu a v textu. Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 3, s. 473–485. ISSN 0021-5597.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla. Život se slovníky (k životnímu jubileu Vladimíra Mejstříka). Jazykovědné aktuality, 2018, roč. 55, č. 3–4, s. 109–111. ISSN 1212-5326.
 • KOCHOVÁ, Pavla a OPAVSKÁ, Zdeňka. Akademický slovník současné češtiny. Naše řeč, 2016, roč. 99, č. 2, s. 57–83. ISSN 0027-8203.
 • KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a MICHALEC, Vít. Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 3–4, s. 132–141. ISSN 1212-5326.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla. Stylistická charakteristika lexikálních jednotek v českých výkladových slovnících. Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 3–4, s. 141–147. ISSN 1212-5326.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Konatelská jména a jejich zpracování ve výkladovém slovníku (k jednomu lexikografickému problému). Jazykovědné aktuality, 2001, roč. 38, č. 3, s. 54–58. ISSN 1212-5326.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Slovensko-česká konference Jazyk a kultúra (13.–14. 3. 2000, Kongresové centrum SAV, Smolenice). Časopis pro moderní filologii, 2000, roč. 82, č. 2, s. 117–120. ISSN 0862-8459.

  

Příspěvek ve sborníku:

 • OPAVSKÁ, Zdeňka, MICHALEC, Vít, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: Butašová, A., Benko, V. a Puchovská, Z., ed. Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.
 • NOVÁ, Jana, MICHALEC, Vít, OPAVSKÁ, Zdeňka a NEPRAŠOVÁ, Renáta. Frequency (not) sacred: The headword list of a contemporary Czech monolingual dictionary and corpora. In: SlaviCorp 2018. 24–26 September 2018, Charles University, Prague. Book of Abstracts, s. 132–135.
 • KOCHOVÁ, Pavla a OPAVSKÁ, Zdeňka. Akademický slovník současné češtiny. In: Lišková, M., Vodrážková, V., Děngeová, Z., ed. Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 40–42. ISBN 987-80-88211-02-0.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Monokolokabilita ve výkladovém slovníku. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století konané ve dnech 20.–22. 4. 2016 (v tisku).
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Synonymie u nových víceslovných pojmenování. In: Barnová, K., Chomová, A., ed. Varia XXI: zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JUĽŠ SAV, 2015, s. 354–362.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. K problematice zpracování víceslovných lexikálních jednotek v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: Ondrejovič, S., Satinská, L., Vrábľová, J., ed. Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, 2014, s. 127–140. ISBN 978-80-224-1416-6.
 • KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina. At the Beginning of a Compilation of a New Monolingual Dictionary of Czech (A Report on a New Lexicographic Project). In: Abel, A., Vettori, C., Ralli, N., ed. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014, Bolzano/Bozen, s. 1145–1151. ISBN 978-88-88906-97-3.
 • BARBIERIK, Kamil, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, OPAVSKÁ, Zdeňka a VIRIUS, Miroslav. A New Path to a Modern Monolingual Dictionary of Contemporary Czech: the Structure of Data in the New Dictionary Writing Systém. In: Gajdošová, K., Žáková, A., ed. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning, Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 9–26. ISBN 978-3-942303-18-7.
 • BARBIERIK, Kamil, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, OPAVSKÁ, Zdeňka a VIRIUS, Miroslav. Development of Dictionary Writing System. In: Molhanec, M., Bejček, M., Voráček, J., ed. SDOT 2013 (Proceedings of federated conference on 39th Software Development and 17th Object Technologies). Jihlava, College of Polytechnics 2013, s. 133–147. ISBN 978-80-86847-66-5.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. K pojetí a zpracování multiverbálních spojení v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: Varia XXIII: zborník materiálov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 20.–22. 11. 2013. (v tisku)
 • OPAVSKÁ, Zdeňka a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Rangelova, A., Světlá, J., Jarošová, A., ed. Lexikografie v kontextu informační společnosti: sborník příspěvků z pracovního setkání: Praha, 4.–6. 6. 2007. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, s. 33–40. ISBN 978-80-86496-41-2.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Tools for Working with Corpus Evidence in the Lexical Database LEXIKON 21 (Program PRAMAT and the Exemplification Tool). In: Levická, J., Garabík, R., ed. Computer treatment of Slavic and East European languages: fourth international seminar: Bratislava, Slovakia, 25–27 October 2007: proceedings. Bratislava: Tribun, 2007, s. 190–197. ISBN 978-80-87139-05-9.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Kumulace morfémů pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace. In: Šimková, M., Gajdošová, K., ed. Varia XIII: zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 3.–5. 12. 2003. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 7–14. ISBN 80-89037-04-6.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Nové komponenty v češtině (e-, i-, m-). In: Šimková, M., ed. Varia XII: zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 4.–6. 12. 2002. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 47–52. ISBN 80-89037-04-6.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. K neologickým internacionalizmům v české slovní zásobě (pojmenování v oblasti extrémních sportů). In: Šimková, M., ed. Varia XI: zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov: Spišská Nová Ves, 28.–30. 11. 2001. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 14–17. ISBN 80-89037-04-6.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Krajní póly fungování kvantifikačně-intenzifikačních prefixoidů? In: Rangelova, A., Tichá, Z., ed. Internacionalizmy v nové slovní zásobě: sborník příspěvků z konference: Praha, 16.–18. června 2003. Praha: ÚJČ AV ČR, 2003, s. 35–41. ISBN 80-86496-11-2.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Některá pojmenování užívaná odpůrci a přívrženci (z pragmaticko-slovotvorného hlediska). In: Nábělková, M., Šimková, M., ed. Varia X: zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 22.–24. 11. 2000. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2003, s. 9–12. ISBN 80-89037-04-6.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Postoje a preference uživatelů slovníku: k jednomu aspektu dotazníkového průzkumu. In: Nábělková, M., Šimková, M., ed. Varia IX: zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 1.–3. 12. 1999. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002, s. 87–96. ISBN 80-89037-04-6.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Univerbizace a multiverbizace ve slovníku neologizmů (k neografickému zachycení dvou dynamických procesů). In: Ondrejovič, S., Považaj, M., ed. Lexicographica'99: zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava: Veda, 2001, s. 146–151. ISBN 80-224-0604-X.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Možnosti lexikografického výkladu konatelských jmen. In: Martincová, O., Světlá, J., ed. Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících: sborník příspěvků z konference: Praha, 31. 10. –1. 11. 2000. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, s. 55–61. ISBN 80-86496-00-7.
 • RANGELOVA, Albena, OPAVSKÁ, Zdeňka a TICHÁ, Zdeňka. Uživatelské aspekty výkladového slovníku (zhodnocení předběžných výsledků). In: Nábělková, M., Králik, Ľ., ed. Varia XIII: zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 25.–27. 12. 1998. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1999, s. 181–185. ISBN 80-89037-04-6.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka. Slang z oblasti moderního tance. In: Klimeš, L., ed. Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15.–16. září 1998. Plzeň: PF ZČU, 1998, s. 87–90. ISBN 80-7043-230-0.
 • RANGELOVA, Albena, TICHÁ, Zdeňka a OPAVSKÁ, Zdeňka. Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu). In: Nábělková, M., ed. Varia VII: zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra–Piesok, 3.–5. 12. 1997. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998, s. 139–147. ISBN 80-89037-04-6.

