PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.

 

 

silueta.jpg

Datum narození: 9. 2. 1979

 

Vzdělání:

2004–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doktorské studium

obor: slovanské literatury

 

1998–2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

magisterské studium

obory: český jazyk a literatura – slovenistika

 

Stáže:

Zimní semestr 2001/2002 Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (stipendium MŠMT).

 

Dosažená praxe:

2004–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Od r. 2017 vědecká tajemnice Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Od r. 2017 členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

2017–dosud vědecká asistentka v oddělení jazykové kultury

2015–2016 vědecká asistentka v oddělení současné lexikologie a lexikografie

2008–2015 odborná pracovnice v oddělení současné lexikologie a lexikografie, úsek cizojazyčné lexikologie

2004–2008 odborná pracovnice v oddělení jazykové kultury

 

 

Granty:

 • 2017–dosud Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (DG16P02B009, 2016–2019), projekt udělený Ministerstvem kultury ČR, řešitel: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.
 • 2015–2016 Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, projekt udělený Ministerstvem kultury ČR (DF13P01OVV011, 2013–2016), řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2012–2015 Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), Grantová agentura ČR (P406/11/2304), řešitelka PhDr. Mira Nábělková, CSc.
 • 2008–2011 úkol účelového výzkumu: vytváření hesláře kódovacího slovinsko-českého slovníku (úsek cizojazyčné lexikologie)
 • 2004–2008 Jazyková poradna na internetu, grant AV ČR, reg. č.: 1ET200610406, řešitelka: PhDr. Ivana Svobodová

 

Výuka:

 • Překlad a styl, lexikum a lexikon (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Jihovýchodoevropská studia, navazující magisterské studium, zimní semestr 2016/2017)
 • Úvod do překládání (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Jihovýchodoevropská studia, navazující magisterské studium, zimní semestr 2015/2016)

 

Publikační činnost (monografie a kolektivní publikace):

 • Kochová, P. – Opavská, Z. (eds.) Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. ISBN 978-80-86496-89-4. Autorství kapitol Tvaroslovná charakteristika: Ke zpracování zájmen (s. 55–57), Výklad významu podle slovních druhů: Zájmena (s. 104–107).
 • Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Autorství kapitol Psaní spřežek a spřahování (s. 67–71), Přístavek (s. 103–1 06), Psaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně (s. 123–124), Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí) (s. 246–250), Spojení typu ve městě Olomouc (s. 251–252), Shoda přísudku s podmětem jednoduchým (s. 419–423), Shoda přísudku s podmětem několikanásobným (s. 423–4 28), Složitější případy shody přísudku s podmětem (s. 428–437), Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se) (s. 438).
 • Kol. autorů: Internetová jazyková příručka. 2008, autorství 9 výkladových hesel.

 

Články v periodikách a konferenčních sbornících

 • Mžourková, H. Usage Notes – Cinderella in the Dictionary-Making Process. In: Čibej, Jaka, Gorjanc, Vojko, Kosem, Iztok & Krek, Simon (eds.). The XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Book of Abstract. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018, s. 78–80. Dostupné na: http://euralex2018.cjvt.si/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Euralex2018_book_of_abstracts_FINAL.pdf.
 • Mžourková, H. K lexikografickému zpracování nedeiktických funkcí demonstrativa ten. Nová čeština doma a ve světě 2/2017, s. 49–55. ISSN: 1805–367X. Dostupné na: https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2017/11/Hana_Mzourkova_49-55.pdf
 • Nová, J. – Mžourková, H.: Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries – What Do Domain Labels Say to Dictionary Users? Jazykovedný časopis 2, 2017, s. 296–304. ISSN: 0021-5597.
 • Mžourková, H. – Nová, J. – Pernicová, H.: Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících. Naše řeč, 4, 2017, s. 215–224.
 • Mžourková, H. Jazyk, prostor a čas románu Anděl zapomnění Maji Haderlapové. In: Jensterle-Doležalová, A., Honzak Jahić, J., Šurla, A. (eds.) Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin. Praha: FF UK – Varia, 2014., s. 439–446.
 • Mžourková, H. Dílo Svetlany Makarovičové v českých překladech. In: Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2011, s. 211–220.
 • Mžourková, H. Tři sestry zahrály v našem městě (Složitější případy shody přísudku s podmětem). In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře (sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.– 4. září 2008.) Univerzita J. E. Purkyně: Ústí nad Labem 2009, s. 158–161.
 • Mžourková, H. Diskuse na zpravodajských serverech, prostor pro vyjádření postojů v jazyce. In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference, Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.–17. května 2006. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 131–138.
 • Mžourková, H. Prostor druhého jazyka v překladu (Nejen o nestandardních formách jazyka v překladu slovinské prózy). In: Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 207–210.
 • Mžourková, H. Interdialekty a slang v překladu (Nad překladem románu A. Skubice Fužinské blues). In: Preklad a tlmočenie 7. Sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť. (Zborník prednášok). Banská Bystrica: Vyd. Univerzity Mateja Bela, Filologická fakulta, 2007, s. 253–262
 • Mžourková, H. Postoje k pravopisu v diskusích na internetu. Čeština doma a ve světě 1–4/ 2006, s. 126–131.
 • Mžourková, H. Specifika komentáře se zaměřením na persvazi. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. (Sborník textů z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 13.–15. 9. 2005). Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2005, s. 140–144.

 

Popularizační práce:

 • Mžourková, H. Takový dobrák! Vesmír 95, 2016/10. Dostupné na: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-10/takovy-dobrak.html.
 • Kurz slovenštiny pro Čechy. Lidové noviny, 18. 3. – 2. 4. 2016, autorství tematických článků Přejímání cizích slov (s M. Kroupovou), Kolik příbuzných máš…; autorství a spoluautorství 11 dílů kvízu Znáte slovenštinu?, autorství 4 dílů rubriky Domluvte se slovensky, 4 dílů rubriky (Ne)máme to stejně, Slovenština a čeština IV. Co se píše v kalendáři? (s M. Nábělkovou), Slovenština v češtině IV. Nad ránem na vině na čele?, rovněž ediční příprava a jazyková redakce textů (s M. Kroupovou).
 • Mžourková, H. Učme se překladem, Slovinci jdou příkladem (Dějiny překladu). Plav 9/2014, 2013, s. 44–48.
 • Mžourková, H. Čefurové, raus! aneb O překládání jazykově heterogenního textu Plav 12/2013, 2013, s. 43–46.
 • Česká televize: seriál O češtině (2006–2008), autorství tří námětů na scénář
 • Pravdová, M. – Saturková, J. (eds.): O češtině 2. Edice ČT, Praha 2008, 202 s., ISBN 978-80-7404-011-5. Autorství 3 kapitol a 2 odpověden, s. 44–48, 72–76, 80–83, 150–153, 158–164
 • Saturková, J. (ed.): O češtině. Edice ČT, Praha 2007, 198 s., ISBN 978-80-85005-83-7. Autorství 2 odpověden, s. 146–151, 180–185.

 

Recenze:

 • Mžourková, H. Oratio et ratio (recenze na Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause) Naše řeč 89, 5/2006, s. 263–266.
 • Mžourková, H. 41. seminář slovinského jazyka, literatury a kultury. Naše řeč 89, 2/2006, s. 96 –97.