Řešené projekty

 

Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit
Ministerstvo kultury, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Identifikační kód projektu: DG20P02OVV029

Anotace
Řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, dialektologické oddělení
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra geoinformatiky
Doba řešení: 2020 –2022

 

Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language 

Arts and Humanities Research Council (AHRC)
Číslo: AH/T002859/1

Anotace

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Neil Bermel:University of Sheffield

Spoluřešitelé z České republiky: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D., Mgr. Martin Beneš, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D., Ústav Českého národního korpusu FF UK. Další spoluřešitelské instituce: York University, University of Brighton (Velká Británie), University of Zagreb (Chorvatsko), Institute for the Croatian Language and Linguistics (Chorvatsko), University of Tartu (Estonsko)

Doba řešení: 2020–2022

 

První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice)
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 20-06229S
Řešitelka: Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Doba řešení: 2020–2022

 

LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Registrační číslo: LM2018101

Řešitel: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Spoluřešitel za ÚJČ: PhDr. Martin Prošek, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR

Doba řešení: 2019–2022

 

Lexikálně-sémantická databáze češtiny

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL02000041
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Aleš Klégr, Filozofická fakulta UK, Praha
Spoluřešitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Aplikační garanti: Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; Česká asociace pro digitální humanitní vědy, z. s.; Jednota tlumočníků a překladatelů; Obec překladatelů; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Doba řešení: 2019–2022

 

Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL02000146
Hlavní řešitel: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno
Spoluřešitel 1: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Ústav pro jazyk český AV ČR
Spoluřešitel 2: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
Aplikační garant: Seznam.cz, a. s.
Doba řešení: 2019–2022

 

Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 19-21523S
Řešitel: Mgr. Martin Havlík, Ph.D., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2019–2021

 

Čeština Daniela Adama z Veleslavína
Grantová agentura ČR
Anotace
Registrační číslo: 19-05654S
Řešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2019–2021

 

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Anotace
Registrační číslo: TL01000274
Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO
Spoluřešitel: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018-2021

 

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci

Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 18-08651S
Řešitel: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc., oddělení stylistiky a sociolingvistiky ÚJČ AV ČR
Spoluřešitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Doba řešení: 2018–2020

 

Staroslověnské dědictví v staré češtině
Grantová agentura ČR

Anotace
Registrační číslo: 18-02702S
Řešitel: PhDr. Helena Karlíková, CSc., etymologické oddělení ÚJČ AV ČR
Doba řešení: 2018–2020