PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Vzdělání:
• 1993: Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (obory: český jazyk a literatura – historie, diplomová práce: Dativ – lokál singuláru maskulin a neuter v diachronním pohledu)
• 2002: Ph.D., Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (obor: český jazyk, doktorská práce: Běžně mluvený jazyk nejstarší generace Jindřichova Hradce)
• 2008: PhDr., Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno (obor: český jazyk)
 

Dosažená praxe:
• 1993: učitelka na Gymnáziu J. G. Mendela, Brno
• 1994–doposud: vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno

Publikační činnost:
Části knih:
Český jazykový atlas 3, Academia, Praha 1999 (členka autorského kolektivu, 15 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 4, Academia, Praha 2002 (členka autorského kolektivu, 21 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas 5, Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 14 zpracovaných statí).
Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).
Pravdová, M. (ed.) Čeština nově od A do Ž. Academia/Lidové noviny, Praha 2016, 148 s. ISBN 978-80-200-2560-9 (autorství 6 textů: Kde se místo na flám šlo na fet? (s. 39), Jak se kde říkalo guláši? (s. 43), Jak se kde říkalo hubený, hubnout? (s. 47), Chtějí nebo chcou? (s. 51), Jak se kde používala spojka i? (s. 55), Jak se kde říkalo jídlu? (s. 59))
 
Články v zahraničních periodikách a sbornících:
Vliv extralingvistických faktorů na běžně mluvený jazyk. In: Sierociuk, J. (ed.): Gwary dziś, 3, Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2006, s. 75–78.
Jméno František v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Jazykovedné štúdie XXVIII. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie, ed. K. Balleková, Bratislava, VEDA, 2010, s. 89–95.
Práce českých dialektologů včera, dnes a zítra. Bohemistyka, 2012, ročník XII, č. 3, s. 225–231. (spoluautorka Hana Konečná)
Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie. In: Múcsková, G. (ed.): Philologica LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava, Univerzita Komenského 2013, s. 89–96. ISBN 978-80-223-3562-1. (spoluautorka Hana Konečná)
Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková K., Králik L’., Múcsková G. (eds.): Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. VEDA, Bratislava 2015, s. 378–386. ISBN 978-80-224-1494-4 (spoluautorka Hana Konečná)
Materiálová základna a zdroje Slovníku nářečí českého jazyka. In: Rembiszewska D. K. (ed.): Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo. Warszawa–Łomża 2016, s. 75–82.

Články a drobnosti v domácích periodikách a sbornících:
Spadl se nebo zhubl? Naše řeč 77, 1994, s. 223–224.
Nová slova mezi námi. Naše řeč 79, 1996, s. 167–168.
Chcete vyhrát lyžovačku? Naše řeč 82, 1999, s. 53–54.
Pojedete emhádou? Naše řeč 82, 1999, s. 222–223.
Tvar genitivu a dativu/lokálu singuláru feminin tvrdého sklonění adjektiv a rodových zájmen v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce. Naše řeč 84, 2001, s. 202–205.
Označení jednotlivce a rodiny jako celku v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce. Naše řeč 86, 2003, s. 19–22.
Dálník neboli ekomobil. Naše řeč 86, 2003, s. 222–223.
Frekvence hlavních obecně českých hláskoslovných jevů v mluvě nejstarší jindřichohradecké generace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 52, 2004, s. 115–123.
Běžně mluvený jazyk v Jindřichově Hradci a v dalších českých městech. In: Spisovnost a nespisovnost – Zdroje, proměny a perspektivy. Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 81–86.
Běžně mluvený jazyk v Brně a v některých českých městech. In: Teorie a empirie – Bichla pro Krčmovó, eds. T. Hoskovec, O. Šefčík, R. Sova, Masarykova univerzita, Brno 2006, s. 57–61.
Knihotoč, Naše řeč 92, 2009, s. 165–166.
Tvoření příčestí činného v běžně mluveném jazyce Jindřichova Hradce, Čeština – jazyk slovanský 3 (Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 15. 2. – 30. 4. 2009; CD-R), ed.: R. Šink, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2009, s. 46–58. ISBN 978-80-7368-662-8.
Účast české dialektologie v projektu Slovanský jazykový atlas. Čeština – jazyk slovanský 4 (Sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 20. 9. – 31. 10. 2010; CD–R), ed.: R. Šink, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2010, s.185–192. ISBN 978-80-7368-922-3.
Znalost pomístních jmen v Rosicích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 247–268.
Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica LI, 1, 2010, s. 299–304. (spoluautorka Hana Konečná).
Nadnárodní jazykové atlasy a česká dialektologie. In: Holub, Z. – Sukač, R. (eds.): Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2011, s. 157–163.
Český jazykový atlas v datech. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum 2012, s. 303–306. (spoluautorka Hana Konečná)
 
