doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.


Vzdělání:

 

2008                   habilitace, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK,  obor: český jazyk, habilitační práce Internetové diskuse o cikánech a Romech.

 

1989–1994          interní vědecká aspirantura (CSc.), katedra českého jazyka FF UK, studijní program: filologie, studijní obor: český jazyk, disertační práce: Intertextovost a utváření smyslu v textu.

 

1988                   PhDr.; titul udělen na základě absolvování studia s vyznamenáním

 

1983–1988          Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština – dějepis, diplomová práce: Funkce mezitextového navazování v básnickém díle Františka Hrubína.

 

 

Zaměstnání:

 

2013–dosud        Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, oddělení stylistiky a lingvistiky textu (2013–2016 dohoda o pracovní činnosti, 2017–dosud pracovní poměr)

 

2012–dosud        Akcent College, Praha

 

2002–2012          lektor českého jazyka a literatury, Tokijská univerzita cizích jazyků

 

1991–2009          odborný asistent, docent (2008–2009), katedra českého, dnes Ústav českého jazyka a teorie  komunikace FF UK

 

1989–1991          interní aspirant, katedra českého jazyka FF UK

 

1988–1989          stážista, katedra českého jazyka FF UK

 

 

Pracovní zkušenosti:

 

2017–dosud        předseda Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR

 

2013–dosud        člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru český jazyk na FF UK

 

2013–dosud        člen a od roku 2017 místopředseda správní rady Institutu pro studium literatury

 

2013–2017          člen hodnoticího panelu GA ČR  Lingvistika a literární vědy

 

1998–2000          člen akademického senátu FF UK

 

 

Řešené tuzemské granty:

 

2018–2020          Míšení žánrů, stylů a diskurzů (GA ČR, identifikační kód 18-08651S, spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.), řešitel

 

2015–2017          Syntax mluvené češtiny (GA ČR, identifikační kód GA15-01116S, řešitel prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.), člen řešitelského týmu

 

2014–2016          Vietnamští a čeští mluvčí v prostředí formálního a neformálního vzdělávání: Interakce a její reflexe vietnamskými mluvčími (GA ČR, identifikační kód: 14-02509S, řešitel: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.), spoluřešitel

 

2012–2014          Stylistika mluvené a psané češtiny (GA ČR, identifikační kód P406/12/1829, řešitelka: PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., od r. 2013 prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.), člen řešitelského týmu

 

1998–2000          Utváření obrazu etnických menšin v mediální a každodenní komunikaci

                            (GA ČR, identifikační  kód 405/98/0390, řešitelé: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., PhDr. E. Gál, PhDr. Jiří Homoláč, CSc.), člen řešitelského týmu

 

1998                   Komunikace neslyšících. Sociolingvistika (Antologie textů) (publikační grant, Open Society Fund), řešitel

 

1995–1996          Žánr černé kroniky v českém polistopadovém tisku (Research Support Scheme Open Society Fund), řešitel

 

 

Ediční činnost:

 

Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia (v přípravě) (spolu J. Hoffmannovou a K. Mrázkovou).

 

Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016 (spolu s J. Hoffmannovou a K. Mrázkovou).

 

Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk 2003 (spolu s K. Karhanovou a J. Nekvapilem).


Komunikace neslyšících. Sociolingvistika (antologie textů). Praha: FF UK 1998.

 

 

Účast na mezinárodních sympóziích a konferencích:

 

5th International Language Management Symposium: Interests and Power in Language Management. Universität Regensburg, 12.–14. 9. 2017 (spolu s T. Sherman autor referátu: “They all think they won’t be staying long enough to invest energy in learning the language”: Managing the (non-)acquisition of the majority language in an individual ethnolinguistic minority community).

 

1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Eötvös Loránd University, Budapešť, 1.–3. 9. 2016  (spolu s T. Sherman autor referátu: “You, young Vietnamese (“uninfected”), simply can’t understand us, the Czechified bananas”: On language and the role of young Vietnamese in the superdiversification of the Czech new media space).

 

The Sociolinguistics of Globalization: (De)centring and (de)standardization. The University of Hong Kong, 3.–6. 6. 2015 (spolu s T. Sherman autor referátu: Language, mobility and the trajectories of young Vietnamese in the Czech Republic), Sociolinguistics Symposium 20. Jyväskylä, Finsko, 15.–18.6. 2014  (spolu s T. Sherman autor referátu: Language brokering as a managed and shared experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic).

 

3rd International Language Management Symposium: Special Focus on Research Methodology. FF UK, ÚJČ AV, Praha, 13.–14.9. 2013  (spolu s T. Sherman autor referátu: Advantages and limits of the follow-up interview as a method of eliciting language management in the context of language biography researchcontext of language biography research).

