Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.

nar. 8. 1. 1973

silueta.jpg

 

Vzdělání:

1997–2005 doktorské studium (Ph.D.), Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce: Text a kontext v médiích: Řečnická otázka v televizních diskusních pořadech

1991–1997 magisterské studium (Mgr.), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura,

od r. 1994 doplňkové studium oboru lingvistika a fonetika

 

Dosažená praxe:

Od r. 2011 Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení stylistiky a lingvistiky textu 

2002 University of London, School of Slavonic and East European Studies, lektorka českého jazyka

2000–2006 – Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení stylistiky a lingvistiky textu

1999 – Ústav pro českou literaturu AV ČR, elektronická knihovna

 

Vydané publikace:


2016

Kniha:
Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia. 528 s.

 

Kapitoly v knize Stylistika mluvené a psané češtiny:
Sféra reklamní komunikace, s. 338 – 395.

Sféra institucionální komunikace (spolu s Jiřím Homoláčem), s. 144- 181
.

Články:
Homoláč, J. – Mrázková, K. – Veroňková, J.: Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě. Slovo a slovesnost 2, r. 77 (2016), s. 143 – 154.


2015

Mrázková, K.: The reader’s report in the pre-publication reviewing process as a genre in communication. In: Duszak, A. – Kowalski, G. (eds.) Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 139–152.


2014

Homoláč, J. – Mrázková, K.: K stylistickému hodnocení prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost, 75 (1), s. 3–38. [online]

Mrázková, K.: Termín registr v soustavě pojmů sociolingvistiky a funkční stylistiky. In Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M (eds.) Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov : FF Prešovskej univerzity, 2014, s. 102-108.

Mrázková, K.: Reklamní komunikát jako předmět interpretace. In Orgoňová, O.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.(eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 360-368.

 

recenze

Milroyová, L. – Gordon, M.: Sociolingvistika. Metody a interpretace. Praha, 2012. Slovo a slovesnost, 75 (3), s. 220–226.

popularizační

Co je špatného na mluveném jazyce? Lidové noviny, 3. 2. 2014

 

2013

K. Mrázková: Obecná čeština v SSJČ a v lingvistické bohemistice obecně. Jazykovědné aktuality, 3–4, L – 2013, s. 148 – 153.

K. Mrázková: Emotivní funkce a lexikální expresivita v současné české publicistice. In: Klímová, K. – I. Kolářová – J. M. Tušková (eds.), Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita, s. 199–207.

K. Mrázková: Recenzja w ramach procedury recenzenckiej jako dialog między autorem a recenzentem. Tekst i Dyskurs /Text und Diskurs, Universytet Warszawski - Universytet Rzeszovski: Warszawa - Rzeszów, 6, s. 347–358. 

 

 

recenze a zprávy

Kaderka, P. – Sloboda, M. – Sherman, T. – Mrázková, K. – Dovalil, V. – Havlík, M. (2013): Sociolingvistické sympozium v Berlíně. Slovo a slovesnost, 74 (3), 227–236.

 

2012

recenze

K. Mrázková: James Wilson: Moravians in Prague, Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 48 (6), s. 1207–1210

K. Mrázková: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo Etnometodologické inspirace, Slovo a slovesnost, 73 (3), s. 224–229.

 

 

2011

Homoláč, J. – Mrázková, K.: Jazyková regulace jako věc dohody. Slovo a slovesnost, 72 (3), s. 196–222.

 

 

2010

Mrázková, K.: Co je řečnická otázka? Slovo a slovesnost, 71 (1), s. 31–52.

Mrázková, K.: Řečnické otázky v televizních diskusních projevech. Slovo a slovesnost, 71 (3), s. 192–214.

 


popularizační a jiné

Mrázková, K.: Jednou v životě padá sníh i v našich snech. Tvar, 21 (11), s. 23 (recenze románu Orhana Pamuka Sníh).

2009

recenze

Mrázková, K.: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42 (2), 2006: Monotematické číslo: Analýza promluv a textů, analýza diskurzu. Hostující editor Jiří Nekvapil. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky. 216 s. Slovo a slovesnost, 70 (1), s. 62–68.


popularizační a jiné

Mrázková, K.: Jména slovanských předků, Jména vlastní a obecná, Cizí slova v češtině, In: J. Králík a kol., Každý den s češtinou. Zajímavosti a zvláštnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 202–203, 218–221, 285–287.

 

 

2008

popularizační a jiné

Mrázková, K.: Vidět svět, jak ho vidí Bůh. Tvar, 19 (5), s. 18 (recenze románu Orhana Pamuka Jmenuji se Červená).

 

2007

Mrázková, K.: Užívání trpných příčestí v současných veřejných dialogických projevech. Slovo a slovesnost, 68 (1), s. 3–22.

 

 

2005

Karhanová K.: Understanding a rhetorical question: How is it defined, and how is one used and recognised in communication? In: P. Cap (ed.), Pragmatics Today. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 341–355.

Karhanová K.: Rhetorical questions in polemical media dialogue. In: A. Betten – M. Dannerer (eds.), Dialogue Analysis IX: Dialogue  in Literature and the Media. Selected Papers from the 9th IADA Conference Salzburg 2003. Niemeyer Tübingen, s. 203–213.

Mrázková, K.: Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech. In: H. Srpová (ed.), Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: FF OU, s. 136–139.

Kaderka, P. – Karhanová, K.: „Byl jednou jeden strom...“: lingvistická analýza psaných narativů jedenáctiletých dětí. In: P. Macek – J. Dalajka (eds.), Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech – víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita, s. 273–298.

