doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.

Datum narození: 22.1.1964

 

Vzdělání:

1983–1988: Filozofická fakulta UK v Praze, obor čeština – dějepis

1989–1994: Filozofická fakulta UK v Praze, vědecká aspirantura, obor český jazyk; CSc.


Praxe:

1988–1989: stážista, katedra českého a slovenského jazyka FF UK Praha

1989–1991: interní aspirant, katedra českého a slovenského jazyka FF UK Praha

1991–2009: odborný asistent, katedra českého a slovenského jazyka, dnes Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha

2007: docent, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha

2002–2012: lektor češtiny, Tokyo University of Foreign Studies

od roku 2012: Akcent College, Praha

od roku 2013: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení stylistiky a lingvistiky textu

 

Práce v orgánech AV, VŠ a jiných institucí:

1998 – 2000: člen Akademického senátu FF UK
2013 – 2017: člen hodnoticího panelu GA ČR  Lingvistika a literární vědy

2013– dosud: člen správní rady Institutu pro studium literatury

2015– dosud:  člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, obor Český jazyk (při Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a ÚJČ AV ČR – od r. 2006)

 

Vydané publikace:
Knižní publikace

HOMOLÁČ, J. (1996): Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum.

HOMOLÁČ, J. (1998): A ta černá kronika! Brno: Doplněk.

HOMOLÁČ, J. (2009): Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha: Karolinum.

 

Kapitoly v knihách

HOMOLÁČ, J., MRÁZKOVÁ, K. (2016): Sféra institucionální komunikace. In: J. Hoffmannová et al., Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, s. 144–181.

 

Spolueditor

Obraz Romů ve středoevropských médiích po roce 1989. Brno: Doplněk 2003 (s J. Nekvapilem a K. Karhanovou).

Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016 (s J. Hoffmannovou a K. Mrázkovou).

 

Články v časopisech (výběr)

HOMOLÁČ, J. (1998): Polemika jako žánr (na materiálu šaldovském). Česká literatura, 46, s. 236–268.

HOMOLÁČ, J. – NEBESKÁ, I. (2000): Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma. Slovo a slovesnost, 61, s. 102–109.

HOMOLÁČ, J. – HULÍKOVÁ, T. – KARHANOVÁ, K. (2003): Roztrhaný šat svatého Bernarda (Textová analýza barokního kázání). Listy filologické, 126, s. 188–227.

HOMOLÁČ, J. (2008): Politická korektnost z hlediska analýzy diskurzu. Slovo & Smysl / Word & Sense, 5 (9-10), s. 161–182.

HOMOLÁČ, J. – MRÁZKOVÁ, K. (2011): Jazyková regulace jako věc dohody (Václav Cvrček: Jazyková regulace a Koncept minimální intervence. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 231 s.). Slovo a slovesnost, 72, s. 196–222.

HOMOLÁČ, J. (2013): Nad knihou o jazykovém managementu v kontaktových situacích. (J. Nekvapil, T. Sherman (eds.): Language Management in Contact Situations. Perspectives from Three Continents. Prague Papers on Language, Society and Interaction. Vol. 1. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2009. 255 s.). Slovo a slovesnost 74, s. 55–66.

HOMOLÁČ, J. (2013): Jan Neruda a židé: poznámky a doplňky. Česká literatura, 61,  s. 719768.

HOMOLÁČ, J. – MRÁZKOVÁ, K. (2014): K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost, 75, s. 3–38.

HOMOLÁČ, J. – MRÁZKOVÁ, K. (2016): Protetické v-mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v-v pražské mluvě. Slovo a slovesnost, 77, s. 143–154.

SHERMAN, T. – HOMOLÁČ, J. (2014): Management summaries and the follow-up interview in language biography research. Slovo a slovesnost 75, s. 294–324.

SHERMAN, T. – HOMOLÁČ, J. (2016):  “The older I got, it wasn’t a problem for me anymore”: Language brokering as a managed activity and a narrated experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic. Multilingua. Publikováno online 27.4. 2016. DOI: 10.1515/multi-2015-0027

Recenze (výběr)

HOMOLÁČ, J. (1998): K pojetí normy u Ivy Nebeské. Naše řeč, 81, s. 138–147.

HOMOLÁČ, J. (1998): Hausenblasova lingvistika smyslu. Česká literatura, 46, s. 197–201.

HOMOLÁČ, J. (2006): Louise J. Phillips, Marianne W. Jorgensen: Discourse Analysis as Theory and Method. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, s. 429432.

HOMOLÁČ, J. – MRÁZKOVÁ, K. (2016): Renata Weinerová: Romové a stereotypy. Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji. Romano Džaniben, 23, s. 162–165.

 

Konfereční příspěvky (spoluautor)

NEKVAPIL, J. – HOMOLÁČ, J. (2011): Problems with "norms" in Language Management Theory. Norm Diversity and Language Management in Globalized Setting. Second International Language Management Symposium. Tokyo, Waseda University 1.-2. 10. 2011.

SHERMAN, T. HOMOLÁČ, J. (2013):  Advantages and limits of the follow-up interview as a method of eliciting language management in the context of language biography research. 3rd International Language Management Symposium. FF UK, ÚJČ AV, Praha, 13.-14.9. 2013

SHERMAN, T. HOMOLÁČ, J. (2014): Language brokering as a managed and shared experience among young Vietnamese immigrants in the Czech RepublicSociolinguistics Symposium 20. Jyväskylä, Finsko, 15.-18.6. 2014.

SHERMAN, T. HOMOLÁČ, J. (2015): Language, mobility and the trajectories of young Vietnamese in the Czech Republic. The Sociolinguistics of Globalization: (De)centring and (de)standardization. The University of Hong Kong, 3.-6. 6. 2015.

SHERMAN, T. – HOMOLÁČ, J. (2016): “You, young Vietnamese (“uninfected”), simply can’t understand us, the Czechified bananas”: On language and the role of young Vietnamese in the superdiversification of the Czech new media space. 1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 

 

Účast na projektech

spoluřešitel

Vietnamští a čeští mluvčí v prostředí formálního a neformálního vzdělávání: Interakce a její reflexe vietnamskými mluvčími (GAČR 14-02509S;  2014-2016)

 

člen řešitelského týmu

Stylistika mluvené a psané češtiny (GAČR 406/12/1829; 2012-2014)

Syntax mluvené češtiny (GAČR 15-01116S; 2015-2017)