PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

Datum narození: 16. 8. 1970 silueta.jpg

Vzdělání:
1988-1994 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyk a literatura - ruský jazyk a literatura (neuč.) - magisterské studium
1994-2001 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyk, specializace na onomastiku a dialektologii - externí doktorandské studium (Ph.D.)
2002 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyk - PhDr.

Dosažená praxe:
1990-1994 - ÚJČ AV ČR Praha, dialektologické oddělení a úsek onomastiky - pomocná vědecká síla
od r. 1994 - ÚJČ AV ČR Praha, úsek onomastiky
2004 - 2005 - vedoucí úseku onomastiky
od r. 2006 - vedoucí oddělení onomastiky
od r. 1994 - Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha - vedení seminářů z toponomastiky a antroponomastiky, vedení diplomových prací
letní semestr 1995-1996, zimní semestr 1996-1997 - Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha - vedení semináře vývoje jazyka a historické mluvnice češtiny
od r. 2005 - Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha - školitel pro doktorské studium studijního programu Filologie, studijního oboru Český jazyk
od r. 2007 - Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha - člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru Český jazyk

Vydané publikace:
1. Knižní publikace:
HARVALÍK, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia 2004

2. Spoluautor publikací:
(spolu s P. Boháčem) BOHÁČ, Pavel - HARVALÍK, Milan. UNO Gazetteers of Geographical Names - CZ. Toponymic Guidelines of the Czech Republic. Prague: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre 1997 (viz též http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/N0245079.pdf)

HARVALÍK, Milan. Stav onomastiky. In: E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma. Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. Tom I. Warszawa - Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2002, s. 97-100.

HARVALÍK, Milan. Hofnamen. In: A. Brendler, S. Brendler. Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Hamburg: Baar-Verlag 2004, s. 415-425.

(spolu s J. Matúšovou, L. Olivovou-Nezbedovou, J. Malenínskou a M. Mackovičovou) Slovník pomístních jmen v Čechách I (A). Praha: Academia 2005

(spolu s T. Beránkem, P. Boháčem, M. V. Drápelou, V. Liščákem, R. Šimůnkem a R. Šrámkem) Index českých exonym. Standardizované podoby, varianty. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální 2006

(spolu s M. Janáčem a P. Tumlířem) Divnopis. Praha: Radioservis 2006 (popularizační příručka vysvětlující neobvyklá a řídká česká místní jména)

3. Stati:
HARVALÍK, Milan. Brown a Braun kontra Hnědý. Čeština doma a ve světě 3, 1995, s. 76-78.

HARVALÍK, Milan. Pasti a nástrahy nářečního zkoumání. Čeština doma a ve světě 3, 1995, s. 286-287.

HARVALÍK, Milan. K rozložení nářečních variant pomístních jmen označujících bělidlo v Čechách. Acta onomastica 36, 1995, s. 65-71.

HARVALÍK, Milan. Namenkunde an tschechischen Universitäten-Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven. In: R. Cox, I. Fraser, C. Hough, V. Smart, S. Taylor, D. Waugh. Scope, Perspectives, and Methods of Onomastics. Congress Guide, 77. Aberdeen: University of Aberdeen 1996.

HARVALÍK, Milan. Uliční názvosloví a společenské faktory. In: P. Odaloš, M. Majtán. Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica - Bratislava 1996, s. 158-162.

HARVALÍK, Milan. O zdrobňování a o jednom dialektismu. Naše řeč 80, 1997, s. 106-107.

HARVALÍK, Milan. Die mundartlichen und schriftsprachlichen Elemente in böhmischen Anoikonymen. In: Book of Abstrakts. 2nd International Congress of Dialektologists & Geolinguists, 52. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam 1997.

(spolu s M. Knappovou) KNAPPOVÁ, Miloslava, HARVALÍK, Milan. Zur Entwicklung der Zunamen in Böhmen. In: R. Härtel. Personennamen und Identität. Namengebung und Namengebrauch als Anzeiger individueller Bestimmung und gruppenbezogener Zuordnung. Akten der Akademie Friesach "Stadt und Kultur im Mittelalter" Friesach (Kärnten) 25. bis 29. September 1995, 333-344. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt 1997.

