PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

Kontakty:harvalik-milan
e-mail: harvalik at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 466

Odborné zaměření:
onomastika, dialektologie

Vzdělání:
2002 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • rigorózní zkouška (PhDr.)
 • obor: český jazyk

1994–2001 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • externí doktorandské studium (Ph.D.)
 • obor: český jazyk (specializace na onomastiku a dialektologii)

1988–1994 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • magisterské studium
 • obor: český jazyk a literatura – ruský jazyk a literatura (neuč.)

 

Dosažená praxe:

 • 1994–dosud oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2004–2016 úsek/oddělení onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – vedoucí
 • 2002 Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig – spolupráce na mezinárodním výzkumném projektu Germania Slavica (výzkum toponym a dějin osídlení na germánsko-slovanském kontaktním území)
 • 1990–1994 dialektologické oddělení a úsek onomastiky, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – pomocná vědecká síla

 

Publikační činnost:
Monografie a kolektivní publikace:

 • (spolu s J. Martínkem, I. Rybovou, J. Haláskem, Z. Hoškem, V. Liščákem, J. Müllerem a I. Švehlovou) Geografická jména České republiky. Seznam místních jmen a seznam pomístních jmen, Praha 2016.
 • (spolu s T. Beránkem, P. Boháčem, V. Liščákem, T. Markem, P. Šárou a I. Švehlovou) Česká jména moří a mezinárodních území (Seznam českých jmen oceánů, moří, jejich částí, podmořských útvarů, mořských proudů a jmen v Antarktidě), Praha 2014.
 • (spolu s V. Liščákem, R. Šrámkem, P. Boháčem a P. Vanišem) Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen. Verze 1.02, Praha 2013 (zpracováno podle anglické předlohy „Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names“ připravené Pracovní skupinou pro toponymickou terminologii při Skupině expertů OSN pro geografická jména).
 • (spolu s T. Beránkem, P. Boháčem, M. V. Drápelou, V. Liščákem, R. Šimůnkem a R. Šrámkem) Index českých exonym. Standardizované podoby. Varianty, Praha 2011 (2., rozšířené a aktualizované vydání).
 • (spolu s T. Beránkem, P. Boháčem, M. V. Drápelou, V. Liščákem, R. Šimůnkem a R. Šrámkem) Index českých exonym. Standardizované podoby, varianty, Praha 2006.
 • (spolu s J. Matúšovou, L. Olivovou-Nezbedovou, J. Malenínskou a M. Mackovičovou) Slovník pomístních jmen v Čechách I (A), Praha 2005.
 • Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia 2004
 • (spolu s P. Boháčem) UNO Gazetteers of Geographical Names – CZ. Toponymic Guidelines of the Czech Republic, Prague 1997.

Články v periodikách a konferenčních sbornících:

 • Mezinárodní a slovanská onomastická terminologie: Reflexe, realita a vize, in: A. Chomová – J  Krško – I. Valentová (eds.), Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26.–28. júna 2017. Zborník referátov, Bratislava 2019, s. 23–28.
 • Onomastické dílo Ivana Lutterera, in: U. Bijak – H. Górny – M. Magda-Czekaj (eds.), Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne, Kraków 2018, s. 29–35.
 • (spolu s I. Valentovou) Anoikonyms in Czech and Slovak Anoikonymical Dictionaries as a Source for the Research into Historical Dialectology, in: S. Nadiras (ed.), Noms de lieux, noms de personnes. La question des sources (Nouvelle revue d’onomastique 60), Pierrefitte-sur-Seine 2018, s. 147–154.
 • (spolu s I. Valentovou) Tschechische und slowakische Exonyme aus dem deutschen Sprachgebiet, in: P. Ernst – U. Krevs Birk – A. Pavić Pintarić – H. Scheuringer – A. Stojić (eds.), Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik (Österreichische Namenforschung Beihefte 6), Wien 2018, s. 143–152.
 • What’s behind the name? Praha, Vltava and other Czech toponyms, in: P. Jordan – I. Švehlová – P. Woodman (eds.), A Survey of Exonym Use. Proceedings of the 19th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Prague [Praha], 6–8 April 2017), Hamburg 2018, s. 27–32.
 • Czech Anthroponyms of Foreign Origin as Witnesses of Multicultural Contacts in Central Europe, Onomastica Uralica 12, 2018, s. 281–288.
 • (spolu s I. Valentovou) The Current State and Perspectives of Onomastic Terminology, Onomastica Uralica 14, 2018, s. 53–63.
 • 3 hesla v Novém encyklopedickém slovníku češtiny, in: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha 2017 (Endonymum, s. 421; Exonymum, s. 454–457; Vlastní jméno standardizované, s. 2010–2011)
 • Slovanská onomastická terminologie v mezinárodním kontextu, in: P. Piper – V. Jovanović (eds.), Slovenska terminologija danas, Beograd 2017, s. 267–275.
 • Místo socioonomastiky v nauce o vlastních jménech, in: B. Chocholová – L. Molnár Satinská – G. Múcsková (eds.), Jazyk a jazykověda v pohybe II. Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika – perspektivy, limity a mýty (Smolenice 11.–13. 4. 2016), Bratislava 2017, s. 246–251.
 • (spolu s I. Valentovou) Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii, in: A. Kołodziej – T. Piasecki (eds.), „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III”, Červený Kostelec 2017, s. 125–135.
 • The Types of Czech Exonyms and Incorporating Foreign Geographical Names into Czech, in: C. Hough – D. Izdebska (eds.), Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow, 25–29 August 2014. Volume 1: Keynote Lectures. Toponomastics I, Glasgow 2016, s. 180–186.
 • Ein Abriss des Systems tschechischer Exonyme, in: O. Felecan – D. Felecan (eds.), Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Cluj-Napoca 2016, s. 454–462.
 • Přechylování příjmení v češtině z onomastického hlediska, in: L. Molnár Satinská – I. Valentová (eds.), Prechyľovanie: áno – nie?, Jazykovedné štúdie XXXIII, Bratislava 2016, s. 23–28.
 • Par onomastikas terminoloģijas attīstību mūsdienās un Starptautiskās onomastikas zinātņu padomes (ICOS) Terminoloģijas grupas darbu, Onomastica Lettonica 4, 2015, s. 9–18.
 • Nad novým vydáním Šmilauerova Osídlení Čech ve světle místních jmen, in: Vladimír Šmilauer, Osídlení Čech ve světle místních jmen, Praha 2015, s. 9–18.
 • Česká a slovenská onomastika ve vzájemných souvislostech, in: K. Balleková – Ľ. Králik – G. Múcsková (eds.), Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava 2015, s. 247–253.
 • Word-Formation Aspects of Proper Names – Word-Formation or Name-Formation?, in: O. Felecan (ed.), Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Conventional / Unconventional in Onomastics. September 1–3, 2015, Cluj-Napoca 2015, s. 37–43.
 • Místo endonym a exonym v toponymickém systému češtiny, in: I. Valentová (ed.), 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. apríla 2014. Zborník referátov, Bratislava 2015, s. 286–291.
 • Zur Entstehung und Gebrauch der Kommunikationsvarianten von Eigennamen (am Beispiel des Tschechischen), in: G. Rampl – K. Zipser – M. Kienpointner (eds.), In Fontibus Veritas. Festschrift für Peter Anreiter zum 60. Geburtstag, Innsbruck 2014, s. 163–170.
 • Towards a Common Onomastic Terminology? The Next Step, in: J. Tort I Donada – M. Montagut i Montagut (eds.), Els noms en la vida quotidiana. Actes del 24 Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex, Barcelona 2014, s. 21–25.
 • Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie, in: A. Gałkowski – R. Gliwa (eds.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Łódź 2014, s. 41–49.
 • Aktuální metodologické směry české onomastiky ve slovanském kontextu, Onomastica 58, 2014, s. 67–77.
 • The Dynamism of the Development of Contemporary Czech Onymic Systems, in: O. Felecan (ed.), Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics Onomastics in Contemporary Public Space, Baia Mare, May 9–11, 2013, Cluj-Napoca 2013, s. 44–51.
 • Ke specifičnosti propriální slovotvorby, in: I. Łuc – M. Pogłódek (eds.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, Katowice 2012, s. 211–216.
 • Česká onomastická škola po 36 letech, in: s. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha 2012, s. 495–499.
 • Variabilita proprií a její role při konstituování onymických systémů, in: M. Ološtiak (ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Prešov 12. – 14. septembra 2011, Prešov 2012, s. 9–13.
 • Appellativisation and Proprialisation: The Gateways between the Appellative and Proprial Spheres of Language, in: O. Felecan (ed.), Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives, Newcastle upon Tyne 2012, s. 10–17.
 • Kategorie gramatického rodu v propriální sféře jazyka, Jazykovědné aktuality 49, 2012, s. 128–132.
 • The Development of Personal Names in Czech, in: L.-G. Larsson – s. Nyström (eds.), Facts and Findings on Personal Names. Some European Examples. Proceedings of an International Symposium in Uppsala, October 20–21, 2011, Sundbyberg 2012, s. 59–70.
 • Linguistic and Extra-Linguistic Aspects of the Development of the Street Names in the Czech Republic, in: T. Ainiala – J. Vuolteenaho (eds.), Directions in Urban Place Name Research, Helsinki 2011.
 • Sekcijata po onomastika kăm Instituta za češki ezik, Homo bohemicus 2–4, 2011, s. 55–71.
 • K vzájemnému obohacování apelativní a propriální sféry jazyka. Apelativizace proprií a proprializace apelativ, in: R. Łobodzińska (ed.), Nazwy własne a społeczeństwo. Tom I, Łask 2010, s. 33–39.
 • Nové tendence v rozvoji současné české onymie, in: J. David – M. Čornejová – M. Harvalík (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference. 15.–17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava – Praha 2010, s. 179–186.
 • K metodám zkoumání vlastních jmen, in: J. Hladký – I. Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie. Trnava 12.–14. 9. 2007, Bratislava 2010, s. 21–26.
 • Überlegungen über Methoden der gegenwärtigen Namenforschung, in: P. Anreiter (ed.), Miscellanea Onomastica. Innsbrucker Beiträge zur Onomastik, Band 7, Wien 2009, s. 45–52.
 • Czech Toponyms of Foreign Origin as Witnesses of Multicultural Contacts in Central Europe, in: W. Ahrens – S. Embleton – A. Lapierre (eds.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22. York University, Toronto, Canada, Toronto 2009, s. 473–478 (CD-ROM).
 • Postavení české onomastiky v mezinárodním kontextu, in: M. Harvalík – E. Minářová – J. Tušková (eds.), Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Brno 2009, s. 47–56.
 • Czech Toponyms of Foreign Origin as Witnesses of Multicultural Contacts in Central Europe, in: W. Ahrens – S. Embleton – A. Lapierre – G. Smith (eds.), 23rd International Congress of Onomastic Sciences, York University, Toronto, Canada, August 17–22, 2008, Congress Guide, Toronto 2008, s. 31.
 • Popularizace češtiny – o onomastice v médiích, Jazykovědné aktuality 45, 2008, s. 83–87.
 • K integračním tendencím v současné onomastické terminologii, in: M. Čornejová – P. Kosek (eds.), Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno 2008, s. 45–53.
 • The Dictionary of the Minor Place-Names in Bohemia, in: 18th Session of the East Central and South-East Europe Division of the UN Group of Experts on Geographical Names, Joint Meeting of the WG on Exonyms and the EuroGeoNames Project, May 16–18, 2007, Prague, Praha 2007, s. 1–3 (CD-ROM).
 • (spolu s E. Caffarellim) Onomastic terminology: an international survey / Terminologia onomastica: un’inchiesta internazionale, Rivista Italiana di Onomastica XIII, 2007, s. 181–220.
 • K přechodům mezi apelativní a propriální sférou jazyka, in: M. Považaj – P. Žigo (eds.), Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie, Bratislava 2007, s. 49–54.
 • K voprosu o sovremennoi onomastičeskoi terminologii, Voprosy onomastiki 4, 2007, s. 5–13.
