Mgr. Petr Malčík

Vzdělání:
Filozofická fakulta MU, Brno
Navazující magisterské studium
Obor: Obecná jazykověda, ukončení 2011
Magisterská diplomní práce: Poznatky o zvukové stavbě řeči v české gramatologii první třetiny 19. století

Filozofická fakulta MU, Brno
Navazující magisterské studium
Obor: Český jazyk a literatura, 2009
Magisterská diplomní práce: Posesor vyjádřený staroslověnskými adjektivy zakončenými sufixy *-jь, -ovъ/-’evъ, -inъ a -ьskъ/-iskъ

Filozofická fakulta MU, Brno
Bakalářské studium
Obor: Český jazyk a literatura, 2007
Bakalářská diplomní práce: Kvantitativní charakteristika vybraného lexika staroslověnštiny

Dosažená praxe:
Etymologické oddělení ÚJČ AV ČR
Vědecký a výzkumný pracovník, od r. 2008

Publikace:
ŠLOSAR, Dušan – VEČERKA, Radoslav – DVOŘÁK, Jan – MALČÍK, Petr: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. 3., upravené a doplněné vyd. Brno: Host, 2009. 180 s. ISBN 978-80-7294-311-1.
[spoluautorství]

BARTOŇKOVÁ, Daša – MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk – VEČERKA, Radoslav (edd.): Magnae Moraviae
Fontes Historici II. Textus biographici, hagiographici, liturgici. 2., přepracované a doplněné vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2011.
[přepis a revize původního vydání staroslověnské části publikace, v tisku]

ŠLOSAR, Dušan: Opera bohemica minora. 1. vyd. Brno: Host, 2010. 232 s.

[spolueditor; první svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky]

 

RUSÍNOVÁ, Zdenka: Pokušení struktury. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 152 s.
[spolueditor; druhý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky]

VEČERKA, Radoslav: Opera Slavica et Paleoslovenica Minora. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 240 s.
[spolueditor; třetí svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky]

GREPL, Miroslav: Jak dál v syntaxi. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 248 s.
[spolueditor; čtvrtý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky]

 

MACHEK, Václav: Korenspondence I, II. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 1032 s.

[spolueditor]

 

BARTOŇKOVÁ, Daša – MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk – VEČERKA, Radoslav (edd.): Magnae Moraviae Fontes Historici III. Diplomata, epistolae, textus historici varii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2012.
[přepis a revize původního vydání staroslověnské části publikace, v tisku]