Mgr. Magdalena Kroupová, Ph.D.

 

Vzdělání:
2004–2010 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: polonistika, slovakistika)
2010–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium (obor: slovanské filologie, školitel: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.)
 
Dosažená praxe:  
od roku 2014 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.  
 
Granty:   
2011 účast na grantovém projektu uděleném Úřadem vlády ČR v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, Povaha česko-polského jazykového kontaktu v rámci polské komunity v Praze, hlavní řešitel: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
od 2011 účast na grantovém projektu uděleném Grantovou agenturou ČR, Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), řešitel: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.)
2014–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR  Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 
Vydané publikace:   
 
Článek v časopise:
KROUPOVÁ, Magdalena. Problematika neosémantizace internacionálního lexika (na materiálu češtiny, polštiny a slovenštiny). Nová čeština doma a ve světě 1/2, 2013, s. 63–73. ISBN/ISSN 1805-367X.
 
Příspěvek ve sborníku:

OPAVSKÁ, Zdeňka, MICHALEC, Vít, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: Butašová, A., Benko, V. a Puchovská, Z., ed. Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.

 

BOŁBOT, Katarzyna – KROUPOVÁ, Magdalena. Řečové chování polské komunity v Praze (ve výsledcích dotazníkového výzkumu). In: K. Barnová – A. Chomová (eds.), Varia XXI: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov. Banká Bystrica:  Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2015, s. 22–36. ISBN 978-80-557-0879-9.

 

KROUPOVÁ, Magdalena – VACULOVÁ, Katarzyna. Język polski wśród zbiorowości polonijnej w Pradze czeskiej – trudności w uzyskiwaniu informacji o wyborze języka komunikacji i możliwe rozwiązania. In: St. Gajda – I. Jokiel (eds.), Polonistyka wobec wyzwań współczesności, Tom 2. Opole: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2014, s. 273–282. ISBN 978-83-7395-641-4.

 

KROUPOVÁ, Magdalena. Porovnanie najfrekventovanejších internacionalizmov v češtine a slovenčine (na základe frekvenčných zoznamov subkorpusov ČNK a SNK). In: K. Dudová (ed.), Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 217–229. ISBN 978-80-558-0565-8.

 

KROUPOVÁ, Magdalena. Kapsa, kieszeń, vrecko Z česko-poľsko-slovenskej lexikálnej konfrontácie. In: G. Múcsková (ed.), Varia XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2012, s. 357–365. ISBN 978-80-970561-3-1.