HARVALÍK, Milan. Využití dialektologie při zkoumání pomístních jmen. Onomastica Slavogermanica 23, 1998, s. 287-291.

HARVALÍK, Milan. Namenkunde an tschechischen Universitäten: Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven. In: W. F. H. Nicolaisen. Scope, Perspectives and Methods of Onomastics. Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4-11, 1996, Volume 1, 134-139. Aberdeen: University of Aberdeen 1998.

HARVALÍK, Milan. Vývojové etapy a současný stav české exonymie. Naše řeč 81, 1998, s. 240-244.

HARVALÍK, Milan. Shody a diference v nářečním a anoikonymickém lexiku. In: M. Majtán, P. Žigo. 13. slovenská onomastická konferencia. Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997. Zborník materiálov, 73-78. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1998.

HARVALÍK, Milan. Exonyma a jejich fungování v jazyce. In: M. Nábělková. Varia VII. Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), 206-211. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1998.

HARVALÍK, Milan. K problému klasifikace exonym. Slovo a slovesnost 59, 1998, s. 259-265

HARVALÍK, Milan. The Development of Exonyms in Old and Modern Czech. In: XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, 20-25 Setembro 1999, Facultade de Filoloxía. Resumos, 88-89. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega 1999.

HARVALÍK, Milan. Echoes from the Past - Minor Place-Names as a Source for Historical Dialectology. In: S. Warchoł. 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Abstract Book, Lublin, July 24-29, 2000, 27. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2000.

HARVALÍK, Milan. Jazykovězeměpisná metoda - její užití v onomastice a v dialektologii. In: M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk. Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz - Pieczyska, 49-54. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 2000.

HARVALÍK, Milan. Ke konkurenčním vztahům v českém anoikonymickém systému (na příkladě dvou anoikonymických strukturních modelů). In: L. Olivová-Nezbedová, R. Šrámek, M. Harvalík. Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc., 109-137. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2000.

HARVALÍK, Milan. Onymická derivace a její role při vzniku českých anoikonym. In: J. Krško, M. Majtán. Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia, Banská Bystrica 6.-8. júla 2000. Zborník referátov, 123-128. Bratislava - Banská Bystrica: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000.

(spolu s M. Knappovou a R. Šrámkem) KNAPPOVÁ, Miloslava, HARVALÍK, Milan, ŠRÁMEK, Rudolf. Stand und Aufgaben der tschechischen Namenforschung. Namenkundliche Informationen 77/78, 2000, s. 153-172.

HARVALÍK, Milan. K teritoriálním vlastnostem apelativních a onymických areálů. Jazykovědné aktuality 37, 2000. Zvláštní číslo, s. 21-27.

(spolu s M. Knappovou a R. Šrámkem) KNAPPOVÁ, Miloslava, HARVALÍK, Milan, ŠRÁMEK, Rudolf. Tschechische Namenforschung in den Jahren 1993-1999, Onoma 35, 2000, s. 19-69.

(spolu s P. Boháčem) HARVALÍK, Milan, BOHÁČ, Pavel. Exonyme und Standardisierung fremder geographischer Namen im Tschechischen, Onoma 35, 2000, s. 229-257.

HARVALÍK, Milan. Poznámky ke vztahům mezi anoikonymy a apelativní slovní zásobou. Jazykovědné aktuality 38, 2001, č. 3, s. 25-33.

HARVALÍK, Milan. Toponymie als Geschichtsquelle zur Erforschung der Besiedlung der tschechischen Länder (ein Beitrag zur Geschichte der Methodologie der tschechischen Namenkunde), Österreichische Namenforschung 29, 2001, s. 105-112.

HARVALÍK, Milan. Karlsuniversität in Prag. In: A. I. Boullón Agrelo. Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, Santiago de Compostela, 20-25 setembro 1999, 73-74. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza 2002 (CD-ROM).

HARVALÍK, Milan. The Development of Exonyms in Old and Modern Czech. In: A. I. Boullón Agrelo (ed.), Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, Santiago de Compostela, 20-25 setembro 1999, 467-473. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza 2002 (CD-ROM).