Recenze a zprávy:
Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 43, 1995, s. 149–153.
Jarmila Bachmannová – Podkrkonošský slovník. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 47, 1999, s. 217–219.
Zdeňka Hladká – Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. Univerzitní noviny 9/2000, roč. 7, s. 60–62.
Vojtová, Jarmila – Slovník středomoravského nářečí horského typu. (1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 280 s. Spisy Filozofické fakulty MU, č. 372. ISBN 978-80-210-4674-0.) In: muni.cz, Měsíčník Masarykovy univerzity, roč. 4, Masarykova univerzita, Brno, říjen 2008, s. 12. ISSN 1801-0806 tištěná verze; 1801-0814 on-line verze (http://info.muni.cz/images/pdfmuni/muni0808.pdf).
Co vše se za života stane (J. Bachmannová, Za života se stane ledacos – Vyprávěnky ze Železnobrodska, Nakladatelství Bor, Liberec, 2008, s. 124, ISBN 978-80-86807-90-4). Naše řeč 92 (číslo 2), květen 2009, s. 89–91.
Slovenské jazykovědné studie. (Jazykovedné štúdie XXVI – História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. 216 s.) Naše řeč 94 (číslo 4), září 2011, s. 206–209.
Pavol Žigo: Historická a areálová lingvistika. Studia selecta. Univerzita Komenského, Bratislava 2011, 384 s. ISBN 978-80-223-2975-0. LINGUISTICA BRUNENSIA, ročník 60, 2012, číslo 1–2, s. 296–297.

Popularizační příspěvky v denním tisku a v časopisech:
Píšete strojem, nebo na stroji? Rovnost, 9. 9. 1994.
Série příspěvků s mapkami pro jazykový kurz Čeština nově: normy, pravidla, novinky, Lidové noviny:
– Kde se místo na flám šlo na fet? Lidové noviny, 13. 2. 2015.
– Jak se kde říkalo guláši? Lidové noviny, 14. 2. 2015.
– Jak se kde říkalo hubený/hubnout? Lidové noviny, 16. 2. 2015.
– Chtějí, nebo chcou? Jak kde. Lidové noviny, 17. 2. 2015.
– Jak se kde používá spojka i. Lidové noviny, 18. 2. 2015.
– Jak se kde říkalo jídlu? Lidové noviny, 19. 2. 2015.
Nářečí pomalu odcházejí. In: Veselsko, zpravodaj mikroregionu Veselsko. Srpen 2016, roč. 25, s. 20. (spoluautorka Hana Konečná)
Čeština známá i neznámá – ostatky a maškarádi. In: Komínský zpravodaj 1-2/2017, s. 3.
Čeština známá i neznámá – březen, březovica, březová mast. In: Komínský zpravodaj 3/2017, s. 3.

Edice Věda kolem nás (propagační sešity):
Nářečí dříve a nyní. Český jazykový atlas. SSČ AV ČR, edice Věda kolem nás, č. 37, Praha 2015, 28 s. (spoluautorka Hana Konečná; 4. místo v soutěži SCIAP 2015 v kategorii Periodikum)
Slovník nářečí českého jazyka. SSČ AV ČR, edice Věda kolem nás, č. 48, Praha 2016, 20 s. ISSN 2464-6245 (spoluautorka Hana Konečná)

Granty:
• Projekty GA ČR:
účast na grantu GA ČR č. 405/95/0013 Morfologický systém českých nářečí (1995–1997)
účast na grantu GA ČR č. 405/98/0211 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998–2000)
účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001–2003)
účast na grantu GA ČR č. 405/08/0703 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)
účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)
účast na grantu GA ČR 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)

Další:
Mezinárodní spolupráce
• Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas; OLA; http://slavatlas.org/index.html), od r. 2009 členka české národní komise, od r. 2010 předsedkyně této komise,  od r. 2011 členka Mezinárodní komise OLA (účast na zasedání Mezinárodní komise a mezinárodní pracovní skupiny OLA – Minsk 2009, Sofie 2010, Zvenigorod 2011, Šlapanice 2012, Portorož 2013, Lužnica 2015, Bělehrad 2016)

Pedagogická činnost
• katedra českého jazyka PdF MU, Brno: historická mluvnice českého jazyka, seminář (2002/2003)
• Ústav českého jazyka FF MU, Brno: vedení bakalářských prací z dialektologie
• Ústav českého jazyka FF MU, Brno: Kurz správného psaní pro nebohemisty, seminář (od r. 2009)
• Rektorát MU, Brno: Projekt PREFEKT – Odborný český jazyk (18.–19. 11. 2010; 8.–9. 12. 2011)
 