 • Komunikační varianty vlastních jmen a jejich místo v onomastické gramatice češtiny, in: K. Rymut – K. Skowronek – B. Czopek-Kopciuch – M. Malec (eds.), Munuscula Linguistica. In Honorem Alexandrae Cieślikowa Oblata, Kraków 2006, s. 193–200.
 • Dialectal Forms of Proper Names in the Onomastic Grammar of Czech, in: A. Timuška – A. Andronov – A. Bankavs – O. Bušs – I. Jansone – D. Mikulėnienė – A. Stafecka (eds.), Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Riga, July 28 – August 2, 2003, Rīga 2006, s. 216–220.
 • Vztahy mezi centrem a periferií českého onymického systému v diachronním aspektu, in: P. Nejedlý – M. Vajdlová (eds.), Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha 2005, s. 119–122.
 • Towards a New Millenium – Towards a Common Onomastic Terminology?, in: E. Brylla – M. Wahlberg (eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala 19–24 August 2002, 1, Uppsala 2005, s. 161–171.
 • Theoretical and Methodological Principles of the Onomastic Grammar of Czech, in: XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa 28 agosto – 4 settembre 2005. Riassunti/Abstracts/Zusammenfassungen/Résumés, Pisa 2005, s. 61.
 • Common Nouns or Proper Names? A View of the Determination of Boundaries between Them, in: D. Brozović-Rončević – E. Caffarelli (eds.), Quaderni Internazionali di RIOn 1. Denominando il mondo. Dal nome comune al nome proprio. Atti del simposio internazionale, Zara, 1–4 settembre 2004, Roma 2005, s. 15–22.
 • Zum heutigen Stand und zu Perspektiven der Entwicklung der onomastischen Terminologie, in: A. Brendler – S. Brendler (eds.), Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen, Hamburg 2005, s. 55–59.
 • Hofnamen, in: A. Brendler – S. Brendler (eds.), Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik, Hamburg 2004, s. 415–425.
 • Postavení spisovných a nářečních forem vlastních jmen v onymickém systému, in: E. Minářová – K. Ondrášková (eds.), Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.–12. února 2004, Brno 2004, s. 309–313.
 • Místo synchronního anoikonymického materiálu v diachronních nářečních výzkumech, Folia Onomastica Croatica 12–13, 2003–2004, s. 183–190.
 • Echoes from the Past – Minor Place-Names as a Source for Historical Dialectology, in: S. Warchoł (ed.), Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin, 24–29 July, 2000, Volume I, Lublin 2003, s. 253–263.
 • Dialectal Forms of Proper Names in the Onomastic Grammar of Czech, in: A. Timuška (ed.), 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Abstract of Scholarly Papers, Riga, 28. 07. – 2. 08. 2003, Riga 2003, s. 246–247.
 • Toponymical Collections of the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague and Brno, in: 17th Session of the East Central and South-East Europe Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, September 24–26, Prague, Praha 2003, s. 1–3 (CD-ROM).
 • Exonyms vs. Endonyms – a Linguistic View of the Determination of the Boundaries between Them, in: Meeting of the Working Group on Exonyms, September 24–26, Prague, Praha 2003, s. 1–3 (CD-ROM).
 • K současnému stavu slovanské onomastické terminologie, in: M. Biolik (ed.), Metodologia badań onomastycznych, Olsztyn 2003, s. 43–49.
 • Karlsuniversität in Prag, in: A. I. Boullón Agrelo (ed.), Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, Santiago de Compostela, 20–25 setembro 1999, A Coruña 2002, s. 73–74 (CD-ROM).
 • The Development of Exonyms in Old and Modern Czech, in: A. I. Boullón Agrelo (ed.), Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, Santiago de Compostela, 20–25 setembro 1999, A Coruña 2002, s. 467–473 (CD-ROM).
 • Stav onomastiky, in: E. Rzetelska-Feleszko – A. Cieślikowa – J. Duma (eds.), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. Tom I., Warszawa – Kraków 2002, s. 97–100.
 • Towards a New Millenium – Towards a Common Onomastic Terminology?, in: 21st International Congress of Onomastic Sciences. 21. Internationaler Kongress für Namenforschung. 21e Congrès international des sciences onomastiques. Abstracts, ICOS 2002, Uppsala, August 19–24 2002, Uppsala 2002, s. 47.
 • Zur Rolle der Wortbildungsmittel bei der Entstehung von Anoikonymen, in: P. Anreiter – P. Ernst – I. Hausner – H. Kalb (eds.), Namen, Sprachen und Kulturen. Imena, Jeziki in Kulture. Festschrift für Heinz Dieter Pohl zum 60. Geburtstag, Wien 2002, s. 331–339.
 • Sposoby verifikacii dialektnogo zvučanija anojkonimov na territorii Čechii, in: V. I. Suprun (ed.), Onomastika Povolž’ja. Tezisy dokladov IX meždunarodnoj konferencii. Volgograd, 9–12 senťabrja 2002 g., Volgograd 2002, s. 203–205.
 • Poznámky ke vztahům mezi anoikonymy a apelativní slovní zásobou, Jazykovědné aktuality 38, 2001, č. 3, s. 25–33.
 • Toponymie als Geschichtsquelle zur Erforschung der Besiedlung der tschechischen Länder (ein Beitrag zur Geschichte der Methodologie der tschechischen Namenkunde), Österreichische Namenforschung 29, 2001, s. 105–112.
 • Echoes from the Past – Minor Place-Names as a Source for Historical Dialectology, in: S. Warchoł (ed.), 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Abstract Book, Lublin, July 24–29, 2000, Lublin 2000, s. 27.
 • Jazykovězeměpisná metoda – její užití v onomastice a v dialektologii, in: M. Czachorowska – Ł. M. Szewczyk (eds.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15–17 czerwca 1998 Bydgoszcz-Pieczyska, Bydgoszcz 2000, s. 49–54.
 • Ke konkurenčním vztahům v českém anoikonymickém systému (na příkladě dvou anoikonymických strukturních modelů), in: L. Olivová-Nezbedová – R. Šrámek – M. Harvalík (eds.), Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc., Praha 2000, s. 109–137.
 • Onymická derivace a její role při vzniku českých anoikonym, in: J. Krško – M. Majtán (eds.), Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia, Banská Bystrica 6.–8. júla 2000. Zborník referátov, Bratislava – Banská Bystrica 2000, s. 123–128.
 • (spolu s M. Knappovou a R. Šrámkem) Stand und Aufgaben der tschechischen Namenforschung, Namenkundliche Informationen 77/78, 2000, s. 153–172.
 • K teritoriálním vlastnostem apelativních a onymických areálů, Jazykovědné aktuality, 37, 2000, Zvláštní číslo, s. 21–27.
 • (spolu s M. Knappovou a R. Šrámkem) Tschechische Namenforschung in den Jahren 1993–1999, Onoma 35, 2000, s. 19–69.
 • (spolu s P. Boháčem) Exonyme und Standardisierung fremder geographischer Namen im Tschechischen, Onoma 35, 2000, s. 229–257.
 • The Development of Exonyms in Old and Modern Czech, in: XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, 20–25 Setembro 1999, Facultade de Filoloxía. Resumos, s. 88–89.
 • Exonyma a jejich fungování v jazyce, in: M. Nábělková (ed.), Varia VII. Zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.–5. 12. 1997), Bratislava 1998, s. 206–211.
 • K problému klasifikace exonym, Slovo a slovesnost 59, 1998, s. 259–265.
 • Využití dialektologie při zkoumání pomístních jmen, Onomastica Slavogermanica 23, 1998, s. 287–291.
 • Namenkunde an tschechischen Universitäten: Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven, in: W. F. H. Nicolaisen (ed.), Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4–11, 1996, Volume 1, Aberdeen 1998, s. 134–139.
 • Vývojové etapy a současný stav české exonymie, Naše řeč 81, 1998, s. 240–244.
 • Shody a diference v nářečním a anoikonymickém lexiku, in: M. Majtán – P. Žigo (eds.), 13. slovenská onomastická konferencia. Modra-Piesok 2.–4. októbra 1997. Zborník materiálov, Bratislava 1998, s. 73–78.
 • O zdrobňování a o jednom dialektismu, Naše řeč 80, 1997, s. 106–107.
 • Die mundartlichen und schriftsprachlichen Elemente in böhmischen Anoikonymen, in: 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists, Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands, July 28 – August 1, 1997, Book of Abstracts, s. 52.
 • (spolu s M. Knappovou) Zur Entwicklung der Zunamen in Böhmen, in: R. Härtel (ed.), Personennamen und Identität. Namengebung und Namengebrauch als Anzeiger individueller Bestimmung und gruppenbezogener Zuordnung. Akten der Akademie Friesach „Stadt und Kultur im Mittelalter“ Friesach (Kärnten) 25. bis 29. September 1995, Graz 1997, s. 333–344.
 • Namenkunde an tschechischen Universitäten – Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven, in: xixth International Congress of Onomastic Sciences, University of Aberdeen, August 4–11, 1996, Congress Guide, s. 77.
 • Uliční názvosloví a společenské faktory, in: P. Odaloš – M. Majtán (eds.), Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti, Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.–5. septembra 1996), Banská Bystrica – Bratislava 1996, s. 158–162.
 • Pasti a nástrahy nářečního zkoumání, Čeština doma a ve světě 3, 1995, s. 286–287.
 • K rozložení nářečních variant pomístních jmen označujících bělidlo v Čechách, Acta onomastica 36, 1995, s. 65–71.
 • Brown a Braun kontra Hnědý, Čeština doma a ve světě 3, 1995, s. 76–78.

