Korpus – gramatika – axiologie

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 

Časopis Korpus – gramatika – axiologie je recenzovaný lingvistický časopis zaměřený na korpusový výzkum přirozených jazyků, zejména jejich gramatiky, a na hodnocení zjišťovaných jevů z hlediska jejich systémového statusu, frekvence, gramatičnosti a stylových hodnot. Vznik tohoto časopisu byl motivován novou orientací části lingvistické obce na empirické a do značné míry objektivizované metody vědeckého výzkumu jazyka prostřednictvím rozsáhlé a žánrově pestré materiálové báze, jakou poskytují velké elektronické korpusy textů. V časopise jsou publikovány pouze původní příspěvky (odborné články, recenze a zprávy), a to v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Odborné články procházejí standardním recenzním řízením, jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky z různých lingvistických pracovišť.

 

ISSN: 1804-137X

Reg. č. / Reg. No.: MK ČR E 19146

 

Poslání časopisu zde / Mission of the journal here
Datum vzniku časopisu / Issued since: VIII. 2010
Periodicita: Vychází dvakrát ročně. / Periodicity: Two issues per year.
Charakter: recenzovaný vědecký neimpaktovaný časopis / Character: peer-reviewed scientific journal without IF
Časopis je od r. 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

KGA je citováno v databázích: ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique (Brill), MLA International Bibliography (Modern Language Association of America), The Year's Work in Modern Language Studies (Modern Humanities Research Association), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Academy of Sciences of the Czech Republic, Hungarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences), Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie), Bibliografie české lingvistiky (Ústav pro jazyk český AV ČR).

 

Redakční rada / Advisory Board
Tilman Berger (Tübingen) – Neil Bermel (Sheffield) – Václav Cvrček (Praha) – František Čermák (Praha) – Francois Esvan (Napoli) – Mirjam Fried (Praha) – Markus Giger (Praha) – Andrej Izotov (Moskva) – Marek Konopka (Mannheim) – Susan Kresin (Los Angeles) – Markéta Lopatková (Praha) – Christian Mair (Freiburg) – Slavomír Ondrejovič (Bratislava) – Klára Osolsobě (Brno) – Karel Pala (Brno) – Aleš Půda (Heidelberg) – Josef Šimandl (Praha)

Redakce / Editorial Board

Vedoucí redaktor / Editor: František Štícha (Praha) – zástupce vedoucího redaktora / Associate Editor: Miloslav Vondráček (Hradec Králové) – výkonný redaktor / Assistant Editor: Jana Bílková (Hradec Králové)

Pokyny pro autory zde / Instructions for authors here

Recenzní řízení / Peer review

Anonymizovaný text článku (původní vědecké stati nebo přehledové studie) je předán dvěma recenzentům z téže vědní oblasti, avšak z pracoviště odlišného od pracoviště autora. Recenzent může doporučit zveřejnění článku, úpravu článku, nebo navrhnout jeho odmítnutí. Pokud dojde k rozporu v hodnocení dvou recenzentů, je zadáno vypracování třetího posudku za podmínek uvedených výše.
Recenzní posudky jsou předány autorovi, přičemž je dodržen princip dvojí anonymity – recenzenti neznají autora a autor nezná recenzenty. Pokud recenzent doporučí úpravu článku a autor připomínky akceptuje, je recenzentovi předán upravený text k novému posouzení.
O konečném obsahu konkrétního čísla časopisu rozhoduje na základě recenzního řízení redakční rada. K redakčním zásadám podrobněji zde.

The anonymised copy of the article (be it an original scientific paper or an overview study) is forwarded to two reviewers from the same branch of science, but from a workplace different from the author´s one. The reviewer can recommend the text for publishing or adjusting or rejecting. In case of contradictory evaluations made by the two reviewers, the third evaluation (under the conditions identical with those given above) is requested.

The reviewers´ evaluations are forwarded to the author; the principle of the double anonymity is applied: the reviewers are not revealed to the author and the author is not revealed to the reviewers. If a reviewer recommends an adjustment of the text and the author accepts the critical remarks, the later version is forwarded to the reviewer for a new evaluation.

The final contents of each particular issue of the Journal are decided by the Advisory Board on the basis of the peer reviewing process. See here for details.

 

Informace o distributorech

Předplatné v ČR a SR zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, tel. (+420) 225 985 225, (+420) 777 333 370, e-mail <send@send.cz>. Cena ročního předplatného pro české předplatitele je 150 Kč. Cena ročního předplatného pro slovenské předplatitele je 15 EUR.

 

All orders from institutions outside the Czech Republic and the Slovak Republic are processed exclusively by EBSCO Information Services GmbH, Sachsendamm 2-7, 10829 Berlin, Germany, phone: +49 30 34005-0, e-mail: <srathke@ebsco.com>. The price of a yearly subscription is 40 EUR. Institutional orders processed by other subscription agencies are not in compliance with the agreement between the publisher and the above mentioned agency and are handled illegally.

 

Elektronická verze je dostupná na adrese / The electronic version is available at: <http://www. ceeol. com> (Central and Eastern European Online Library); redukovaná verze na / the reduced version at: <http://www.ujc.cas.cz/veda-vyzkum/casopisy>.

For orders from abroad please contact the editorial office. E-mail: kga@ujc.cas.cz.


Adresa redakce / Address of the Editor‘s office

Korpus – gramatika – axiologie
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, KČJL,
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
kga@ujc.cas.cz

Tisk/Print: ERMAT Praha

Vydavatel/Publisher
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, IČ: 62690094, adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
a/and
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., IČ: 68378092, adresa: Letenská 4, 118 51 Praha 1

Redukovaný obsah aktuálního čísla / Reduced contents of the current issue

KGA 20/2019

 

Redukované obsahy starších čísel / Reduced contents of older issues

KGA 19/2019

KGA 18/2018

KGA 17/2018

KGA 16/2017
KGA 15/2017 
KGA 14/2016 

KGA 13/2016

KGA 12/2015

KGA 11/2015

KGA 10/2014

KGA 09/2014

KGA 08/2013
KGA 07/2013
KGA 06/2012
KGA 05/2012
KGA 04/2011
KGA 03/2011
KGA 02/2010
KGA 01/2010

 

Soupis obsahu vyšlých čísel v citačním formátu zde.

The list of the contents of published issues in the quoting form  here.

 

Soupis autorů a posuzovatelů zde.

The list of authors and reviewers here.

7. 5. 2012