 

Editorská a redakční činnost:

 

Recenze:

 

Projekty, granty:

 • 2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2005–2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
 • 2001–2003 účast na grantu Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny, GA AV ČR, r. č. B9061101
 • 1998–2000 účast na grantu Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině, GA AV ČR, r. č. A0061803
 • 1997–1999 účast na grantu Sociolingvistické aspekty výkladového slovníku, GA AV ČR, r. č. A0061702
 • 1994–1996 účast na grantu Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky, GA ČR, r. č. 405/94/0552

 

Členství v oborových organizacích:

 • Jazykovědné sdružení ČR
  • Lexikografická sekce Jazykovědného sdružení ČR

 

Popularizace:

 

Jiné:

 

Software:

 • LIŠKA, Tomáš, BARBIERIK, Kamil, BODLÁK, Martin, ČERMÁKOVÁ, Alena, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ, Martina, JANDA, Lukáš, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, MACHÁLKOVÁ, Lucie, MICHALEC, Vít, MŽOURKOVÁ, Hana, NEPRAŠOVÁ, Renáta, NOVÁ, Jana, NOVÝ, Josef, OPAVSKÁ, Zdeňka, PERNICOVÁ, Helena, PROCHÁZKOVÁ, Barbora, SVĚTLÁ, Jindra, ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora, VESELÝ, Vojtěch, VIRIUS, Miroslav a VODRÁŽKOVÁ, Veronika. ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016.
 • BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, MICHALEC, Vít, OPAVSKÁ, Zdeňka, PERNICOVÁ, Helena, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a SVĚTLÁ, Jindra. Aplikace pro tištěnou verzi slovníku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.
 • JANDA, Lukáš, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, OPAVSKÁ, Zdeňka a TINTĚROVÁ, Ivona. Projekt Automatizované propojení interního excerpčního nástroje EDA a webového rozhraní www.neologismy.cz. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.