PhDr. Pavla Kochová

Kontakty:

 • e-mail: kochova at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 437

 

Odborné zaměření:

 • lexikologie, lexikografie, neologie, neografie, slovotvorba, lexikální sémantika

 

Vzdělání:

 • od r. 2013 katedra bohemistiky FF UP v Olomouci
  • doktorské studium, obor: český jazyk
 • Pedagogická fakulta UK Praha
  • 2000 – rigorózní řízení (PhDr.)
  • 1992–1997 – obory český jazyk a literatura – hudební výchova (Mgr.)


Dosažená praxe:

 • od r. 1997 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i
  • od prosince 2012 do října 2017 vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie
  • od r. 2012 do června 2017 vedení přípravy koncepce Akademického slovníku současné češtiny (společně se Z. Opavskou)
  • od r. 2012 do června 2017 hlavní redakce Akademického slovníku současné češtiny (společně se Z. Opavskou)

 

Publikace:

 

Monografie, kolektivní publikace:

 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a- (2017, členka hlavní redakce); hesla s náslovím b- (v přípravě, členka autorského kolektivu).
 • KOCHOVÁ, Pavla. Variantnost izolexémních adjektivních derivátů jako jev lexikální dynamiky současné češtiny. In: Hradilová, D., ed. Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 67–79. ISBN 978-80-244-5381-1.
 • KOCHOVÁ, Pavla a OPAVSKÁ, Zdeňka. Význam slovotvorný a význam lexikální. In: Štícha, F., ed. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2018, s. 122–125.
 • KOCHOVÁ, Pavla. Základní charakteristika ASSČ (1.1–1.3, se Z. Opavskou); Stavba hesla v ASSČ (3, se Z. Opavskou); Heslové slovo. Varianty (4); Výslovnost (6); Původ (11, s J. Rejzkem); Výklad významu (12.1–12.2.4, se Z. Opavskou); Výklad významu podle slovních druhů: Přídavná jména (13.2.1–13.2.3). In: Kochová, P., Opavská, Z., ed. Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s.  14–17, 28–32, 33–34, 39–41, 76–78, 79–88, 91–102. ISBN 978-80-86496-89-4.
 • KOCHOVÁ, Pavla. Prefixace u nových substantiv; Nové iniciálové zkratky. In: Martincová, O., Rangelova, A. a Světlá, J., ed. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 76–84, 242–248. ISBN 80-86496-21-X.
 • MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, JANOVEC, Ladislav, MRAVINACOVÁ, Jitka, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra, ŠMÍDOVÁ, Pavla a TICHÁ, Zdeňka. Nová slova v češtině: slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004. 568 s. ISBN 80-200-1168-4.
 • MARTINCOVÁ, Olga, MEJSTŘÍK, Vladimír, OPAVSKÁ, Zdeňka, RANGELOVA, Albena, SVĚTLÁ, Jindra, ŠMÍDOVÁ, Pavla a TICHÁ, Zdeňka. Neologie a neografie: výběr z národních bibliografií s Dodatkem. 2., rozšířené vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 1999. 97 s. ISBN 80-901673-8-1.


Článek v časopise:

 • KOCHOVÁ, Pavla. Ke vztahu slovotvorného, potenciálního a lexikálního významu v lexikografickém popisu desubstantivních vztahových adjektiv. Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 3, s. 486–496. ISSN 0021-5597.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla. Život se slovníky (k životnímu jubileu Vladimíra Mejstříka). Jazykovědné aktuality, 2018, roč. 55, č. 3–4, s. 109–111. ISSN 1212-5326.
 • KOCHOVÁ, Pavla a HOLCOVÁ, Martina. Výzkum valence jako součást tvorby všeobecného výkladového slovníku. Prace Filologiczne, 2018, roč. 72, s. 179–192. ISSN 0138-0567.
 • KOCHOVÁ, Pavla a OPAVSKÁ, Zdeňka. Akademický slovník současné češtiny. Naše řeč, 2016, roč. 99, č. 2, s. 57–83. ISSN 0027-8203
 • KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a MICHALEC, Vít. Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 3–4, s. 132–141. ISSN 1212-5326.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla. Stylistická charakteristika lexikálních jednotek v českých výkladových slovnících. Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 3–4, s. 141–147. ISSN 1212-5326.
 • ŠMÍDOVÁ, Pavla. Radixoid tele- v informační společnosti. Jazykovědné aktuality, 2001, roč. 38, č. 3, s. 59–65. ISSN 1212-5326.
 • KRÁLÍK, Jan a ŠMÍDOVÁ, Pavla. Elektronická podoba Slovníku spisovného jazyka českého. Slovo a slovesnost, 2000, roč. 61, č. 4, s. 318–320. ISSN 0037-7031.
 • ŠMÍDOVÁ, Pavla. Kvantifikačně-intenzifikační významy prefixoidů (na materiálu současné češtiny). Jazykovědné aktuality, 2000, roč. 37, zvláštní číslo, s. 87–95. ISSN 1212-5326.

 

Příspěvek ve sborníku:

 • KOCHOVÁ, Pavla. Ke vztahu slovotvorného a lexikálního významu desubstantivních vztahových adjektiv. In: Gregorík, P., ed. Varia XXIII: zborník materiálov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra, 20.–22. 11. 2013. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV (v tisku).
 • OPAVSKÁ, Zdeňka, MICHALEC, Vít, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: Butašová, A., Benko, V. a Puchovská, Z., ed. Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.
 • KOCHOVÁ, Pavla a OPAVSKÁ, Zdeňka. Akademický slovník současné češtiny. In: Lišková, M., Vodrážková, V., Děngeová, Z., ed. Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 40–42. ISBN 987-80-88211-02-0.
 • KOCHOVÁ, Pavla. Prefixoidace v češtině (k svébytnému tvoření nových slov na materiálu neologismů). In: Barnová, K., Chomová, A., ed. Varia XXI: zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015.
 • KOCHOVÁ, Pavla. Nové cesty lexikografického popisu (ke zpracování desubstantivních vztahových adjektiv ve výkladovém slovníku). In: Ondrejovič, S.; Satinská, L.; Vrábľová, J. (ed.). Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, 2014, s. 163-182. ISBN 978-80-224-1416-6.
 • KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina. At the Beginning of a Compilation of a New Monolingual Dictionary of Czech (A Report on a New Lexicographic Project). In: Abel, A., Vettori, C., Ralli, N., ed. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014, Bolzano/Bozen, s. 1145–1151. ISBN 978-88-88906-97-3.
 • BARBIERIK, Kamil, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, OPAVSKÁ, Zdeňka a VIRIUS, Miroslav. A New Path to a Modern Monolingual Dictionary of Contemporary Czech: the Structure of Data in the New Dictionary Writing System. In: Gajdošová, K., Žáková, A., ed. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013, s. 9–26. ISBN 978-3-942303-18-7.
 • BARBIERIK, Kamil, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, OPAVSKÁ, Zdeňka a VIRIUS, Miroslav. Development of Dictionary Writing System. In: Molhanec, M., Bejček, M., Voráček, J., ed. SDOT 2013 (Proceedings of federated conference on 39th Software Development and 17th Object Technologies). Jihlava, College of Polytechnics 2013, s. 133–147. ISBN 978-80-86847-66-5.
 • KOCHOVÁ, Pavla. Iniciálové zkratky ve vztahu k internacionalizaci. In: Šimková, M. a Gajdošová, K., ed. Varia XIII: zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 3.–5. 12. 2003. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 113–119. ISBN 80-89037-04-6.
 • KOCHOVÁ, Pavla. Internacionální iniciálové zkratky. In: Tichá, Z. a Rangelova, A., ed. Internacionalizmy v nové slovní zásobě: sborník příspěvků z konference: Praha, 16.–18. června 2003. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, s. 157–165. ISBN 80-86496-11-2.
 • KOCHOVÁ, Pavla. Morfologické varianty v přívlastkové pozici (k lexikálním prostředkům internacionální povahy). In: Šimková, M., ed. Varia XII: zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 4.–6. 12. 2002. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 36–41. ISBN 80-89037-04-6.
 • ŠMÍDOVÁ, Pavla. Ke vztahu multiverbálnosti a internacionalizace (na příkladu multiverbálních spojení s výrazem scéna). In: Šimková, M., ed. Varia XI: zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov: Spišská Nová Ves, 28.–30. 11. 2001. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 258–262. ISBN 80-89037-04-6.
 • ŠMÍDOVÁ, Pavla. Ke vztahu juxtapozice a prefixace u neologismů. In: Nábělková, M. a Šimková, M., ed. Varia X: zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 22.–24. 11. 2000. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2003, s. 179–183. ISBN 80-89037-04-6.
 • ŠMÍDOVÁ, Pavla. Uplatnění řeckých a latinských komponentů prefixálního typu v nových slovech současné češtiny. In: Nábělková, M. a Šimková, M., ed. Varia IX: zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov: Modra-Piesok, 1.–3. 12. 1999. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002, s. 217–222. ISBN 80-89037-04-6.
 • ŠMÍDOVÁ, Pavla. Synonymie izolexémních slov s morfémy anti-, bez- a ne- ve výkladových slovnících. In: Martincová, O. a Světlá, J., ed. Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, s. 62–74. ISBN 80-86496-00-7.

 

Editorská a redakční činnost:

 

Recenze:

 • BARBIERIK, Kamil, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla a LIŠKOVÁ, Michaela (rec.). 16. kongres Euralexu v Itálii. Slovo a slovesnost, č. 4, 76, 2015, s. 311–314. ISSN 0037-7031.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka a KOCHOVÁ, Pavla (rec.). Hladká, Zdeňka a Martincová, Olga. Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. Brno: Masarykova univerzita 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-6112-5. Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita 2013. 188 s. ISBN 978-80-210-6140-8. Hladká, Zdeňka a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování. Brno: Masarykova univerzita 2013. 2 CD. ISBN 978-80-210-6140-8. Jazykovědné aktuality, 2013, roč. 50, č. 3–4. s. 162–166. ISSN 1212-5326.

 

Projekty, granty:

 • odpovědná řešitelka:
  • 2013–2016 projekt udělený Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (DF13P01OVV011) 
 • členka řešitelského týmu:
  • 2010–2011 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (výzkumný záměr, r. č. AV0Z90610521, 2005–2011, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.)
  • 2003–2005 Slovní poklad češtiny v informační společnosti (405/03/0086, řešitel: RNDr. Jan Králík, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, spoluřešitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
  • 2001–2003 Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny (GA AV ČR, r. č. B9061101, řešitelka: PhDr. Z. Tichá)
  • 1998–2000 Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině (GA AV ČR, r. č. A0061803, řešitelka: PhDr. O. Martincová, CSc.)
  • 1997–2001 Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století (GA ČR, r. č. GV405/96/K214, 1996–2001, řešitelka: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., řešitel: RNDr. J. Králík, CSc., řešitel: doc. PhDr. Karel Pala, CSc.)

 

Činnost ve vědeckých společnostech a v orgánech vědeckých institucí:

 • členka Jazykovědného sdružení ČR
  • od dubna 2018 předsedkyně Lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR
 • 2014–2018 členka Vědecké rady Českého národního korpusu


Popularizace:

 

Jiné:

  

Software:

 • LIŠKA, Tomáš, BARBIERIK, Kamil, BODLÁK, Martin, ČERMÁKOVÁ, Alena, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ, Martina, JANDA, Lukáš, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, MACHÁLKOVÁ, Lucie, MICHALEC, Vít, MŽOURKOVÁ, Hana, NEPRAŠOVÁ, Renáta, NOVÁ, Jana, NOVÝ, Josef, OPAVSKÁ, Zdeňka, PERNICOVÁ, Helena, PROCHÁZKOVÁ, Barbora, SVĚTLÁ, Jindra, ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora, VESELÝ, Vojtěch, VIRIUS, Miroslav a VODRÁŽKOVÁ, Veronika. ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016.
 • BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, MICHALEC, Vít, OPAVSKÁ, Zdeňka, PERNICOVÁ, Helena, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a SVĚTLÁ, Jindra. Aplikace pro tištěnou verzi slovníku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.
 • JANDA, Lukáš, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, OPAVSKÁ, Zdeňka a TINTĚROVÁ, Ivona. Projekt Automatizované propojení interního excerpčního nástroje EDA a webového rozhraní www.neologismy.cz. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.