Mgr. Magdalena Kroupová, Ph.D.

Kontakty:

 • e-mail: kroupova at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 414

 

Odborné zaměření:

 • lexikologie a lexikografie


Vzdělání:

 • 2010–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium (obor: slovanské filologie; školitelka: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.; titul Ph.D.)
 • 2004–2010 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium (obor: polonistika, slovakistika; titul Mgr.)

 

Dosažená praxe:

 • od roku 2014 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.


Publikace:

 

Monografie, kolektivní publikace:

 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a-, b- (2017, v přípravě; členka autorského kolektivu).
 • KROUPOVÁ, Magdalena. Zpracování složených přídavných jmen v ASSČ; Zpracování sloves v ASSČ (s V. Čurdovou). In: Kochová, P. – Opavská, Z., (ed.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016, s. 102–104; 114–119. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

Článek v časopise:

 • KROUPOVÁ, Magdalena. Problematika neosémantizace internacionálního lexika (na materiálu češtiny, polštiny a slovenštiny). Nová čeština doma a ve světě 1/2, 2013, s. 63–73. ISBN/ISSN 1805-367X.


Příspěvek ve sborníku:

 • KROUPOVÁ, Magadalena. Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě; Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves manipulace (oba příspěvky s V. Čurdovou). In: B. Niševa – D. Blažek – I. Krejčířová – K. Skwarska – E. Šlaufová – M. Vašíček (eds.), Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvku z mezinárodní konference (Praha, 20. – 22. 4. 2016). Praha: Slovanský ústav, v. v. i., 2019, s. 287–294; 327–333. ISBN 978-80-86420-65-3.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka – MICHALEC, Vít – KOCHOVÁ, Pavla – KROUPOVÁ, Magdalena – LIŠKOVÁ, Michaela – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: Butašová, A., Benko, V. a Puchovská, Z., ed. Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.
 • KROUPOVÁ, Magadalena. Slovo prezident v češtině a slovenštině před první republikou, v ní a po ní. In: M. Nábělková – J. Pátková (eds.), Naša/vaša prvá republika – Naše/vaše první republika. Praha: Slovensko-český klub, z. s., 2018, s. 53–67. ISBN 978-80-87016-14-5.
 • KROUPOVÁ, Magadalena – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VODRÁŽKOVÁ, Veronika. The Sounds of Dictionary. Description of sounds in the Academic Dictionary of Contemporary Czech. In: Čibej, J. – Gorjanc, V. – Kosem, I. – Krek, S. (eds.), Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress. Lexicography in Global Contexts (Ljubljana, 17. – 21. 7. 2018). Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018, pp. 149–157. ISBN 978-961-06-0096-1.

 • KROUPOVÁ, Magadalena. Slovesa cizího původu v současné češtině se zřetelem k jejich lexikografickému zpracování. In: K. Gajdošová (ed.), Varia XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička, 23. – 25. 11. 2016). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2017, s. 187–198.

 • ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magadalena. Sémantika sloves s předponou do- v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Praha, 9. – 11. 9. 2015). (v tisku)
 • BOŁBOT, Katarzyna – KROUPOVÁ, Magdalena. Řečové chování polské komunity v Praze (ve výsledcích dotazníkového výzkumu). In: K. Barnová – A. Chomová (eds.), Varia XXI: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2015, s. 22–36. ISBN 978-80-557-0879-9.
 • KROUPOVÁ, Magdalena – VACULOVÁ, Katarzyna. Język polski wśród zbiorowości polonijnej w Pradze czeskiej – trudności w uzyskiwaniu informacji o wyborze języka komunikacji i możliwe rozwiązania. In: St. Gajda – I. Jokiel (eds.), Polonistyka wobec wyzwań współczesności, Tom 2. Opole: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2014, s. 273–282. ISBN 978-83-7395-641-4.
 • KROUPOVÁ, Magdalena. Porovnanie najfrekventovanejších internacionalizmov v češtine a slovenčine (na základe frekvenčných zoznamov subkorpusov ČNK a SNK). In: K. Dudová (ed.), Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 217–229. ISBN 978-80-558-0565-8.
 • KROUPOVÁ, Magdalena. Kapsa, kieszeń, vrecko. Z česko-poľsko-slovenskej lexikálnej konfrontácie. In: G. Múcsková (ed.), Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2012, s. 357–365. ISBN 978-80-970561-3-1.

 

Projekty, granty:

 • od 2014 členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • 2014–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2011 účast na grantovém projektu uděleném Úřadem vlády ČR v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Povaha česko-polského jazykového kontaktu v rámci polské komunity v Praze, hlavní řešitelka: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
 • 2011–2014 účast na grantovém projektu uděleném Grantovou agenturou ČR Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), řešitelka: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.

 

Členství v oborových společnostech:

 • Jazykovědné sdružení ČR
  • Lexikografická sekce Jazykovědného sdružení ČR

 

Popularizace:

 

Jiné:

  

Software:

 • LIŠKA, Tomáš – BARBIERIK, Kamil – BODLÁK, Martin – ČERMÁKOVÁ, Alena – DĚNGEOVÁ, Zuzana – HOLCOVÁ, Martina – JANDA, Lukáš – JARÝ, Vladimír – KOCHOVÁ, Pavla – KROUPOVÁ, Magdalena – LIŠKOVÁ, Michaela – MACHÁLKOVÁ, Lucie – MICHALEC, Vít – MŽOURKOVÁ, Hana – NEPRAŠOVÁ, Renáta – NOVÁ, Jana – NOVÝ, Josef – OPAVSKÁ, Zdeňka – PERNICOVÁ, Helena – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – SVĚTLÁ, Jindra – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VESELÝ, Vojtěch – VIRIUS, Miroslav – VODRÁŽKOVÁ, Veronika. ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016.