Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Vesmír: Když se řekne geek

9. 2. 2018

Naše řeč se v dnešní době dynamicky proměňuje. Svědčí o tom i soustavné přejímání nových slov z cizích jazyků, zejména z angličtiny. Barbora Procházková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2018/2) věnuje jednomu z takových výrazů, kterým je geek. O jeho původu, významu a užití v současné češtině se můžete dočíst zde.


Z Jazykovědných aktualit 2017/3–4

2. 2. 2018

V novém čísle Jazykovědných aktualit najdete mimo jiné přehledový článek J. Slámy věnovaný tzv. (polo)automatické excerpci neologismů, text L. Jílkové o umísťování přízvuku na slově tak; v rubrice Drobnosti M. Lišková analyzuje některé exemplifikace ve Slovníku současné češtiny (dostupném na int. stránce nechybujte.cz) a táž autorka přispěla i recenzí knihy Language Periphery: Monocollocable words in English, Italian, German and Czech, jejímiž autory jsou F. Čermák, J. Čermák, Z. Obstová a M. Vachková. Více se dočtete zde.


Výzva k zasílání příspěvků

31. 1. 2018

Bohemistický časopis Naše řeč vyzývá k zaslání příspěvků do speciálního čísla 1/2019, které se zaměří na problematiku (české) lexikografie v širokém smyslu slova. Texty by měly být orientovány primárně metodologicky. Vítány jsou studie týkající se například výběru a třídění lexikálního materiálu, popisu významu, přístupu ke zpracování slovní zásoby v její přirozené dynamice, způsobu zveřejnění/zveřejňování již hotových výstupů nebo češtiny v překladových slovnících. Více informací a kontakt na redakci naleznete zde, výzvu k zasílání příspěvků zde.


Nová monografie o struktuře v jazyce

11. 1. 2018

V prosinci loňského roku vydala Technická univerzita v Liberci monografii Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci (ed. Oldřich Uličný). Na knize, která navazuje na domácí tradice funkčně strukturní jazykovědy a tvořivě je překračuje, se významně podíleli i pracovníci Ústavu pro jazyk český. Najdeme zde např. studii Martina Proška, jenž se zamýšlí nad současným stavem jazykové kultury, či Kamily Smejkalové, jež se vyjadřuje ke kodifikaci proprií, naopak diachronním tématům se věnují např. Alena M. Černá a Štěpán Šimek.


Vesmír: Je francouzský král holohlavý?

10. 1. 2018

V logice a jazykovědě se někdy rozlišují dva typy záporu: vnitřní, který se nedotýká presupozic věty (nevyslovených předpokladů, které nejsou vlastním významem věty), a vnější, který se jich dotýká. Uvedený protiklad není teoretickým konstruktem, ale jevem reálně doložitelným v úzu. Více se dočtete ve sloupku Vojtěcha Veselého v časopise Vesmír (2018/1).
 


Výpravná publikace o Karlu IV.

5. 1. 2018

V prosinci 2017 vyšla výpravná kniha Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Dobu Karla IV., zejména ve vztahu k slovanskému živlu a emauzskému klášteru, představují textovou i obrazovou formou slavisté, uměnovědci, muzikologové, lingvisté a literární vědci. Kniha soustřeďuje poznatky prezentované pěti ústavy AV ČR na mezinárodní konferenci pořádané v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. v emauzském klášteře v Praze. Ústav pro jazyk český reprezentují tři kapitoly pracovníků oddělení vývoje jazyka (Martiny Jamborové, Petra Nejedlého a Kateřiny Volekové).


Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

3. 1. 2018

V prosinci vyšlo šestnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Václava Kettnerová a Markéta Lopatková se ve svém článku věnují koreferenci u komplexních predikátů s kategoriálním slovesem. Lucie Kopáčková hodnotí pronikání koncovky do plurálových tvarů desubstantivních adjektiv typu otcův, matčin. Pavel Sojka analyzuje slovesa 4. prézentní třídy ve vybraných textech Bohumila Hrabala a Josef Štěpán předkládá sémanticko-syntaktickou klasifikaci souvětí se souřadnými vedlejšími větami.


Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

20. 12. 2017

Na konci listopadu vyšlo letošní poslední číslo Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 4). František Tůma se v něm zabývá střídáním kódů (češtiny a angličtiny) ve výuce angličtiny na základní škole. Konstantin Lifanov zkoumá otázky jazykového kontaktu mezi slovenštinou a češtinou, a to se zaměřením na jev, který nazývá asymetrická divergence. Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová a Robert Kolár analyzují distribuci předpon v českém sylabotónickém trocheji. Kompletní obsah čísla naleznete zde.


Živa: Hafo výrazů k vyjádření množství

19. 12. 2017

Množství můžeme vyjádřit nejrůznějšími výrazy. Pro neformální komunikaci máme vedle číslovek k dispozici bohatou zásobu obrazných vyjádření. Příspěvek Anny Černé v časopise Živa (2017/6) se zaměřuje na ty z nich, jimiž udáváme přibližné hodnoty, a to jak pro vyjádření míry velké (např. hromada, kupa, habaděj), tak malé (ždibec, krapet) či zcela zanedbatelné (ani zbla, starou belu). Více se dočtete pod tímto odkazem.


Vyšla Naše řeč 5/2017

14. 12. 2017

Vyšla Naše řeč 5/2017

V posledním letošním čísle Naší řeči najdete pět článků a jednu drobnost. Marie Kopřivová analyzuje různé funkce imperativů slovesa počkat v mluveném diskurzu, Helena Özörencik porovnává českou a slovenskou situaci udělování rodných jmen z jazykověpolitické perspektivy, Tereza Klemensová se zabývá německými stopami v zeměpisných jménech na Jesenicku, Štěpán Šimek rozkrývá původ slova kuchař a Petr Nejedlý se zabývá případy na okraji slovotvorného systému starší češtiny. Veronika Vytlačilová pak ve své drobnosti rozebírá délku samohlásek v humanistické a barokní češtině. Celý obsah čísla najdete zde.