Přednášková a popularizační činnost
• Pravopisná pravidla a jejich využití v právnických textech (26. 6. 2001, Nejvyšší soud ČR)
• Běžně mluvený jazyk Jindřichova Hradce (12. 3. 2003, Jazykovědné sdružení, FF OU, Ostrava)
• jazyková úprava divadelního textu Švejk a husa (2003, Divadlo Husa na provázku)
• Pomístní jména v Rosicích (9. 11. 2009, přednáška a doplňující výzkum v semináři českého jazyka, ZŠ Rosice)
• Jméno František v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku (7. 1. 2010, vědecký seminář věnovaný životnímu jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkové, CSc., JÚĽŠ SAV a SJS při SAV, Bratislava)
• Nářečí v Čechách (námět na scénář pro televizní pořad ČT O češtině a vystoupení v tomto pořadu; vysíláno 30. 1. 2010)
• Nadnárodní jazykové atlasy a česká dialektologie (22.–24. 6. 2010, Mezinárodní dialektologická konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava)
• Pomístní jména a nářečí (nejen) v Moravském Krumlově (30. 11. 2010, přednášky v 8. a 9. ročníku, ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov)
• Úskalí dnešní české gramatiky (7. 4. 2011, přednáška pro studenty Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Hana Konečná)
Český jazykový atlas v datech a obrazech (1.–3. 6. 2011, poster prezentovaný na mezinárodní konferenci Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český), Praha; spoluautorka Hana Konečná)
• Nářečí českého jazyka (6. 10. 2011, přednáška pro studenty Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Hana Konečná)
• Pomístní jména na Hustopečsku a jejich nářeční podoba (5. 4. 2012, přednáška pro studenty Akademie třetího věku CCV Hustopeče; spoluautorka Hana Konečná)
• Nářečí a pomístní jména (nejen) v Rosicích (15. 10. 2012, přednáška a nářeční výzkum v 9. ročníku, ZŠ Rosice)
• Výzkum dialektů (nejen) na Moravskokrumlovsku (7. 11. 2012, přednáška a nářeční výzkum v 9. ročníku, ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov)
• Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie (12.–14. 12. 2012, mezinárodní vědecká konference Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii, Bratislava; spoluautorka Hana Konečná)
• „Internetoví pomocníci“ při studiu českého jazyka a práce českých dialektologů (6. 2. 2013, přednášky a nářeční výzkum, Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek; spoluautorka Hana Konečná)
• Pomístní jména (21. 3. 2014, přednáška pro studenty magisterského studia v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, FF UP v Olomouci)
• Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku (22.–23. 4. 2013, mezinárodní konference Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Častá-Papiernička; spoluautorka Hana Konečná)
• Úskalí českého pravopisu a práce českých dialektologů (30. 5. 2013, přednáška pro Český telekomunikační úřad, Luhačovice)
•  Mezinárodní jazykové atlasy (přednáška pro studenty magisterského studia v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, FF UP v Olomouci, 29. 4. 2014)
• Hledáme češtinu na internetu (26. 5. 2014, přednášky v 7. a 8. ročníku, ZŠ Rosice)
• Materiálová základna a zdroje Slovníku nářečí českého jazyka (25.–26. 9. 2014, mezinárodní konference Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo,Varšava)
• Kudy kam na síti za češtinou (31. 10. 2014, přednášky v 1.–3. ročníku, OA T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec)
• Nejen o české dialektologii (31. 10. 2014, přednáška pro 4. ročník, OA T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec)
• Jak vznikal Český jazykový atlas a jeho současné využití při tvorbě Slovníku nářečí českého jazyka (5. 11. 2014, přednáška pro studenty magisterského studia v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, FF UP v Olomouci; spoluautorka Hana Konečná)
• Na nohy lyže, ale na auto ližiny! (6. 11. 2014, přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2014, Literární kavárna Knihkupectví Academia, Brno; spoluautorka Hana Konečná)
• Pomístní jména II (30. 4. 2015, přednáška pro studenty magisterského studia v rámci projektu Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, FF UP v Olomouci)
• Dialektologie včera, dnes a zítra (17. 6. 2015, přednáška na jazykové konferenci Den českého jazyka, České centrum Praha; spoluautorka Hana Konečná)
• Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech (11.–12. 6. 2015, mezinárodní konference Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego, Varšava)
• Čeština na síti (21. 6. 2016, přednášky v 7. ročníku, ZŠ Rosice)
• Projekty a činnost dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR (4. 11. 2016, přednáška pro studenty FF MU, obor PLIN; Týden vědy a techniky 2016)
• Šmakuláda (9.–11. 1. 2017, konference 100 let časopisu Naše řeč, Praha)
• jazykověporadenská činnost