 

Conference Thinking, Doing, Learning: Usage Based Perspectives on Second Language Learning, Odense, Dánsko, 24.–26. 4. 2013 (spolu s T. Sherman autor referátu: Interaction in adult second language courses and its reflection by learners).

 

Second International Language Management Symposium: Norm Diversity and Language Management in Globalized Setting. Tokyo, Waseda University, 1.–2. 10. 2011 (spolu s J. Nekvapilem autor referátu: Problems with "norms" in Language Management Theory).

 

Regions in Central and Eastern Europe: Past and Present. 2005 Winter International Symposium at Slavic Research Center. Hokkaido University Sapporo, 14.–16. 12. 2005 (koreferát k příspěvkům v sekci Regional Concepts and Locus of Nation).

 

Culture of the Time of Transformation. II. International Congress The Cultural Identity of the Central-Eastern Europe. Poznań, 11.–14. 3. 1999  (referát: The Genre of the So-called Black Chronicle).

Obdobja 15. Jernej Kopitar: medzinarodni simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti. Lublaň, Filozofická 29. 6.– 1. 7. 1994 (spolu s A. Stichem autor referátu: Jernej Kopitar in češki romantizem (Bartoloměj Kopitar a český romantizmus).

 

Synteza w stylistyce słowiańskiej. Opole: Wysza szkola Pedagogiczna, 24.–26. 9 1990 (referát: Grafické prostředky a kompozice textu ve Fuksově "Spalovači mrtvol").

 

 

Účast na tuzemských konferencích:

 

100 let Naší řeči. Ústav pro jazyk český, Praha 9.–11. 1. 2017 (spolu s K. Mrázkovou autor referátu: Sebeopravy v syntaktické výstavbě mluvených projevů (na materiálu veřejných zasedání městských zastupitelstev).

 

Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem, PF UJEP 7.– 9. 9. 1998 (referát: Jedna podoba mediálního diskurzu o Romech).

 

POLEMOS. Konference o F. X. Šaldovi pořádaná Společností F. X. Š., Ústavem pro čes. Literaturu a  Obcí spisovatelů, Liberec 21.–22. 10. 1997 (referát: Polemika jako žánr).

 

Sex a tabu v české kultuře 19. Století. 17. plzeňské sympozium k problematice 19. století pořádané Archivem města Plzně a Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Plzeň 6.–8. 3. 1997 (referát: Znásilnění jako téma).

 

Žena – jazyk – literatura. Ústí nad Labem, PF UJEP 3.5. 9. 1996 (referát: Obraz znásilnění v polistopadových černých kronikách).

 

 

Přednášky na vědeckém fóru (vědecké společnosti, univerzitní pracoviště apod.):

 

Interakce a její reflexe v kurzu češtiny pro (mladé) Vietnamce (s T. Sherman). Odborný seminář Jazyky v kontaktu a otázky cizojazyčné komunikace, Jazykovědné sdružení ČR, Praha, 4. 12. 2014.

 

K Ďurovičovu pojetí vztahu češtiny a slovenštiny. Přednáška v Japonské společnosti pro zkoumání západoslovanských jazyků. Univerzita Waseda, Tokio, 14. 6. 2008.

 

Obraz Romů v českých médiích. Přednáška v Japonské společnosti pro zkoumání západoslovanských jazyků. Univerzita Waseda, Tokio, 13. 12. 2003

 

 

Popularizační přednášky:

 

Jazyk a trajektorie mladých Vietnamců v České republice. Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK. Praha 7. 4. 2017 (s T. Sherman).

 

Administrativní styl a jeho vývoj. Seminář pro překladatele v Evropském parlamentu. Lucemburk, 20. 6. 2016.

 

O administrativním stylu. Kruh přátel českého jazyka, Praha 3. 12. 2014.

 

Český znakový jazyk a čeští neslyšící. Kruh přátel českého jazyka, Praha 6. 5. 1998.


Černé kroniky. Kruh přátel českého jazyka, Praha 15. 3. 1995.


Autor neznámý? (Variace na téma určování autorství). Kruh přátel českého jazyka, Praha 8. 5. 1991.

 

 

Publikace

 

A. Práce uveřejněné na Web of Science

 

a)      Články, recenzní články

Homoláč, J.– Mrázková, K. (2018): Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny. Slovo a slovesnost, 79 (2), s. 141–156. (dosud nezařazeno).

 

Homoláč, J.– Mrázková, K. (2017): Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí. Slovo a slovesnost, 78 (3), s. 237–253.

 

Sherman, T. –  Homoláč, J. (2017): “The older I got, it wasn’t a problem for me anymore”: Language brokering as a managed activity and a narrated experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic. Multilingua, 36 (1), s. 1–29.

 

Homoláč, J.– Mrázková, K. – Veroňková,  J. (2016): Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě.  Slovo a slovesnost, 77 (2), s. 143–154.

 

Sherman, T. – Homoláč, J. (2014): Management summaries and the follow-up interview in language biography research. Slovo a slovesnost, 75 (4), s.  294–324.

 

Homoláč, J.– Mrázková, K. (2014): K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních.  Slovo a slovesnost, 75 (1), s. 3–38.

 

Homoláč, J. (2013): Jan Neruda a židé: poznámky a doplňky. Česká literatura, 61 (5),  s. 719–768.


Homoláč, J. (2011): Jazyková regulace jako věc dohody (Václav Cvrček: Jazyková regulace a Koncept minimální intervence. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 231 s.). Slovo a slovesnost, 72 (3), s. 196–222.

 

Homoláč, J. (2006): Diskurz o migraci Romů na příkladu internetových diskusí. Sociologický časopis, 42 (2), s. 329–351.

 

Homoláč, J. (1998): Polemika jako žánr (na materiálu šaldovském). Česká literatura, 46 (3), s. 236–268.

 

Homoláč, J. (1990): Dvě máchovské básně. Česká literatura, 38 (6), s.  516–524.  

 

Homoláč. J. (1989): Aluze v slovesných textech uměleckých (Úvaha pojmoslovná).  Slovo a slovesnost, 50 (4), s. 288–294.

 

b)      Recenze

Homoláč, J. (2013): Nad knihou o jazykovém managementu v kontaktových situacích. (J. Nekvapil, T. Sherman (eds.): Language Management in Contact Situations. Perspectives from Three Continents. Prague Papers on Language, Society and Interaction. Vol. 1. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2009. 255 s.). Slovo a slovesnost, 74 (1), s. 55–66. 

Homoláč, J. (2006): Louise J. Phillips, Marianne W. Jorgensen: Discourse Analysis as Theory and Method. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42 (2), s. 429432.

 

Homoláč, J. (2003): Ruth Wodak, Michael Meyer (ed.): Methods of Critical Discourse Analysis. London, Sage 2001. Slovo a slovesnost, 64 (4), s. 306–312.

 

Homoláč, J. (1998): Hausenblasova lingvistika smyslu. Česká literatura, 46 (2), s. 197–201.

 

Homoláč, J. (1998): O řeči komunismu. Česká literatura, 46 (4), s. 445–447.

 

Homoláč, J. (1995): K Otrubovu pojetí mezitextových vztahů. Česká literatura, 43 (1), s. 72–81.

 

 

B. Ostatní časopisecké studie a recenzní články

 

Homoláč, J. (2008): Politická korektnost z hlediska analýzy diskurzu. Slovo a smysl, 5 (9–10), s. 161–182.

 

Homoláč, J. (2004): Poznámky k prezentaci Romů v českém tisku 90. let. Slavia Occidentalis Iaponica, 7, s. 73–85.

 

Homoláč, J. – Karhanová, K. – Hulíková, T. (2003): Roztrhaný šat svatého Bernarda (textová analýza barokního kázání). Listy filologické, 126 (3–4), s. 188–227.


Homoláč, J. – Nebeská, I. (2000): Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková  norma. Slovo a slovesnost,  61 (2), s. 102–109.

 

Homoláč, J. (1999): Kritická příloha jako text. Kritická příloha Revolver revue, č. 14, s. 83–99.

 

Homoláč, J. (1998): K pojetí normy u Ivy Nebeské.  Naše řeč, 81 (2–3), s. 138–147.

 

Homoláč, J. (1994): Transtextovost a její typy I, II. Slovo a slovesnost, 55 (1,2), s. 18–33, 99–105.

 

Macurová, A. – Vaňková, I. – Homoláč, J. (1992): Pražská škola a nejnovější stylistika. Estetika, 29 (3), s. 56–60.

 

Macurová, A. – Homoláč, J. (1991): "Dejte mi nepřítele..." (MY a ONI po listopadu 1989). Slovenské pohĺady, 107 (3), s. 102–112.

 

 

C. Knihy

 

Homoláč, J. (2009): Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha: Karolinum.

 

Homoláč, J. (1998): A ta černá kronika! Brno: Doplněk.

 

Homoláč, J. (1996): Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum.

 

 

D. Kapitoly v knize

 

a)      Studie

Sherman, T. – Homoláč, J. (v tisku): “Maybe the worst thing is that I speak Vietnamese with a Czech accent”: Language and trajectories of young Vietnamese in the Czech Republic. In: B. Brehmer (ed.), Multilingual Language Biographies in Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang.

 

Homoláč, J.– Mrázková, K. (v tisku): Verbálně signalizované sebeopravy nahrazením ve veřejných mluvených textech. In: J. Hoffmannová et al., Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia.

 

Homoláč, J.– Mrázková, K. (2016):  Sféra institucionální komunikace. In: J. Hoffmannová et al., Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, s. 144–181.

 

Homoláč, J. (2003): Jedna podoba mediálního diskursu o Romech (Na příkladu zpráv o událostech v Klatovech v únoru 1991). In: J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil, J. (eds.), Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 63–80.

 

Homoláč, J. (2003): Ukázková rasová vražda (Vražda Tibora Berkiho v českém tisku). In: J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil, J. (eds.), Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 103–122.

 

Homoláč, J. – Karhanová, K. (2003): Tajná zpráva české vlády“. Analýza jedné politické a mediální události. In: J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil, J. (eds.), Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 35–62.

 

Homoláč, J. – Karhanová, K. – Šabatová, A.: „Je trestné topit Roma?“ (Prezentace násilné smrti Tibora Danihela v českém tisku). In: J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 81–102.

 

b)      Úvodníky

Homoláč, J. – Leudar, I. – Nekvapil, J. (2003): Úvodní poznámka: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. In: J. Homoláč – K. Karhanová – J. Nekvapil (eds.): (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk, s. 5–7.

 

 

E. Encyklopedická hesla

 

Homoláč, J. (2016): Dialogická mediální síť. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 337–338.

 

Homoláč, J. (2016): Kritická analýza diskurzu. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 937–938.

 

F. Studie ve sbornících

 

Homoláč, J. (1999): The Genre of the So-called Black Chronicle. In J. Brendel (ed.), Culture of the Time of Transformation. II. International Congress. The Cultural Identity of the Central-Eastern Europe. Poznań: WiS Publishers, s. 350–353.

 

Homoláč, J. (1999): Znásilnění jako téma. In: V. Petrbok (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha: Academia,  s. 185–195.

 

Homoláč, J. (1999): Jedna podoba mediálního diskurzu o Romech. In: M. Čechová – D. Moldanová, Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře.  Ústí nad Labem: PF UJEP, s. 111–121.

 

Homoláč, J. (1996):  In: D. Moldanová et al., Žena – jazyk – literatura: sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: PF UJEP, s.  262–266.

 

Stich, A. – Homoláč, J. (1996): Jernej Kopitar in češki romantizem (Bartoloměj Kopitar a český romantizmus Kopitarjev zbornik: mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994: simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti. Obdobja 15. Lublaň: Filozofska fakulteta, s. 437–454.

 

Homoláč, J. (1991):  Grafické prostředky a kompozice textu ve Fuksově "Spalovači mrtvol". In: R. Gajda (ed.), Synteza w stylistyce słowiańskiej: materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, s. 127–133.

  

Macurová, A. – Hroudová, I. – Homoláč, J. (1989): Recepce slovesných textů z hlediska lingvistiky. In: O interpretácii umeleckého textu, 12. Nitra: Pedagogická fakulta, s. 235–248.

 

G. Recenze 

 

Homoláč, J. –Mrázková, K. (2016): Renata Weinerová: Romové a stereotypy. Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji [R. Weinerová: Romové a stereotypy. Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji. Praha: Karolinum 2014]. Romano Džaniben, 23 (1), s. 162–165.


Homoláč, J. (2012): Dvě monografie o vícejazyčnosti. Slovo a smysl, 9 (18),  s. 113–118.

 

Homoláč, J. (2003): Victor Klemperer a jazyk třetí říše. Kritická příloha Revolver Revue, č. 27, s. 83–99.

 

Homoláč, J.  (1995): Folia Linguistica: Discourse Analysis and Racist Talk [Folia Linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae XXVII/3-4, 1993. Mouton/de Gruyter. Special Issue: Discourse Analysis and Racist Talk. Guest Editor: R.Wodak]. Slovo a slovesnost, 56 (4), s. 301–305.

 

Homoláč, J. (1995): Jan Chloupek – Jiří Nekvapil (ed.): Studies in Functional Stylistics [Chloupek, J. – Nekvapil, J. (ed.), Studies in Functional Stylistics. Amsterdam – Philadelphia, J. Benjamins Publishing Company 1993, 284 s.]. Slovo a slovesnost, 56 (1), s. 60–64.

 

Homoláč, J. (1993): Robert H. Robins – Eugenius M. Uhlenbeck (ed.): Endangered Languages [R.H.Robins – E.M.Uhlenbeck (eds.): Endangered Languages. Berg, Oxford – New York 1991]. Slovo a slovesnost, 54 (2), s.153–155.

 

H. Popularizační texty

 

Karhanová, K. – Homoláč, J. (2001):  Protežují novináři Romy? Mladá fronta Dnes, 27. 1. 2001, s. 17.

 

Macurová, A. – Homoláč, J. (1990): Český porevoluční inzerát. Hodnoty našeho zde a nyní. Tvar, 1, č. 19, s. 1, 4–5.