Recenze:

 • Pavol Žigo – Milan Majtán (eds.): Vlastné meno v komunikácii: 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.–7. septembra 2002: Zborník referátov. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Filozofická fakulta Univerzity Komenského – Veda, 2003. 340 s., Slovo a slovesnost 67, 2006, s. 302–309.
 • Jelena Ľvovna Berezovič, Russkaja toponimija v etnolingvističeskom aspekte. Izdateľstvo Uraľskogo universiteta, Jekaterinburg 2000, 532 s., Slavia 71, 2002, s. 204–207.
 • Květoslava Klímová – Helena Kneselová (red.): Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Onomastika a škola“ konané v Brně ve dnech 10.–11. 2. 1998. Masarykova univerzita, Brno 1999. 161 s., Slovo a slovesnost 62, 2001, s. 304–310.
 • Peter Anreiter: Zur Methodik der Namendeutung. Mit Beispielen aus dem Tiroler Raum, Acta onomastica 41–42, 2001, s. 219–222.
 • Kurt Franz – Albrecht Greule (Hrsg.): Namenforschung und Namendidaktik. Gerhard Koß zum 65. Geburtstag, Acta onomastica 41–42, 2001, s. 222–227.
 • Úvod do obecné onomastiky (R. Šrámek, Úvod do obecné onomastiky, Brno 1999), Naše řeč 83, 2000, s. 39–43.
 • Český jazykový atlas, sv. 3 (Český jazykový atlas 3, Praha 1999), Listy filologické 123, 2000, s. 211–214.
 • Slovník podkrkonošského nářečí (J. Bachmannová, Podkrkonošský slovník, Praha 1998), Tvar 1999, č. 7, 1. 4. 1999, s. 22.
 • Nová publikace o českých zeměpisných jménech (I. Lutterer – R. Šrámek, Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Havlíčkův Brod 1997), Naše řeč 82, 1999, s. 150–153.
 • Sborník prací Josefa Filipce (J. Filipec, Studia lexicologica, München 1996), Jazykovědné aktuality 35, 1998, s. 25–29.
 • Sborník z konference o cestách a cestování (Cesty a cestování v jazyce a literatuře, Ústí nad Labem 1995), Naše řeč 80, 1997, s. 39–43.
 • Maria Czaplicka-Niedbalska: Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II poł. XV w. do I poł. XVIII w., Acta onomastica 38, 1997, s. 167–170.
 • Český jazykový atlas I, II (Český jazykový atlas 1, Praha 1992, 2, Praha 1997), Acta onomastica 38, 1997, s. 170–174.
 • Vypravování z Jablunkovska (J. Lipowski, Roz widzieli straśne łognie ku Ciantoryi..., Wrocław 1992), Naše řeč 79, 1996, s. 46–47.
 • Cesty a cestování v jazyce a literatuře (Cesty a cestování v jazyce a literatuře, Ústí nad Labem 1995), Acta onomastica 37, 1996, s. 147–148.
 • Miloslava Knappová, Příjmení v současné češtině, Slavia 64, 1995, s. 443–445.
 • Slezsko viděné z Polska i od nás (J. Lipowski, Roz widzieli straśne łognie ku Ciantoryi..., Wrocław 1992), Literární noviny 37, 15. 9. 1994, s. 7.
 • Brno – město uprostřed Evropy. Sborník referátů z mezinárodní konference, Brno, 1994, Onomastický zpravodaj 34–35, 1993–1994, s. 125–129.
 • A. Jaklová – M. David – K. Dvořák – Z. Holub – M. Janečková – B. Junková, Jazyk a řeč jihočeského regionu II. Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 1993, Onomastický zpravodaj 34–35, 1993–1994, s. 130–131.

Zprávy:

 • (spolu s R. Adamem, R. Dittmannem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017, Naše řeč 101, 2018, s. 55–57.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016, Naše řeč 100, 2017, s. 51–53.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem, P. Nejedlým a I. Vaňkovou) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015, Naše řeč 99, 2016, s. 49–51.
 • Ivan Lutterer (18. 9. 1929 – 1. 1. 2016) (Smuteční projev v kostele Panny Marie Královny míru v Praze dne 18. 1. 2016), Acta onomastica 57, 2016, s. 168–170.
 • Za Ivanem Luttererem, Český jazyk a literatura 66, 2015–2016, s. 252–254.
 • Ivanu Luttererovi k osmdesátým pátým narozeninám (18. 9. 2014), Acta onomastica 55, 2016, s. 385–387.
 • Osmdesátiny Rudolfa Šrámka, Acta onomastica 55, 2016, s. 387–390.
 • K osmdesátým narozeninám Milana Majtána, Acta onomastica 55, 2016, s. 392–396.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem a I. Vaňkovou) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014, Naše řeč 98, 2015, s. 48–50.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem a I. Vaňkovou) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013, Naše řeč 97, 2014, s. 46–49.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem, V. Petrbokem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012, Naše řeč 96, 2013, s. 50–53.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011, Naše řeč 95, 2012, s. 47–50.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem, V. Petrbokem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010, Naše řeč 94, 2011, s. 43–45.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem a V. Petrbokem) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009, Naše řeč 93, 2010, s. 50–52.
 • K životním výročím Naděždy Bayerové a Ivana Lutterera, in: J. David – M. Čornejová – M. Harvalík (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference. 15.–17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava – Praha 2010, s. 14–18.
 • Půlstoletí českého onomastického časopisu, Akademický bulletin 10, 2010, s. 30–31.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem, V. Petrbokem a V. Šmilauerem) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008, Naše řeč 92, 2009, s. 48–51.
 • Významné životní výročí Naděždy Bayerové, Bohemistyka 9, 2009, s. 313–314.
 • K osmdesátinám Ivana Lutterera, Bohemistyka 9, 2009, s. 318–319.
 • (spolu s R. Adamem, O. Koupilem a V. Petrbokem) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2006/2007, Naše řeč 91, 2008, s. 49–51.
 • K narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc., Acta onomastica 49, 2008, s. 10–11.
 • (spolu s P. Nejedlým) Bohemistické dílo Karla Olivy – u příležitosti nedožitých osmdesátin (15. 1. 1927–22. 8. 2005), Acta onomastica 48, 2007, s. 221–231.
 • K narozeninám Miloslavy Knappové, Acta onomastica 47, 2006, s. 11–13.
 • Ke stodesátému výročí narození Vladimíra Šmilauera, Acta onomastica 46, 2005, s. 261–263.
 • Internationales namenkundliches Symposium „Naming the World: From Common Nouns to Proper Names“. Zadar, 1. bis 4. September 2004, Namenkundliche Informationen 87–88, 2005, s. 365–369.
 • Významné životní jubileum Ivana Lutterera, Slovo a slovesnost 65, 2004, s. 313–315.
 • Za Miroslavem Roudným, Acta onomastica 45, 2004, s. 124–126.
 • K životnímu jubileu Rudolfa Šrámka, Acta onomastica 45, 2004, s. 154–158.
 • 21. mezinárodní kongres onomastických věd v Uppsale, Acta onomastica 44, 2003, s. 244–255.
 • 20. mezinárodní kongres onomastických věd v Santiagu de Compostela, Acta onomastica 41–42, 2001, s. 305–313.
 • Onomastická problematika na III. mezinárodním kongresu dialektologů a geolingvistů v Lublinu, Acta onomastica 41–42, 2001, s. 314–317.
 • Sympozium „Ortsnamen und Siedlungsgeschichte“ ve Vídni, Acta onomastica 41–42, 2001, s. 317–320.
 • The 70th Birthday of Ivan Lutterer, Linguistica Pragensia 9, 1999, s. 46–49.
 • Sedmá konference Onomastika a škola v Brně, Naše řeč 82, 1999, s. 98–100.
 • 2. mezinárodní kongres dialektologů a geolingvistů v Amsterdamu, Slovo a slovesnost 60, 1999, s. 239–240.
 • 19. mezinárodní kongres onomastických věd v Aberdeenu, Slovo a slovesnost 59, 1998, s. 157–160.
 • Významné životní výročí Libuše Olivové-Nezbedové, Jazykovědné aktuality 35, 1998, č. 3 a 4, s. 55–57.
 • Konference „Onomastika a škola VII“ v Brně, Acta onomastica 39, 1998, s. 221–223.
 • Kolokvium o uličním názvosloví, Naše řeč 80, 1997, s. 99–100.
 • X. polská onomastická konference, Acta onomastica 38, 1997, s. 251–253.
 • Konference „Wpływy obce w nazewnictwie pogranicza Polski“, Acta onomastica 38, 1997, s. 253–256.
 • Sekce „Dialektologie a příbuzné disciplíny“ při II. mezinárodním kongresu dialektologů a geolingvistů v Amsterdamu, Acta onomastica 38, 1997, s. 256–258.
 • VII. mezinárodní slavistická konference „Słowiańskie composita onomastyczne“, Acta onomastica 38, 1997, s. 259–261.
 • Banskobystrické kolokvium o urbanonymech a urbanonymii, Acta onomastica 37, 1996, s. 244–248.
 • 12. slovenská onomastická konference a 6. seminář „Onomastika a škola“, Acta onomastica 37, 1996, s. 248–251.
 • Onomastické sympozium ve Štýrském Hradci, Acta onomastica 37, 1996, s. 251–253.
 • (spolu s M. Knappovou) Konference „Personennamen und Identität“ – Akademie Friesach 1995, Acta onomastica 37, 1996, s. 258–260.
 • Kuriózní jména, Onomastický zpravodaj 34–35, 1993–1994, s. 195–196.
 • Nové názvy v jižní Africe, Onomastický zpravodaj 34–35, 1993–1994, s. 196.
 • O polských příjmeních, Onomastický zpravodaj 34–35, 1993–1994, s. 210–211.
 • O MJ Hronov a jeho variantách, Onomastický zpravodaj 34–35, 1993–1994, s. 214.
 • Ulice Martiny Navrátilové?, Onomastický zpravodaj 34–35, 1993–1994, s. 215.

 

Editorská činnost:

 • (spolu s J. Davidem a M. Čornejovou) Mnohotvářnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava – Praha 2010, 522 s.
 • (spolu s E. Minářovou a J. M. Tuškovou) Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Brno 2009, 316 s.
 • (spolu s L. Olivovou-Nezbedovou a R. Šrámkem) Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc., Praha 2000, 495 s.

 

Projekty, granty:
Řešitel:

 • 2002–2005 Onomastická gramatika češtiny (reg. č. 405/02/D028/A), grant GA ČR
 • 2003 Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky) (reg. č. E9061305), grant GA AV ČR

Spoluřešitel:

 • 2003–2005 Slovník pomístních jmen v Čechách IV. (reg. č. 405/03/0106), grant GA ČR, řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc.
 • 2000–2002 Slovník pomístních jmen v Čechách III. (reg. č. 405/00/0367), grant GA ČR, řešitelka PhDr. J. Matúšová, CSc.
 • 1997–1999 Slovník pomístních jmen v Čechách II. (reg. č. 405/97/0748), grant GA ČR, řešitelka PhDr. L. Olivová-Nezbedová, CSc.
 • 1994–1996 Slovník pomístních jmen v Čechách I. (reg. č. 405/94/0894), grant GA ČR, řešitelka PhDr. L. Olivová-Nezbedová, CSc.

 

Členství v orgánech:

 • od r. 2018 člen pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro jména států světa
 • od r. 2017 člen Slovenské onomastické komise při Jazykovědném ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd
 • od r. 2015 člen pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro geografická jména ČR
 • od r. 2014 člen Názvoslovné komise při Správě KRNAP
 • od r. 2014 předseda pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro standardizaci jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku
 • od r. 2013 člen pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro geografická jména Evropy
 • od r. 2013 předseda pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro jazyková pravidla pro standardizaci pomístního názvosloví
 • 2012–2014 předseda kolegia vedoucích ÚJČ AV ČR, v. v. i.
 • od r. 2010 člen Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 • od r. 2008 člen společné pracovní skupiny ICOS a UNGEGN pro onomastickou terminologii
 • od r. 2008 člen Komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů
 • 2007–2017 člen Rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.
 • od r. 2006 člen pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro terminologii
 • 2005–2006 tajemník vědecké rady ÚJČ AV ČR
 • od r. 2005 člen Gesellschaft für Namenkunde e. V.
 • od r. 2004 člen mezinárodní komise pro onomastickou terminologii při předsednictvu ICOS, 2004–2009 a 2011–2017 její předseda
 • od r. 2004 člen pracovní skupiny Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro exonyma
 • od r. 2003 člen mezinárodní komise pro onomastickou bibliografii při předsednictvu ICOS
 • od r. 2001 člen mezinárodní onomastické organizace IDUN (spoluzakládající člen), od r. 2002 člen jejího plánovacího výboru
 • od r. 1996 člen Jazykovědného sdružení České republiky, 1996–1999 člen revizní komise, 1999–2009 předseda revizní komise, 2009–2011 náhradník hlavního výboru, 2011–2012 člen hlavního výboru, 2012–2015 náhradník hlavního výboru
 • od r. 1996 člen International Council of Onomastic Sciences, 2002–2005 člen jeho předsednictva, 2005–2008 a 2011–2014 viceprezident, 2014–2017 prezident
 • od r. 1995 člen Onomastické komise, od r. 2003 člen jejího předsednictva
 • od r. 1994 člen Kruhu přátel českého jazyka, od r. 2000 člen jeho kolegia

 

Členství v redakčních radách:

 • od r. 2018 člen redakční rady časopisu Namenkundliche Informationen, Lipsko
 • od r. 2015 člen redakční rady časopisu Slovenská reč, Bratislava
 • od r. 2015 člen mezinárodní redakční rady časopisu Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica, Barcelona
 • od r. 2012 člen mezinárodní redakční rady časopisu Onomastica, Kraków
 • od r. 2012 člen redakční rady časopisu Voprosy onomastiki, Jekatěrinburg
 • od r. 2012 člen redakční rady časopisu Nová Čeština doma a ve světě, Praha
 • od r. 2012 člen mezinárodní redakční rady časopisu Studia Wschodniosłowiańskie, Białystok
 • od r. 2007 člen redakční rady časopisu Nomina Africana, Pietermaritzburg, Jižní Afrika
 • 2007 člen redakční rady sborníku Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch, Hamburg
 • od r. 2006 člen redakční rady časopisu Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung, Hamburg
 • 2005 člen redakční rady 1. svazku sborníku Quaderni Internazionali di Rivista Italiana di Onomastica, Řím
 • od r. 2003 člen redakční rady mezinárodního onomastického časopisu Onoma
 • od r. 1999 zahraniční spolupracovník časopisu Rivista Italiana di Onomastica, Řím
 • od r. 1994 člen redakce časopisu Onomastický zpravodaj (v r. 1995 přejmenován na Acta onomastica), 1995–2003 jeho výkonný redaktor, 2004–2017 vedoucí redaktor

 

Výuka:

 • od 1994 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha – vedení seminářů z toponomastiky a antroponomastiky, vedení seminárních, ročníkových, bakalářských, diplomových a disertačních prací
 • letní semestr 1995–1996, zimní semestr 1996–1997 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha – vedení semináře vývoje jazyka a historické mluvnice češtiny
 • od 2005 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha – školitel pro doktorské studium studijního programu Filologie, studijního oboru Český jazyk
 • 2007–2016 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha – člen oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru Český jazyk
 • oponentské posudky diplomových prací (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
 • oponentské posudky disertačních prací (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica)
 • konzultace bakalářských prací (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • konzultace diplomových prací (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

 

Přednášky a referáty:

 • Specifičnost gramatického systému vlastních jmen a její odraz v komunikaci (přednáška v Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Vratislav 15. 3. 2017).
 • International Council of Onomastic Sciences, jeho projekty a úkoly (přednáška na jednání západoslovanských názvoslovných komisí, Praha 6. 12. 2016).
 • Jeden jazyk, dvě sféry – apelativní a propriální. Pohled z hlediska onomastiky (přednáška v Jazykovědném sdružení ČR, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 19. 10. 2016).
 • Dění v současné světové onomastice a onomastická terminologie (přednáška na pracovní poradě o slovenské onomastické terminologii, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 13. 10. 2016).
 • Aktuální dění v mezinárodní onomastice (přednáška na jednání západoslovanských názvoslovných komisí, Bratislava 15. 12. 2015).
 • Die Siedlungsgeschichte der tschechischen Länder und ihre Toponymie als Quelle zur Erforschung tschechisch-deutscher Sprachkontakte (přednáška na Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, Vídeň 26. 11. 2015).
 • Tschechische Exonyme und ihr Gebrauch im heutigen Tschechischen (referát na Deutscher Kongress für Geographie, Berlin 1.–6. 10. 2015).
 • Propria a jejich gramatické vlastnosti (přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc 8. 4. 2015).
 • Apelativa a propria v interakci proprializace a apelativizace (přednáška v Slovenské jazykovědné společnosti, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 31. 3. 2015).
 • Aktuální dění ve světové onomastice (přednáška na pracovní poradě o slovenské onomastické terminologii, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 17. 2. 2015).
 • Práce na mezinárodní a slovanské onomastické terminologii (přednáška na jednání západoslovanských názvoslovných komisí, Varšava 5. 11. 2014).
 • Metodologie současných výzkumů vlastních jmen (přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc 16. 4. 2014).
 • Příprava mezinárodní onomastické terminologie (přednáška na pracovní poradě o slovenské onomastické terminologii, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava 8. 10. 2013).
 • K metodám současných onomastických výzkumů (přednáška v Jazykovědném sdružení ČR, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 15. 5. 2013).
 • Index českých exonym (referát na 8. historickogeografické konferenci Krajina a společnost v geografickém názvosloví, Praha, 25. 1. 2012).
 • K vzájemným vztahům apelativ a proprií (přednáška v Jazykovědném sdružení ČR, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2. 11. 2011).
 • Východiska analýzy gramatického systému vlastních jmen (přednáška na doktorandském semináři, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha 31. 3. 2011).
 • Tschechische Exonyme und tschechische Exonymie (přednáška na Universität Innsbruck, Innsbruck 23. 4. 2010).
 • K pojetí onomastiky a ke specifičnosti propriální sféry jazyka (přednáška na doktorandském semináři, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha 11. 12. 2008).
 • Onomastická terminologie – snahy o systemizaci, nebo respektování pluralismu? (přednáška v Jazykovědném sdružení ČR, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 12. 11. 2008).
 • Cizí zeměpisná jména v češtině a Index českých exonym (přednáška v Slovenské jazykovědné společnosti, Fakulta humanitních věd Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 22. 4. 2008).
 • Dynamika vývoje české exonymie (přednáška v Jazykovědném sdružení ČR, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové 1. 11. 2006).
 • K proměnám v gramatickém systému českých vlastních jmen a k metodám výzkumu jejich gramatických vlastností (referát na 15. celopolské onomastické konferenci, Krakov, 21.–23. 9. 2006).
 • Standardizace cizích zeměpisných jmen v češtině (přednáška v Jazykovědném sdružení ČR, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 17. 5. 2006).
 • Zur Problematik der Bearbeitung der Onomastischen Grammatik des Tschechischen (přednáška v Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika, Vídeň 3. 5. 2006).
 • Vlastní jména v gramatickém systému češtiny (přednáška na katedře slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 25. 4. 2006).
 • Ke gramatickým vlastnostem proprií (přednáška v Jazykovědném sdružení ČR, Filozofická fakulta UK, Praha 20. 4. 2006).
 • Typen der tschechischen Exonyme und Etappen der Entwicklung der tschechischen Exonymie (referát na Namenkundliche Jahrestagung, Lipsko 25. 11. 2005).
 • Übernahme fremder geographischer Namen ins Tschechische (referát na XX. onomastickém sympoziu, Kals am Großglockner 1.–5. 6. 2005).
 • Eigennamen und ihre Kommunikationsvarianten (gezeigt am tschechischen Material) (referát na XIX. onomastickém sympoziu, Kals am Großglockner 3.–6. 6. 2004).
 • Onomastika v dialektologii, nebo dialektologie v onomastice? Vzájemné vztahy dvou blízkých disciplín z onomastického pohledu (přednáška v Slovenské jazykovědné společnosti, Fakulta humanitních věd Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 16. 4. 2003).
 • Onomastische Grammatik des Tschechischen (referát na 2. setkání mladých onomastiků IDUN, Řezno 11.–12. 10. 2002).
 • Möglichkeiten und Perspektiven der Untersuchung slawisch-deutscher Kontakte in der Toponymie Böhmens (přednáška v Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Lipsko 2. 10. 2002).
 • Možnosti a problémy využití synchronního anoikonymického materiálu v historické dialektologii (referát na konferenci Polyslav, Praha, 27.–29. 9. 2001).
 • K jednomu slovotvornému typu u českých anoikonym (referát na VIII. kolokviu mladých jazykovědců, Modra-Piesok 25.–27. 11. 1998).
 • Vznik, užití a standardizace exonym (přednáška v lexikologické sekci Jazykovědného sdružení ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 11. 3. 1998).
 • Die mundartlichen und schriftsprachlichen Elemente in böhmischen Anoikonymen (referát na 2. mezinárodním kongresu dialektologů a geolingvistů, Amsterdam, 28. 7.–1. 8. 1997).
 • Vztah apelativ a proprií z hlediska dialektologie (přednáška na semináři pořádaném katedrou českého jazyka FF UK, Praha 21. 12. 1995).
 • Dialektologie v onomastice (přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, Praha 6. 12. 1995).
 • Zu den Beziehungen der Onomastik und der Dialektologie (am Material der böhmischen Anoikonyme) (referát na mezinárodním onomastickém sympoziu, Štýrský Hradec 16.–17. 11. 1995).

 

Popularizační práce:
Publikační činnost:

 • (spolu s A. Cibulkou, A. Černou, J. Doubravou, Ž. Dvořákovou, J. Klímovou, B. Nosálovou, M. Pravdovou, K. Smejkalovou, P. Štěpánem a L. Uhlířovou) o češtině 3, Praha 2010.
 • (spolu s A. Cibulkou, A. Černou, J. Doubravou, B. Hoškovou, H. Mžourkovou, M. Pravdovou, K. Smejkalovou a L. Uhlířovou) o češtině 2, Praha 2008.
 • (spolu s M. Janáčem a P. Tumlířem) Divnopis 2. Proč se to tak jmenuje?, Praha 2008.
 • (spolu s M. Janáčem a P. Tumlířem) Divnopis. Proč se to tak jmenuje?, Praha 2006.
 • Levý Hradec má jméno podle polohy, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 22. 3. 1997, s. 2.
 • Jména obcí podle jívy jsou velice běžná, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 11. 1. 1997, s. 2.
 • Názvy Lazy a Lažany pocházejí ze staré češtiny, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 7. 9. 1996, s. 2.
 • Poděbrady mají jméno podle oholených mužů, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 10. 8. 1996, s. 2.
 • Domácí podoba Benedikta dala jméno městu, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 13. 7. 1996, s. 2.
 • (spolu s J. Malenínskou) Zvolený znamenalo ve staročeštině také znamenitý, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 1. 6. 1996, s. 2.
 • Beroun nemá jméno od lapků, kteří brali, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy DNES, 20. 4. 1996, s. 2.
 • Jíví, Jívová, Jevany a další, Zemědělské noviny 6. 10. 1995, příloha Náš domov, s. 3.
 • Hrádek a Hradec, Zemědělské noviny 28. 7. 1995, příloha Náš domov, s. 3.
 • Postoloprty, Zemědělské noviny 12. 5. 1995, příloha Náš domov, s. 3.
 • Paďousy a Podělusy, Zemědělské noviny 6. 1. 1995, příloha Náš domov, s. 3.

Přednášky:

 • Místní názvy od A do z (přednáška pro Správu Krkonošského národního parku, Vrchlabí 12. 11. 2015).
 • Krkonošské názvosloví (přednáška pro Správu Krkonošského národního parku, Vrchlabí 12. 2. 2014).
 • Systém českých osobních jmen (přednáška pro Pražskou informační službu, Praha 17. 10. 2012).
 • Proměny pražského uličního názvosloví od nejstarších dob do současnosti (přednáška pro Pražskou informační službu, Praha 19. 9. 2012).
 • Místní jména v katastru hlavního města Prahy (přednáška pro Pražskou informační službu, Praha 18. 4. 2012).
 • Vlastní jména a my (přednáška v rámci Týdne vědy a techniky, Městská knihovna, Praha 4. 11. 2010).
 • Jak pojmenováváme náš svět. Jazyk a vlastní jména (přednáška v rámci Týdne vědy a techniky, Městská knihovna, Praha 2. 11. 2009).
 • Místní jména v dolním Povltaví (přednáška na svátku sousedů, Všestudy 27. 5. 2008).

Televizní a rozhlasové pořady:

 • Česká televize – 54 dílů televizní verze pořadu Divnopis
 • Česká televize – 12 námětů na scénář televizního pořadu o češtině (z toho 1 spolu s Ž. Procházkovou), účinkování v pořadu
 • Český rozhlas – cca 150 dílů pořadu Divnopis

Další:

 • rozhovory s novináři, na jejichž podkladě vyšly popularizační příspěvky o vlastních jménech, vystoupení v rozhlase (Český rozhlas, pořady Vaše téma, Planetárium, Host do domu…) a televizi (Česká televize, Nova Prima)

 

Organizování konferencí:

 • 2019 Multiculturalism in Onomastics. 5th International Conference on Onomastics „Name and Naming“ (ICONN 5), Baia Mare 3.–5. září 2019 (člen vědeckého výboru)
 • 2017 20. slovenská onomastická konference „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére”, Banská Bystrica 26.–28. června 2017 (člen vědeckého výboru)
 • 2017 Sympozium „Systematical relations between place names and personal names“ v rámci 26. mezinárodního kongresu onomastických věd „Locality and globality in the world of names“, Debrecín 27. 8. – 1. 9. 2017 (organizátor, spolu s V. Tóthovou)
 • 2017 Sacred and Profane in Onomastics. 4th International Conference on Onomastics „Name and Naming“ (ICONN 4), Baia Mare 5.–7. září 2017 (člen vědeckého výboru)
 • 2016 20. mezinárodní a celopolská onomastická konference „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne”, Krakov 21.–23. září 2016 (člen vědeckého výboru)
 • 2015 Conventional / Unconventional in Onomastics. 3rd International Conference on Onomastics „Name and Naming“ (ICONN 3), Baia Mare 1.–3. září 2015 (člen vědeckého výboru)
 • 2015 Workshop Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobní jména v názvech měst a míst, Praha 9. prosince 2015 (člen organizačního výboru)
 • 2014 19. mezinárodní a celopolská onomastická konference „Funkce jmen v kultuře a komunikaci“, Hnězdno 20.–22. září 2014 (člen vědeckého výboru)
 • 2013 Onomastics in Contemporary Public Space. 2nd International Conference on Onomastics „Name and Naming“ (ICONN 2), Baia Mare 9.–11. května 2013 (člen vědeckého výboru)
 • 2011 Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konference, Prešov 12.–14. září 2011 (člen vědeckého výboru)
 • 2011 Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český), Praha 1.–3. června 2011 (člen programového výboru)
 • 2009 Mnohotvářnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, Ostrava 15.–17. září 2009 (člen organizačního výboru)
 • 2008 23. mezinárodní kongres onomastických věd, Toronto 17.–22. 8. 2008 (člen vědeckého výboru)
 • 2005 22. mezinárodní kongres onomastických věd, Pisa 29. 8.–3. 9. 2005 (člen organizačního výboru v sekci „Onomastic Terminology“)
 • 2004 International Symposium „Naming the World: From Common Nouns to Proper Names“, Zadar 1.–4. 9. 2004 (člen organizačního výboru, organizování kulatého stolu věnovaného diskusi o onomastické terminologii)
 • 2003 17th Sesssion of the East Central and South-East Europe Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names; Meeting of the Working Group on Exonyms, Praha 24.–26. 9. 2003 (člen organizačního výboru)
 • 2002 – 21. mezinárodní kongres onomastických věd, Uppsala 19.–24. 8. 2002 (spolupráce při organizování sekce „Name Theory“, člen organizačního výboru v sekci „Teaching of Onomastics and Popularization of Onomastic Research“)
 • 2000 Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia, Banská Bystrica 6.–8. 7. 2000 (člen organizačního výboru)

 

Oponentury, expertízy:

 • Iveta Valentová, Lexika slovenských terénnych názvov (Koncepcia lexikografického spracovania), Bratislava 2018 (recenzent publikace)
 • Přemysl Mácha – Vojtěch Bajer, Tajemství v názvech ukrytá. Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Ostrava 2013 (recenzent publikace)
 • Přemysl Mácha, Tajemství v názvech ukrytá. Morávka, Krásná, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty, Ostrava 2013 (recenzent publikace)
 • Jaroslav David, Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie, Praha 2011 (recenzent publikace)
 • Michaela Čornejová, Tvoření nejstarších českých místních jmen, Brno 2009 (recenzent publikace)
 • Jaroslav David – Pavel Rous, Neviditelní svědkové minulosti (místní a pomístní jména na Vysočině), Praha 2006 (recenzní posudek pro Ediční radu AV ČR)
 • Jména států a jejich vybraných územních částí – Evropa, Praha 2005 (lektorský posudek publikace)
 • Svatopluk Pastyřík, Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře, Hradec Králové 2005 (recenzent publikace)
 • posudky grantových projektů (Grantová agentura České republiky, Grantová agentura Univerzity Karlovy, Grantová agentura Jihočeské univerzity, Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Hrvatska zaklada za znanost)

 

Ocenění a vyznamenání:

 • 2004 Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR