PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. (roz. Chudomelová)

Vzdělání:
1998–2005 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: český jazyk a literatura – dějepis)
2003–2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: archivnictví a pomocné vědy historické)
2005–2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium (obor: filologie - český jazyk, školitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.)

Dosažená praxe:
2002–2003 učitelka dějepisu na Gymnáziu TGM v Litvínově
2004–2005 archivářka v Národním archivu v Praze
od 2005 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.

od 2006 koordinátorka výuky českého jazyka pro cizince v programu POJOK FHS UK – Uniprep
od 2014 odborná pracovnice oddělení dějin Akademie věd Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 

Granty:
2005–2011 účast na výzkumném záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521), řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
2013–2016 účast na grantovém projektu NAKI Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
2016–2017 udělení Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR na projekt Postavení technických oborů v ČSAV. Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1953–1992), 2016–2017.
2016–2020 účast na grantovém projektu NAKI Abeceda českých reálií, řešitelka: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
2017–2019 účast na grantovém projektu GA ČR Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, řešitel: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

Vydané publikace:

 

Odborná kniha:

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, MÁDLOVÁ, Vlasta, ŠOUKAL, Jiří. Věda pod Rokoskou. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2018, 228 s. ISBN 978-80-87782-88-0 (MÚA), ISBN 978-80-907299-0-2 (ÚSMH).

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, FRANC, Martin (eds.). Science overcoming borders. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i., 2018, 275 s. ISBN: 978-80-87782-87-3.
 

BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 1. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 176 s. ISBN 978-80-260-4603-5.


BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 2. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 256 s. ISBN 978-80-260-4604-2.

BEKOVÁ, Eva, DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, LESÁK, Josef, LIŠKOVÁ, Michaela a VOBORSKÁ, Milada. Čeština křížem krážem 3. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2013, 192 s. ISBN 978-80-260-4605-9.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Osudy Ústavu pro jazyk český: dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů. Praha: ÚJČ AV ČR, v. v. i., 2011. 271 s. ISBN 978-80-86496-53-5.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, PODRUHOVÁ, Eva a LESÁK, Josef. Čeština křížem krážem 1. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2009. 171 s.

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, KŘIŠŤANOVÁ, Dita, PODRUHOVÁ, Eva a LESÁK, Josef. Čeština křížem krážem 2. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 2009. 187 s.

 

CHUDOMELOVÁ, Věra a MATĚJŮ, Karin. Maturitní otázky: český jazyk. Praha: Fragment, 2008. 96 s. ISBN 978-80-253-0602-4.

 

Kapitola v odborné knize

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Neologický charakter hesel v Dodatcích k Příručnímu slovníku jazyka českého. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a  Lišková M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 323–330. ISBN 978-954-322-636-8.  

 

MÁDLOVÁ, V. - TOMEŠ, J. - BAHENSKÁ, M. - BOHÁČEK, J. - BRÁDLEROVÁ, D. - DVOŘÁČKOVÁ, V. - FABINI, P. - FRANC, M. - HÁLEK, J. - JOSEFOVIČOVÁ, M. -JŮNOVÁ MACKOVÁ, A. - KÁBOVÁ, H. - KLEČACKÝ, M. - KOKEŠOVÁ, H. -KVĚTOVÁ, M. - PAVLÍČEK, T. W. Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Praha: Academia, 2015. 167 s. ISBN 978-80-200-2532-6.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. RILEM 1961. The First Post-war Symposium of the International Organisation of Research in Construction Materials in a Socialist Bloc Country. In: DVOŘÁČKOVÁ, Věra, FRANC, Martin (eds.). Science overcomes borders? Praha: MÚA AV ČR, v. v. i ., 2018, 275 s., ISBN: 978-80-87782-87-3, s. 229–245.
  

Článek v časopise:

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K činnosti komisí fonografické, ortoepické a fonetické České akademie věd a umění. Práce z dějin Akademie věd, 2014, roč. 6, č. 1, s. 47–60. ISSN 1803-9448.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Invakuace v Čechách. Naše řeč, 2013, roč. 96, č. 4, s. 219–220. ISSN 0027-8203.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. "Znovunalezené" Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého. Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, č. 1, s. 47–54. ISSN 1803-9448.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Cesta ke vzniku Ústavu pro jazyk český. Homo bohemicus, 2011, č. 2–4, s. 141–152.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Proměny organizační struktury Ústavu pro jazyk český (1946–1989). Práce z dějin Akademie věd, 2011, roč. 3, č. 1, s. 37–52. ISSN 1803-9448.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Šmejdy a šmejdi. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 5, s. 267–271.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Selfie, selfies, selfíčko. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 4, s. 216–220.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Berlusconizace po česku. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 2, s. 107–111.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Akademické počátky české jazykovědné bohemistiky. Práce z dějin Akademie věd, 2015, roč. 7, č. 1, s. 47–60.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Změny organizační struktury a umístění Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV. Práce z dějin Akademie věd, 2016, roč. 8, č. 2, s. 193–210.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Nostalgie po dobách nedávno minulých. Naše řeč, 2016, roč. 99, č. 4, s. 218–223.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. „Bez Havránka si nikdo ani neškrtl.“ Poválečné vztahy katedry českého jazyka pražské filozofické fakulty a akademického Ústavu pro jazyk český. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2017 (v tisku).

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Bohuslav Havránek očima svých současníků. Didaktické studie, 2017, roč. 9, č. 1, s. 22–38.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Technické obory a jejich začleňování do vznikající Československé akademie věd. Práce z dějin Akademie věd, 2017, roč. 9, č. 2, s. 1–18.
 

Článek ve sborníku:

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání. In: Čmejrková S., Hoffmannová J. a  Klímová J., ed. Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2012, s. 15–20. ISBN 978-80-246-2121-0.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra. Profesor Bohumil Ryba, mezi vědou a vězením. In: Kremličková, L., ed. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha, 2010, s. 227–274. ISBN 978-80-254-9125-6.

 

BIRKHAHNOVÁ, Edith a CHUDOMELOVÁ, Věra. K návrhu lexikografického popisu termínů v lexikální databázi LEXIKON 21. In: Rangelova, A., Světlá, J. a Jarošová, A., ed. Lexikografie v kontextu informační společnosti: sborník příspěvků z pracovního setkání: Praha, 4.6. 6. 2007. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, s. 47–57. ISBN 978-80-86496-41-2.

 

BIRKHANHNOVÁ, Edith a CHUDOMELOVÁ, Věra. The possibilities of the lexicographic description of terms in the lexical database LEXIKON 21. In: Levická, J. a Garabík, R., ed. Computer treatment of Slavic and East European languages: fourth international seminar: Bratislava, Slovakia, 2527 October 2007: proceedings.  Bratislava: Tribun, 2007, s. 13–20. ISBN 978-80-87139-05-9.


Recenze:

CHUDOMELOVÁ, Věra (rec.). Ivanová-Šalingová, Mária. Homonymický slovník. Bratislava: Samo AAMM, 2005. 213 s. ISBN 80-967524-2-1. Slavia, 2006, roč. 75, č. 3, s. 308–310. ISSN 0037-6736.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra (rec.). Jiří Zeman: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015). Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, 120 s. Slovo a slovesnost, 2018, roč. 79, č. 4, s. 357–360. 

 

Software:

BLAŽEK, Petr, RANGELOVA, Albena, GOLÁŇOVÁ, Hana, TICHÁ, Zdeňka, HABROVÁ, Martina a DVOŘÁČKOVÁ, Věra. LEXIKO: webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících [online]. Verze 1.8.2. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2009. Dostupné z: <http://lexiko.ujc.cas.cz/index.php>.

 

Jazyková redakce publikací:
TOMEŠ, Josef. Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918). Praha: Academia, 2018, s. 416. ISBN 978-80-200-2894-5.


BOLDAN, Kamil. Počátek českého knihtisku. Praha: Scriptorium, 2018, 320 s. ISBN 978-80-88013-69-3.

 

KUBŮ, Eduard, ŠOUŠA, Jiří (eds.). Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Praha: Karolinum, 2018, 348 s. ISBN: 978-80-246-4099-0.

 

KLEČACKÝ, Martin (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Praha: CEVRO Institut – MÚA AV ČR, v. v. i., 2018, 268 s. ISBN: 978-80-87782-98-9.

 

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, MÁDLOVÁ, Vlasta, ŠOUKAL, Jiří. Věda pod Rokoskou. Praha: MÚA AV ČR, v. v. i. – ÚSMH AV ČR, v. v. i., 2018, 228 s. ISBN 978-80-87782-88-0 (MÚA), ISBN 978-80-907299-0-2 (ÚSMH).

 

VAŠEK, Richard. „Račte to podepsat libovolnou šifrou“. Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935). Praha: Academia, 2019 (v tisku).

 

BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé? Ekonomické aktivity československých legií během anabáze v Rusku. Praha: Academia, 2019 (v tisku).

 

Členství ve vědeckých společnostech:
Česká archivní společnost
Jazykovědné sdružení ČR
Společnost pro dějiny věd a techniky

 

Popularizace:

od 2017 spoluautorka rubriky Slovo v Magazínu tek Lidových novin