HARVALÍK, Milan. Towards a New Milennium - Towards a Common Onomastic Terminology? In: 21st International Congress of Onomastic Sciences. 21. Internationaler Kongress für Namenforschung. 21e Congrès international des sciences onomastiques. Abstracts, ICOS 2002, Uppsala, August 19-24 2002, 47. Uppsala: Uppsala Universitet 2002.

HARVALÍK, Milan. Zur Rolle der Wortbildungsmittel bei der Entstehung von Anoikonymen. In: P. Anreiter, P. Ernst, I. Hausner, H. Kalb. Namen, Sprachen und Kulturen. Imena, Jeziki in Kulture. Festschrift für Heinz Dieter Pohl zum 60. Geburtstag, 331-339. Wien: Edition Praesens 2002.

HARVALÍK, Milan. Sposoby verifikacii dialektnogo zvučanija anojkonimov na territorii Čechii. In: V. I. Suprun. Onomastika Povolž´ja. Tezisy dokladov IX meždunarodnoj konferencii. Volgograd, 9-12 senťabrja 2002 g., 203-205. Volgograd: Peremena 2002.

HARVALÍK, Milan. Echoes from the Past - Minor Place-Names as a Source for Historical Dialectology. In: S. Warchoł. Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin, 24-29 July, 2000, Volume I, 253-263. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2003.
HARVALÍK, Milan. Dialectal Forms of Proper Names in the Onomastic Grammar of Czech. In: A. Timuška. 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Abstracts of Scholarly Papers, 246-247. Riga: University of Latvia 2003.

HARVALÍK, Milan. Toponymical collections of the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague and Brno. In: 17th Session of the East Central and South-East Europe Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, September 24-26, Prague, 1-3. Prague: Commission on Geographical Names - Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre 2003 (CD-ROM).

HARVALÍK, Milan. Exonyms vs. endonyms - a linguistic view of the determination of the boundaries between them. In: Meeting of the Working Group on Exonyms, September 24-26, Prague, 1-3. Prague: Commission on Geographical Names - Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre 2003 (CD-ROM).

HARVALÍK, Milan. K současnému stavu slovanské onomastické terminologie. In: M. Biolik. Metodologia badań onomastycznych, 43-49. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2003.

HARVALÍK, Milan. Vztahy mezi centrem a periferií českého onymického systému v diachronním aspektu. In: P. Nejedlý - M. Vajdlová. Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám, 119-122. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 2005.

HARVALÍK, Milan. Postavení spisovných a nářečních forem vlastních jmen v onymickém systému. In: E. Minářová - K. Ondrášková. Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, 309-313. Brno: Masarykova univerzita 2004.

HARVALÍK, Milan. Towards a New Milennium - Towards a Common Onomastic Terminology? In: E. Brylla, M. Wahlberg. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19-24 August 2002, 1, 161-171. Uppsala: Uppsala Universitet 2005.

HARVALÍK, Milan. Common nouns or proper names? A view of the determination of the boundaries between them. In: D. Brozović-Rončević - E. Caffarelli. Denominando il mondo. Dal nome comune al nome proprio. Atti del simposio internazionale, Zara, 1-4 settembre 2004, 15-22. Roma: Società Editrice Romana 2005.

HARVALÍK, Milan. Theoretical and Methodological Principles of the Onomastic Grammar of Czech. In: XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa 28 agosto - 4 settembre 2005. Riassunti/Abstracts/Zusammenfassungen/Résumés, 61. Pisa 2005.

HARVALÍK, Milan. Zum heutigen Stand und zu Perspektiven der Entwicklung der onomastischen Terminologie. In: A. Brendler - S. Brendler. Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen, 55-59. Hamburg: Baar 2005.

HARVALÍK, Milan. Komunikační varianty vlastních jmen a jejich místo v onomastické gramatice češtiny. In: K. Rymut - K. Skowronek - B. Czopek-Kopciuch - M. Malec. Munuscula Linguistica. In Honorem Alexandrae Cieślikowa Oblata, 193-200. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 2006.

HARVALÍK, Milan. Dialectal Forms of Proper Names in the Onomastic Grammar of Czech. In: A. Timuška - A. Andronov - A. Blankavs - O. Bušs - I. Jansone - D. Mikulėnienė - A. Stafecka. Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Riga, July 28 - August 2, 2003, 216-220. Rīga: Latvian Language Institute, University of Latvia 2006.