 

 

 

 

2004

Karhanová, K.: „Tvář oděl v junácký výraz“ – verbální a nonverbální sdělování v Poláčkově próze. In: Karel Poláček a podoby humory v české literatuře

 

19. a 20. století (sborník z konference). František Šalé – ALBERT, Boskovice, s. 121–130.

 

Karhanová, K.: The Presentation of Foreigners in the Czech Press. In: M. Bayer – M. Betsch – J. Błaszczak (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7. München: Verlag Otto Sagner, s. 101–108.

Karhanová, K.: „Nejde jen o formu, ale i o obsah“: Ideál dobrého řečníka v zrcadle průzkumu názorů české veřejnosti. Naše řeč, 87 (2), s. 76– 92.  

 

 

 

recenze a zprávy

Karhanová, K.: Jazyk a Just. Kritická příloha Revolver revue, č. 29, s. 81–85 (recenze na knihu Vladimíra Justa Slovník floskulí).

Karhanová, K.: O pragmatické konferenci v Lodži. Slovo a slovesnost, 65, s. 315–319.

Karhanová, K.: Karel Poláček popáté. Česká literatura, 52 (5), s. 739–742.

 

2003

Homoláč, J. – Karhanová, K. – Nekvapil, J. (eds.): Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk.

Homoláč, J. – Karhanová, K: „Tajná zpráva české vlády“. Analýza jedné politické a mediální události. In:  J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil (eds.), Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 35–62. [online]

Karhanová, K.: Respekt – jiná podoba mediálního diskurzu o Romech. In:  J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil, J. (eds.), Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 63–80.

Homoláč, J. – Karhanová, K. – Šabatová, A: Je trestné topit Roma? Prezentace násilné smrti Tibora Danihela v českém tisku. In:  J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil (eds.), Obraz Romů ve středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 81–102.

Homoláč, J. – Hulíková, T. – Karhanová, K.: Roztrhaný šat svatého Bernarda (Textová analýza barokního kazání). Listy filologické, 126 (3–4), s.188–227.     

Karhanová, K. : Mezitextové navazování a politické ideologie v českých novinách 90. letech. In: M. Nábělková – M. Šimková (eds.): Varia 10. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003, s. 183–190.

 

 

 

 

recenze a zprávy

Karhanová, K.: O politice a české literatuře. Kritická příloha Revolver revue, 26, s. 46–52 (recenze na knihu Petra Steinera Lustrování literatury). 

Karhanová, K. – Slezáková, M.: Znovu o interakční lingvistice. Slovo a slovesnost, 64 (1), s. 75–79.

 

 

popularizační aj.

Kaderka, P. – Karhanová, K.: Jazyk, styl a etnicita v masových médiích. In: Nečitelní cizinci: Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku / Hard to Make Out Foreigners: How Foreigners Are (Not) Written about in the Czech Press. Praha: Multikulturní centrum Praha, s. 11–13.

 

2002

Karhanová, K.: Kritická analýza současného politického diskurzu: Nový jazyk britských labouristů.  Slovo a slovesnost, 63 (2), s. 111–117.

recenze

Karhanová, K.: Sprachliche Interaktion (Peter Auer: Sprachliche Interaktion). Sociologický časopis, 38 (2), s. 506–511.
popularizační aj.

Karhanová, K.: Ani to s ní nehnulo aneb O bulváru a bulvárnosti. Kritická příloha Revolver revue, 24, s. 8–21.[Článek je ke stažení zde.]

Karhanová, K.: Cenzura přichází z nevědomí. Respekt, 23. 12. 2002 (recenze knihy P. Bourdieua O televizi).

 

2001

Karhanová, K.: Oni jsou Romové a my jsme kdo? In: I. Bogoczová – J. Hubáček – H. Srpová (eds.), Naše a cizí v interetnické a interpersonální komunikaci. Ostrava, Ostravská univerzita, s. 129–136. 

 

recenze

Karhanová, K.: Metafory v politice (Vladimír Chrz: Metafory v politice). Časopis pro moderní filologii, 83 (1), s. 34–36.

 

popularizační aj.

Homoláč, J. – Karhanová, K.: Protežují novináři Romy? Mladá fronta Dnes 27.1. 2001.

 

2000

recenze

Karhanová, K.: O zločinech a textech. (Jiří Homoláč:  A ta černá kronika...) Česká literatura, 49 (1), s. 90.

Karhanová, K.: Methoden der Textanalyse (Stefen Tischer: Methoden der Textanalyse). Časopis pro moderní filologii, 82 (1), s. 44–47.


 

1999

Karhanová, K.: Funkce mezitextového navazování v novinách. Slovo a slovesnost, 60 (1), s. 19–36.

Karhanová, K.: Zvířata jako lidé a lidé jako zvířata v prózách Karla Poláčka. Česká literatura, 47 (2), s.130–143.

 

 

recenze

Karhanová, K.: S. H. Riggins: The Language and Politics of Exclusion. Slovo a slovesnost, 60 (4), s. 313–313.

 

1998

recenze

Karhanová, K.: Norman Fairclough: Discourse and Social Change. Slovo a slovesnost, 59 (3), s. 225–228.

 

1995

Čechová, M. – Karhanová, K.: K recepci kulturních frazémů v současné komunikaci. Naše řeč,78 (3), s.138–144.

 

Granty:

2003–2007 Jazyk a diskurz (doktorský grant GA ČR, identifikační kód GD405/03/H053, řešitel: Jiří Nekvapil, spoluřešitelka: Světla Čmejrková)

2003–2005 Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech (juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR, identifikační kód KJB9061304, řešitelka: Lucie Hašová, od r. 2004 Zdeňka Svobodová)