Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

petr-kaderka-x.jpg

Vzdělání:

2002–2010 doktorské studium (Ph.D.), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijní program: filologie, studijní obor: český jazyk, disertační práce: Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu

 

Zimní semestr 1996 Institut für Germanistik der Universität Wien (stipendium ÖAD)

 

1993–1999 magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obory česká filologie a německá filologie, diplomová práce: České a německé literární dílo Jiřího (Georga) Langra

 


Dosažená praxe:
Od r. 2017 statutární zástupce ředitele ÚJČ AV ČR, v. v. i., zástupce ředitele pro vědeckou činnost
 
Od r. 2013 člen oborové rady doktorského studijního programu filologie, studijního oboru obecná lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 
Od r. 2012 člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 
2012 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, vedení semináře o jazykové interakci (letní semestr)
 
2011 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, vedení semináře o jazykové interakci (letní a zimní semestr)

Od r. 2011 vedoucí oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.
 
Od r. 2010 vedoucí redaktor časopisu Slovo a slovesnost

Od r. 2009 spolueditor knižní řady Prague Papers on Language, Society and Interaction / Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion (Peter Lang Edition)

Od r. 2008 lektor Kurzu základů vědecké práce (Akademie věd České republiky, Praha/Brno)

Od r. 2006 korespondent ročenky Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne (De Gruyter)

2004–2009 výkonný redaktor časopisu Slovo a slovesnost

2003 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, vedení sociolingvistického semináře (letní semestr)
 
2001–2011 Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, člen oddělení stylistiky a lingvistiky textu

2001–2004 Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity (projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, reg. kód LN00A023)


Vydané publikace:
 
Knihy
 

Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia. 528 s.

 

Čmejrková, S. – Kaderka, P. (2013): Pragmatické aspekty češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 147 s. [Ke stažení zde.]

 
Kapitoly v knize
 
Kaderka, P. (2015): Pragmatický pohled na pragmatiku v mluvnici. In: O. Uličný a kol., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, s. 21–29.
 
Kaderka, P. – Nekvapil, J. (2014): Doslov – Jazyk v sociální interakci: Nad českým překladem knihy Petera Auera Jazyková interakce. In: P. Auer, Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 237–248.
 
Kaderka, P. (2011): Indexovost. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, s. 103–115.
 
Kaderka, P. (2011): Tělesné postoje, gesta a pohledy v komunikaci. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová (eds.), Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, s. 211–232.

Články

Kaderka, P. – Leudar, I. – Nekvapil, J. (2018): Central bank transparency as a dialogical accomplishment. Symbolic Interaction 41 (2): 227–246. https://doi.org/10.1002/symb.336 
 
Samec, T. – Hájek, M. – Kaderka, P. – Nekvapil, J. (2017): Critical Discourse Analysis and economy: An interview with Michał Krzyżanowski. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 8 (2), s. 65–76.
 
Kaderka, P. – Prošek, M. (2014): English in the Czech Republic: Linguists’ perspectives. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 28. Berlin – München – Boston: De Gruyter, s. 173–198. https://doi.org/10.1515/soci-2014-0014
 
Kaderka, P. (2013): Pragmatika situace. Slovo a slovesnost, 74, s. 13–40.
 
Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlová, E. (2013): Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies and practices. Slovo a slovesnost, 74, s. 8–12. [Ke stažení zde.]
 
Kaderka, P. – Sherman, T. – Havlová, E. (2013): Úvodem: O redakční politice a redakční práci. Slovo a slovesnost, 74, s. 3–7. [Ke stažení zde.]
 
Kaderka, P. – Havlík, M. (2012): Interview s respondenty: pomocný žánr televizní reportáže. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním: Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, s. 767–772.
 
Kaderka, P. (2012): O jazyce, jazykové interakci a výzkumné praxi: Rozhovor s Peterem Auerem. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2012/1–2, s. 95–109.
 
Kaderka, P. – Havlík, M. (2010): Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 537–567. [Článek je ke stažení zde.]

Kaderka, P. (2010): Slovo a obraz, racionalita a emocionalita. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, s. 83–89.

Kaderka, P. (2010): Úvodem. Slovo a slovesnost, 71, s. 3–4.

Kaderka, P. (2008): Argumentování slovem a obrazem: racionalita argumentace a vizuální sémióza. In: A. Jaklová (ed.), Člověk – jazyk – text: Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.–20. září 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 177–182.

Kaderka, P. – Havlík, M. – Svobodová, Z. – Peterek, N. – Havlová, E. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2008): Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 181–189.

Peterek, N. – Kaderka, P. – Svobodová, Z. – Havlová, E. – Havlík, M. – Klímová, J. – Kubáčková, P. (2007): Digitisation and automatic alignment of the DIALOG corpus: A prosodically annotated corpus of Czech television debates. In: V. Matoušek – P. Mautner (eds.), Text, Speech and Dialogue: 10th International Conference, TSD 2007, Pilsen, Czech Republic, September 3-7, 2007: Proceedings. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, s. 607–612. [Abstract.]

Kaderka, P. (2007): Uplatňuje se v mluvené češtině plurálová shoda neuter? Pozorování na základě dat z korpusu DIALOG a ČNK. In: F. Štícha – J. Šimandl (eds.), Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, s. 131–142.

Kaderka, P. – Svobodová, Z. (2006): Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. Jazykovědné aktuality, 43 (3/4), s. 18–51. [Článek je ke stažení ve formátu HTML nebo ve formátu PDF.]

Kaderka, P. (2006): Reklama v neziskovém sektoru: analýza recepce nekomerční reklamy v moderovaných skupinových diskusích. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 379–402. [Článek je ke stažení zde.]

Karhanová, K. – Kaderka, P. (2005): „Byl jednou jeden strom...“: lingvistická analýza psaných narativů jedenáctiletých dětí. In: P. Macek – J. Dalajka (eds.), Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech – víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita, s. 273–298. [Sborník je ke stažení zde.]

Kaderka, P. (2005): Bewerten als ideologiebedingtes sprachliches Handeln: Am Beispiel einer tschechischen Fernsehdebatte. In: M. Bayer – M. Betsch – R. Zimny (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), 8. München: Verlag Otto Sagner, s. 88–97.

Čmejrková, S. – Jílková, L. – Kaderka, P. (2004): Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG. Slovo a slovesnost, 65, s. 243–269. [Článek je ke stažení zde.]

Kaderka, P. (2004): Na Rumuna nevypadal aneb etnické kategorizování v kriminálním zpravodajství. In: P. Pořízka – V. P. Polách (eds.), Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání: sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–15. května 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 239–243.

Kaderka, P. – Karhanová, K. (2003): Obraz cizinců v médiích: Zpráva o projektu za rok 2002. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 425–436.

Karhanová, K. – Kaderka, P. (2003): Jazyk, styl a etnicita v masových médiích. In: Nečitelní cizinci: Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku / Hard to Make Out Foreigners: How Foreigners Are (Not) Written about in the Czech Press. Praha: Multikulturní centrum Praha, s. 11–13.

Karhanová, K. – Kaderka, P. (2003): Obraz cizinců v médiích: Zpráva o projektu za rok 2001. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 417–423.

Kaderka, P. (2003): Etnické kategorizování v médiích. In: Integrace cizinců na území České republiky. Sestavil PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Praha: Akademie věd České republiky, s. 437–439 (přetištěno z časopisu Vesmír, 81, 2002, s. 247–248).

Kaderka, P. (2002): Vymýtit/vymítat – falešná vidová dvojice? Naše řeč, 85, s. 108–111.

Kaderka, P. (2002): Etnické kategorizování v médiích. Vesmír, 81, s. 247–248.

Kaderka, P. (2001): Text, kontext, diskurz. Jazykovědné aktuality, 38, s. 5–12.
 
Encyklopedická hesla

Kaderka, P. (2016): Gestika. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 588. [Online verze zde.]

Kaderka, P. (2016): Gestikulace. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 589–590. [Online verze zde.]

Kaderka, P. (2016): Gesto. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 590–591. [Online verze zde.]

Kaderka, P. (2016): Jazyková interakce. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 734–735. [Online verze zde.]

Kaderka, P. (2016): Komunikační žánry. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 859–860. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Konceptuální gesto. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 861. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Moderované skupinové diskuse. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1063–1064. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Multimodální komunikace. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1088–1090. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Pragmatické gesto. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1371–1372. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Slovo a slovesnost (SaS). In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1694–1698. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Symbolické gesto. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1798–1799. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Tělo v komunikaci. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1829–1830. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Ukazovací gesto (orientační gesto). In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1916–1917. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Zobrazovací gesto (depictive gesture). In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 2127–2128. [Online verze zde.]
 
Kaderka, P. – Nekvapil, J. (2016): Transkripce v konverzační analýze. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1891–1892. [Online verze zde.]

Kaderka, P. – Sherman, T. (2016): Lehká konverzace (small talk). In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 961–962. [Online verze zde.]

Nekvapil, J. – Kaderka, P. (2016): Kontextualizace. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 886–887. [Online verze zde.]

Nekvapil, J. – Kaderka, P. (2016): Zaujímání účastnických rolí (footing). In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 2104–2105. [Online verze zde.]

Recenze, zprávy, bibliografie
 
Kaderka, P. (2017): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2015: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 31. Berlin – Boston: Walter de Gruyter, s. 185–191.
 
Kaderka, P. (2017): [Review of] Graham Murdock and Jostein Gripsrud (eds): Money Talks: Media, Markets, Crisis. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 959–962. [Článek je ke stažení zde.]
 
Kaderka, P. (2016): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2014: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 30. Berlin – Boston: Walter de Gruyter, s. 265–274.
 
Kaderka, P. (2015): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2013: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 29. Berlin – Boston: De Gruyter, s. 213–221.
 
Kaderka, P. (2014): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2012: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 28. Berlin – München – Boston: De Gruyter, s. 243–251.
 
Kaderka, P. (2013): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2011: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 27. Berlin – Boston: De Gruyter, s. 233–239.
 
Kaderka, P. (2013): [Recenze:] Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning. Slovo a slovesnost, 74, s. 310–315.
 
Kaderka, P. – Sherman, T. – Weigand, E. (2013): Remembering Světla Čmejrková. Language and Dialogue, 3, s. 335–337.
 
Kaderka, P. – Sloboda, M. – Sherman, T. – Mrázková, K. – Dovalil, V. – Havlík, M. (2013): Sociolingvistické sympozium v Berlíně. Slovo a slovesnost, 74, s. 227–236.
 
Hoffmannová, J. – Kaderka, P. (2013): Za Světlou Čmejrkovou. Slovo a slovesnost, 74, s. 73–77.
 
Kaderka, P. (2012): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2010: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 26. Berlin – Boston: De Gruyter, s. 216–222.
 
Kaderka, P. (2011): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2009: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 25. Berlin – Boston: De Gruyter, s. 190–197.
 
Kaderka, P. (2010): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2008: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 24. Berlin – New York: De Gruyter, s. 267–272.

Kaderka, P. (2010): [Recenze:] Eric Livingston: Ethnographies of Reason. Aldershot, Burlington, VT, Ashgate 2008, xii + 270 s. (Directions in Ethnomethodology and Conversation Analysis). Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, s. 649–652. [Článek je ke stažení zde.]

Kaderka, P. (2009): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2007: CZ. In: U. Ammon – J. Darquennes – S. Wright (eds.), Sociolinguistica, 23. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 196–204.

Kaderka, P. (2009): Konference k devadesátinám Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 70, s. 237–240.

Kaderka, P. (2008): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2006: CZ. In: U. Ammon – K. J. Mattheier (eds.), Sociolinguistica, 22. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 220–229.

Kaderka, P. (2008): Book review: HEIKO HAUSENDORF and ALFONS BORA (eds), Analysing Citizenship Talk: Social Positioning in Political and Legal Decision-Making Processes. Amsterdam/Philadelphia, PA: John Benjamins, 2006. vii + 368 pp. Discourse Studies, 10, s. 695–697.

Kaderka, P. (2007): Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2005: CZ. In: U. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde (eds.), Sociolinguistica, 21. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 206–212.

Nekvapil, J. – Kaderka, P. (2007): Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change [recenze]. Slovo a slovesnost, 68, s. 190–196.

Kaderka, P. (2007): Etnometodologický workshop (Univerzita Karlova, Praha, 24.–26. 6. 2006). Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43, s. 485–488. [Článek je ke stažení zde.]

Kaderka, P. (2006): András Kovács, Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: The Case of Austria and Hungary [recenze]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 448–451. [Článek je ke stažení zde.]

Kaderka, P. (2005): Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 [recenze]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 41, s. 175–178. [Článek je ke stažení zde.]

Kaderka, P. (2004): Obrysy (nejen) rakouské lingvistiky: 31. rakouská lingvistická konference. Slovo a slovesnost, 65, s. 236–239.

Kaderka, P. (2003): Text a kontext (Vídeň 14.–15. 11. 2002). Slovo a slovesnost, 64, s. 157–160.

Kaderka, P. (2003): Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje [recenze]. Slovo a slovesnost, 64, s. 57–61.

Kaderka, P. (2002): Zdroj kvalitativních dat v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Biograf, 29, s. 103–105.

Kaderka, P. (2002): Jak chránit ohrožené jazyky. Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin (Možnosti zachování a revitalizace) [recenze]. Vesmír, 81, 705–706. [Článek je ke stažení ve formátu HTML nebo ve formátu PDF.]

Kaderka, P. (2002): Otázky národní identity – determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti (Opava, 6.–7. listopadu 2001). Časopis pro moderní filologii, 84, s. 119–123.
 
Překlad
Peter Auer: Jazyková interakce
Z německého originálu přeložili a do českého kontextu adaptovali pod vedením Jiřího Nekvapila Petr Kaderka, Marek Nekula, Vít Dovalil, Ivo Vasiljev a Marián Sloboda. Doslov napsali Petr Kaderka a Jiří Nekvapil.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 306 s.
Sociolingvistická edice: Jazyk, společnost, interakce, sv. 2.
 
Jak spolu lidé komunikují, jak dosahují porozumění? Renomovaný odborník představuje hlavní teoretické přístupy k analýze jazykové interakce, tj. k analýze toho, jak na sebe lidé vzájemně působí, když užívají jazyk. Kniha je rozčleněna do dvaceti dvou kapitol. V každé je vyložen ústřední pojem díla jednoho z klasických autorů, kteří se zabývali jazykovou interakcí. Výklad staví na poznatcích jazykovědných, sociologických, filozofických, literárněvědných, kulturněantropologických a psychologických. Kniha je určena zejména studentům těchto oborů a odborníkům se smyslem pro interdisciplinární souvislosti. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány těmto myslitelům: Shannon, Bühler, Jakobson, Watzlawick, Benveniste, Wittgenstein, Austin, Searle, Grice, Weber, Schütz, Garfinkel, Sacks, Goffman, Gumperz, Luckmann, Hymes, Geertz, Vološinov, Bachtin, Foucault a Bourdieu.

Popularizační texty

Kaderka, P. – Peterek, N. – Kubáčková, P. (2016): Korpus DIALOG. In: K. Piorecký (ed.), Ostrovy spolehlivého poznání: Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činností AV ČR, s. 12–14.
 
Králík, J., a kolektiv (2009): Každý den s češtinou: Zajímavosti a zvláštnosti: 121 kapitol o češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (Kapitoly Čeština slangová, s. 48–49, Přechodníky stále živé, s. 99–102, Volba osobních jmen, s. 200–201, Píšeme soukromé dopisy, s. 243–244.)

Granty:
 
2012–2014 Stylistika mluvené a psané češtiny (GA ČR, identifikační kód P406/12/1829, řešitelka: Světla Čmejrková, od roku 2013 Jana Hoffmannová)
 
2011–2013 Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů (Evropský sociální fond v ČR, MŠMT, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275, řešitel: Oldřich Uličný, UP Olomouc, hlavní spoluřešitel za ÚJČ: Martin Prošek)

2009–2011 Styl mediálních dialogů (GA ČR, identifikační kód GA405/09/2028, řešitelka: Světla Čmejrková)

2007–2009 Mluvená čeština ve veřejných dialozích: dobudování, zpřístupnění a průzkum korpusu DIALOG (juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR, identifikační kód KJB900610701, řešitel: Petr Kaderka)

2006–2008 Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí (GA ČR, identifikační kód GA405/06/1468, řešitelka: Světla Čmejrková)

2003–2007 Jazyk a diskurz (doktorský grant GA ČR, identifikační kód GD405/03/H053, řešitel: Jiří Nekvapil, spoluřešitelka: Světla Čmejrková)

2003–2005 Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech (juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR, identifikační kód KJB9061304, řešitelka: Lucie Hašová, od r. 2004 Zdeňka Svobodová)

2001, 2002, 2003 Obraz cizinců v českých médiích (grant Ministerstva vnitra České republiky; spolu s Kamilou Karhanovou)


Další:

Přednášky v zahraničí
 
Petr Kaderka: The role of knowledge in public controversy. “Knowledge, Nescience and the (New) Media": 4th Conference of The International Alfred Schutz Circle for Phenomenology and Interpretive Sociology, University of Konstanz, May 3–5, 2018.
 
Petr Kaderka, Ivan Leudar & Jiří Nekvapil: Struggling for transparency and trust: The Czech central bank’s communication with the general public after launching foreign exchange interventions. Discourse Approaches to Financial Communication (DAFC 2017), Lugano, Switzerland, 3–6 July 2017.
 
Petr Kaderka: On transparency in financial discourse: Central bankers, economic experts and journalists as practical historians. University of Manchester, School of Social Sciences, Mind and Society Seminar, 7 December 2016.
 
Petr Kaderka: К вопросу об интерпретации понятия «языковой менеджмент». Второе всероссийское совещание славистов, Российская академия наук, Институт славяноведения, Москва, 5–6 ноября 2013 г.
 
Petr Kaderka & Tamah Sherman: Academic video abstracts as advertising-oriented paratexts. GlobE 2013: Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Poland, 20–22 May 2013.
 
Petr Kaderka: Non-commercial advertising in Prague: promoting social issues in the public space. Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universität Berlin, Germany, 21–24 August 2012.
 
Petr Kaderka & Martin Havlík: Television news production as genre performance. Ghent University, Department of Language and Communication, The NewsTalk&Text Research Group, Belgium, 1 December 2011.
 
Petr Kaderka & Martin Havlík: Performing genre knowledge: achieving orderliness in television news production. 10th Conference of the International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis: Communication, Interaction, Language, Activities, Practices, Conversation, University of Fribourg, Switzerland, 10–14 July 2011.  
 
Petr Kaderka: Multimodality and argumentation in non-commercial advertising. Lund University, Centre for Languages and Literature, Sweden, 30 November 2009.

Petr Kaderka: Common-sense knowledge and argumentation in multimodal discourse. Multimodality and Learning: New Perspectives on Knowledge, Representation and Communication: An International Conference, University of London, Institute of Education, Centre for Multimodal Research, UK, 19–20 June 2008.

Petr Kaderka: Understanding non-commercial advertising: A focus group study. Lancaster University, Department of Linguistics and English Language, UK, LIP event (Language, Ideology and Power Group), Week 2, 22 January 2007.

Petr Kaderka: Bewerten als ideologiebedingtes sprachliches Handeln: Am Beispiel einer tschechischen Fernsehdebatte. Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Dipartimento di Lingue, letterature e culture comparate, Italia, Polyslav 8: Europäische slavistische Linguistik, 22.–26. 9. 2004.

 

Expertní a posuzovatelská činnost

 

Posudky pro vědecké časopisy: Journal of Language and Politics, Korpus – gramatika – axiologie, Mezinárodní vztahy, Pedagogická orientace, Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics

 

Posudky pro vědecké agentury: Vědecká agentura Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR a Slovenské akademie věd; Grantová agentura Univerzity Karlovy

 

Posudky diplomových a disertačních prací: Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


Stáže a studijní pobyty

1. 11. 2012 – 18. 11. 2012 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Helmut Gruber), Institut für Slawistik (Stefan Michael Newerkla)

 

30. 11. 2011 – 2. 12. 2011 Ghent University, Department of Language and Communication, The NewsTalk&Text Research Group, Belgium (Geert Jacobs)

 

9. 11. 2011 – 12. 11. 2011 University of Freiburg, Freiburg Institute for Advanced Studies, Germany (Peter Auer)

 

26. 11. 2009 – 7. 12. 2009 Lund University Cognitive Science, Sweden (Jana Holšánová)

21. 1. 2007 – 27. 1. 2007 Lancaster University, Department of Linguistics and English Language (Michał Krzyżanowski), The University of Manchester, School of Psychological Sciences (Ivan Leudar)

27. 11. 2006 – 2. 12. 2006 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Manfred Kienpointner)

29. 11. 2005 – 5. 12. 2005 The University of Manchester, School of Psychological Sciences (Ivan Leudar)

31. 10. 2004 – 7. 11. 2004 Lancaster University, Department of Linguistics and English Language (Roz Ivanič)

19. 4. 2004 – 2. 5. 2004 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Ruth Wodak)

7. 11. 2003 – 9. 12. 2003 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (Ruth Wodak)

21. 10. 2002 – 16. 11. 2002 Austrian Academy of Sciences, Research Center: Discourse, Politics, Identity (Ruth Wodak)

10. 12. 2001 – 16. 12. 2001 Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für slawische Sprachen (Renate Rathmayr)

Kontakty:

E-mail: kaderka (zavináč) ujc.cas.cz

 

Academia.edu

 

ResearchGate

 

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1921-0246