HARVALÍK, Milan. Místo synchronního anoikonymického materiálu v diachronních nářečních výzkumech, Folia Onomastica Croatica 12-13, 2003-2004, s. 183-190 (vyšlo 2006).

HARVALÍK, Milan. The Dictionary of the Minor Place-Names in Bohemia. In: 18th Session of the East Central and South-East Europe Division of the UN Group of Experts on Geographical Names, Joint Meeting of the WG on Exonyms and the EuroGeoNames Project, May 16-18, 2007, Prague, 1-3. Prague: Commission on Geographical Names - Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre 2007 (CD-ROM).

(spolu s E. Caffarellim) HARVALÍK, Milan, CAFFARELLI, Enzo. Onomastic terminology: an international survey / Terminologia onomastica: un´inchiesta internazionale. Rivista Italiana di Onomastica XIII, 2007, s. 181-220.

HARVALÍK, Milan. K přechodům mezi apelativní a propriální sférou jazyka. In: M. Považaj - P. Žigo (eds.). Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie, 49-54. Bratislava: Veda 2007.

HARVALÍK, Milan. K voprosu o sovremennoj onomastičeskoj terminologii, Voprosy onomastiki 4, 2007, s. 5-13.


4. Recenze:
HARVALÍK, Milan. Slezsko viděné z Polska i od nás (J. Lipowski: Roz widzieli straśne łognie ku Ciantoryi..., Wroclaw 1992). Literární noviny 37, 15. 9. 1994, s. 7.

HARVALÍK, Milan. Brno - město uprostřed Evropy. Sborník referátů z mezinárodní konference, Brno, 1994. Onomastický zpravodaj 34-35, 1993-1994, s. 125-129.

HARVALÍK, Milan. A. Jaklová - M. David - K. Dvořák - Z. Holub - M. Janečková - B. Junková, Jazyk a řeč jihočeského regionu II. Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 1993. Onomastický zpravodaj 34-35, 1993-1994, s. 130-131.

HARVALÍK, Milan. Miloslava Knappová, Příjmení v současné češtině. Slavia 64, 1995, s. 443-445.

HARVALÍK, Milan. Vypravování z Jablunkovska (J. Lipowski: Roz widzieli straśne łognie ku Ciantoryi..., Wroclaw 1992). Naše řeč 79, 1996, s. 46-47.

HARVALÍK, Milan. Cesty a cestování v jazyce a literatuře (Cesty a cestování v jazyce a literatuře, Ústí nad Labem 1995). Acta onomastica 37, 1996, s. 147-148.

HARVALÍK, Milan. Sborník z konference o cestách a cestování (Cesty a cestování v jazyce a literatuře, Ústí nad Labem 1995). Naše řeč 80, 1997, s. 39-43.

HARVALÍK, Milan. Maria Czaplicka-Niedbalska: Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II poł. XV w. do I poł. XVIII w. Acta onomastica 38, 1997, s. 167-170.

HARVALÍK, Milan. Český jazykový atlas I, II (Český jazykový atlas 1, Praha 1992, 2, Praha 1997). Acta onomastica 38, 1997, s. 170-174.

HARVALÍK, Milan. Sborník prací Josefa Filipce (J. Filipec: Studia lexicologica, München 1996). Jazykovědné aktuality 35, 1998, s. 25-29.

HARVALÍK, Milan. Slovník podkrkonošského nářečí (J. Bachmannová: Podkrkonošský slovník, Praha 1998). Tvar 1999, č. 7, 1. 4. 1999, s. 22.

HARVALÍK, Milan. Nová publikace o českých zeměpisných jménech (I. Lutterer, R. Šrámek: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Havlíčkův Brod 1997). Naše řeč 82, 1999, s. 150-153.

HARVALÍK, Milan. Úvod do obecné onomastiky (R. Šrámek: Úvod do obecné onomastiky, Brno 1999). Naše řeč 83, 2000, s. 39-43.

HARVALÍK, Milan. Český jazykový atlas, sv. 3 (Český jazykový atlas 3, Praha 1999). Listy filologické 123, 2000, s. 211-214.

HARVALÍK, Milan. Květoslava Klímová - Helena Kneselová (red.): Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola" konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998. Masarykova univerzita, Brno 1999. 161 s. Slovo a slovesnost 62, 2001, s. 304-310.

HARVALÍK, Milan. Peter Anreiter: Zur Methodik der Namendeutung. Mit Beispielen aus dem Tiroler Raum. Acta onomastica 41-42, 2001, s. 219-222.

HARVALÍK, Milan. Kurt Franz - Albrecht Greule (Hrsg.): Namenforschung und Namendidaktik. Gerhard Koß zum 65. Geburtstag. Acta onomastica 41-42, 2001, s. 222-227.

HARVALÍK, Milan. Jelena Ľvovna Berezovič, Russkaja toponimija v etnolingvističeskom aspekte. Izdateľstvo Uraľskogo universiteta, Jekaterinburg 2000, 532 s. Slavia 71, 2002, s. 204-207.

HARVALÍK, Milan. Pavol Žigo - Milan Majtán (eds.): Vlastné meno v komunikácii: 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002: Zborník referátov. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV - Filozofická fakulta Univerzity Komenského - Veda, 2003, 340 s. Slovo a slovesnost 67, 2006, s. 302-309.

5. Zprávy:
HARVALÍK, Milan. Kuriózní jména. Onomastický zpravodaj 34-35, 1993-1994, s. 195-196.

HARVALÍK, Milan. Nové názvy v jižní Africe. Onomastický zpravodaj 34-35, 1993-1994, s. 196.

HARVALÍK, Milan. O polských příjmeních. Onomastický zpravodaj 34-35, 1993-1994, s. 210-211.

HARVALÍK, Milan. O MJ Hronov a jeho variantách. Onomastický zpravodaj 34-35, 1993-1994, s. 214.

HARVALÍK, Milan. Ulice Martiny Navrátilové? Onomastický zpravodaj 34-35, 1993-1994, s. 215.

HARVALÍK, Milan. Banskobystrické kolokvium o urbanonymech a urbanonymii. Acta onomastica 37, 1996, s. 244-248.

HARVALÍK, Milan. 12. slovenská onomastická konference a 6. seminář "Onomastika a škola". Acta onomastica 37, 1996, s. 248-251.

HARVALÍK, Milan. Onomastické sympozium ve Štýrském Hradci. Acta onomastica 37, 1996, s. 248-251.

(spolu s M. Knappovou) KNAPPOVÁ, Miloslava, HARVALÍK, Milan. Konference "Personennamen und Identität" - Akademie Friesach 1995. Acta onomastica 37, 1996, s. 258-260.

HARVALÍK, Milan. Kolokvium o uličním názvosloví. Naše řeč 80, 1997, s. 99-100.

HARVALÍK, Milan. X. polská onomastická konference. Acta onomastica 38, 1997, s. 251-253.

HARVALÍK, Milan. Konference "Wpływy obce w nazewnictwie pogranicza Polski". Acta onomastica 38, 1997, s. 253-256.

HARVALÍK, Milan. Sekce "Dialektologie a příbuzné disciplíny" při II. mezinárodním kongresu dialektologů a geolingvistů v Amsterdamu. Acta onomastica 38, 1997, s. 256-258.

HARVALÍK, Milan. VII. mezinárodní slavistická konference "Słowiańskie composita onomastyczne". Acta onomastica 38, 1997, s. 259-261.

HARVALÍK, Milan. 19. mezinárodní kongres onomastických věd v Aberdeenu. Slovo a slovesnost 59, 1998, s. 157-160.

HARVALÍK, Milan. Významné životní výročí Libuše Olivové-Nezbedové, Jazykovědné aktuality 35, 1998, č. 3 a 4, s. 55-57.

HARVALÍK, Milan. Konference "Onomastika a škola VII" v Brně, Acta onomastica 39, 1998, s. 221-223.

HARVALÍK, Milan. The 70th Birthday of Ivan Lutterer. Linguistica Pragensia 9, 1999, s. 46-49.

HARVALÍK, Milan. Sedmá konference Onomastika a škola v Brně. Naše řeč 82, 1999, s. 98-100.

HARVALÍK, Milan. 2. mezinárodní kongres dialektologů a geolingvistů v Amsterdamu. Slovo a slovesnost 60, 1999, s. 239-240.

HARVALÍK, Milan. 20. mezinárodní kongres onomastických věd v Santiagu de Compostela. Acta onomastica 41-42, 2001, s. 305-313.

HARVALÍK, Milan. Onomastická problematika na III. mezinárodním kongresu dialektologů a geolingvistů v Lublinu. Acta onomastica 41-42, 2001, s. 314-317.

HARVALÍK, Milan. Sympozium "Ortsnamen und Siedlungsgeschichte" ve Vídni. Acta onomastica 41-42, 2001, s. 317-320.

HARVALÍK, Milan. 21. mezinárodní kongres onomastických věd v Uppsale. Acta onomastica 44, 2003, s. 244-255.

HARVALÍK, Milan. Významné životní jubileum Ivana Lutterera. Slovo a slovesnost 65, 2004, s. 313-315.

HARVALÍK, Milan. Za Miroslavem Roudným. Acta onomastica 45, 2004, s. 124-126.

HARVALÍK, Milan. K životnímu jubileu Rudolfa Šrámka. Acta onomastica 45, 2004, s. 154-158.

HARVALÍK, Milan. Ke stodesátému výročí narození Vladimíra Šmilauera. Acta onomastica 46, 2005, s. 261-263.

HARVALÍK, Milan. Internationales namenkundliches Symposium "Naming the World: From Common Nouns to Proper Names". Zadar, 1. bis 4. September 2004, Namenkundliche Informationen 87/88, 2005, s. 365-369.

HARVALÍK, Milan. K narozeninám Miloslavy Knappové, Acta onomastica XLVII, 2006, s. 11-13.

(spolu s P. Nejedlým) Bohemistické dílo Karla Olivy - u příležitosti nedožitých osmdesátin (15. 1. 1927 - 22. 8. 2005), Acta onomastica XLVIII, 2007, s. 221-231.

(spolu s R. Adamem, O. Koupilem a V. Petrbokem) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2006/2007, Naše řeč 91, 2008, s. 49-51.

6. Popularizační příspěvky:
HARVALÍK, Milan. Paďousy a Podělusy, Zemědělské noviny 6. 1. 1995, příloha Náš domov, s. 3.

HARVALÍK, Milan. Postoloprty, Zemědělské noviny 12. 5. 1995, příloha Náš domov, s. 3.

HARVALÍK, Milan. Hrádek a Hradec, Zemědělské noviny 28. 7. 1995, příloha Náš domov, s. 3.

HARVALÍK, Milan. Jíví, Jívová, Jevany a další, Zemědělské noviny 6. 10. 1995, příloha Náš domov, s. 3.

HARVALÍK, Milan. Beroun nemá jméno od lapků, kteří brali, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 20. 4. 1996, s. 2.

(spolu s J. Malenínskou) HARVALÍK, Milan, MALENÍNSKÁ, Jitka. Zvolený znamenalo ve staročeštině také znamenitý, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 1. 6. 1996, s. 2.

HARVALÍK, Milan. Domácí podoba Benedikta dala jméno městu, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 13. 7. 1996, s. 2.

HARVALÍK, Milan. Poděbrady mají jméno podle oholených mužů, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 10. 8. 1996, s. 2.

HARVALÍK, Milan. Názvy Lazy a Lažany pocházejí ze staré češtiny, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 7. 9. 1996, s. 2.

HARVALÍK, Milan. Jména obcí podle jívy jsou velice běžná, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 11. 1. 1997, s. 2.

HARVALÍK, Milan. Levý Hradec má jméno podle polohy, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 22. 3. 1997, s. 2.

Granty:
Řešitel:
Onomastická gramatika češtiny, grant GA ČR, 2002-2005, r. č. 405/02/D028/A

Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky), grant GA AV ČR, 2003, r. č. E9061305

Spoluřešitel:
Slovník pomístních jmen v Čechách I, grant GA ČR, 1994-1996, r. č. 405/94/0894 (řešitelka PhDr. L. Olivová-Nezbedová, CSc.)

Slovník pomístních jmen v Čechách II, grant GA ČR, 1997-1999, r. č. 405/97/0748 (řešitelka PhDr. L. Olivová-Nezbedová, CSc.)

Slovník pomístních jmen v Čechách III, grant GA ČR, 2000-2002, r. č. 405/00/0367 (řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc.)

Slovník pomístních jmen v Čechách IV, grant GA ČR, 2003-2005, r. č. 405/03/0106 (řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc.)

Další:
Činnost a funkce v odborných institucích:
od r. 1995 člen Onomastické komise AV ČR, od r. 2003 člen jejího předsednictva

od r. 1996 člen Jazykovědného sdružení České republiky, 1996-1999 člen revizní komise, od r. 1999 její předseda

od r. 1996 člen International Council of Onomastic Sciences (ICOS), 2002 - 2005 člen jeho předsednictva, od r. 2005 viceprezident ICOS

od r. 2000 člen kolegia Kruhu přátel českého jazyka

od r. 2001 člen mezinárodní organizace mladých onomastiků IDUN (spoluzakládající člen), od r. 2002 člen jejího plánovacího výboru

od r. 2003 člen mezinárodní komise pro onomastickou bibliografii při předsednictvu ICOS

od r. 2004 předseda mezinárodní komise pro onomastickou terminologii při předsednictvu ICOS

od r. 2004 člen pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro exonyma

od r. 2005 člen Gesellschaft für Namenkunde e. V.

2005 - 2006 tajemník vědecké rady ÚJČ AV ČR

od r. 2006 člen pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro terminologii

od r. 2007 člen rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Členství v redakčních radách:
od r. 1994 člen redakční rady časopisu Onomastický zpravodaj (v r. 1995 přejmenován na Acta onomastica), od r. 1995 jeho výkonný redaktor, od r. 2004 vedoucí redaktor

od r. 1999 zahraniční spolupracovník časopisu Rivista italiana di onomastica, Řím (zástupce České republiky)

od r. 2003 člen redakční rady mezinárodního onomastického časopisu Onoma (Journal of the International Council of Onomastic Sciences), Uppsala - Amsterdam

r. 2005 - člen redakční rady Quaderni Internazionali di RIOn 1, Řím

od r. 2006 - člen redakční rady Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung, Hamburk

od r. 2007 - člen redakční rady Nomina Africana, Jižní Afrika

2007 - člen redakční rady sborníku Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch, Hamburk

Pořadatel vědeckých sborníků:
(s L. Olivovou-Nezbedovou a R. Šrámkem) Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2000.

Pořadatel vědeckých konferencí:
2000 - Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia, Banská Bystrica 6.-8. 7. 2000 (člen organizačního výboru)

2002 - 21. mezinárodní kongres onomastických věd, Uppsala 19.-24. 8. 2002 (spolupráce při organizování sekce "Name Theory", člen organizačního výboru v sekci "Teaching of onomastics and popularization of onomastic research")

2003 - 17th Sesssion of the East Central and South-East Europe Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names; Meeting of the Working Group on Exonyms, Praha 24-26. 9. 2003 (člen organizačního výboru)

2004 - International Symposium "Naming the World: From Common Nouns to Proper Names", Zadar 1-4. 9. 2004 (člen organizačního výboru, organizování kulatého stolu věnovaného diskusi o onomastické terminologii)

2005 - 22. mezinárodní kongres onomastických věd, Pisa 29.8.-3.9. 2005 (člen organizačního výboru v sekci "Onomastic Terminology")

Mezinárodní spolupráce:
2000-2001 autorská spolupráce na Encyklopedii slovanské onomastiky

od r. 2001 spolupráce s International Council of Onomastic Sciences při vytváření mezinárodní onomastické bibliografie na internetu (zástupce České republiky)

r. 2002 spolupráce na mezinárodním výzkumném projektu Germania Slavica (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig), v jehož rámci se zkoumají toponyma a dějiny osídlení na germánsko-slovanském kontaktním území

Ocenění a vyznamenání:
2004 - Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR