Oddělení onomastiky

Kontakt:


Valentinská 1

116 46  Praha 1

E-mail: onomastika at ujc.cas.cz

 

Čím se v oddělení zabýváme:

 

Oddělení onomastiky je jediným onomastickým pracovištěm v České republice. Bylo založeno jako akademické pracoviště Místopisné komise (vznikla r. 1912) v tehdejším Slovanském ústavu ČSAV v roce 1960, v letech 1964–1968 bylo součástí Ústavu jazyků a literatur ČSAV, 1. 1. 1969 bylo jako onomastické oddělení převedeno do Ústavu pro jazyk český. Prvním vedoucím tohoto pracoviště byl až do konce roku 1971 významný český onomastik Jan Svoboda.
Z podnětu zakladatele moderní české onomastiky Vladimíra Šmilauera se od roku 1962 stalo základním úkolem pražského onomastického pracoviště shromáždění pomístních jmen (anoikonym) z území Čech, neboť přes větší počet pokusů podnikaných od poloviny 19. století jak institucemi, tak jednotlivci se je sepsat do poloviny 20. století nepodařilo. Podle instrukcí bylo za pomoci více než 4 000 dobrovolných místních spolupracovníků soupisem v letech 1963–1980 shromážděno z území Čech cca 500 000 anoikonym užívaných v druhé polovině 20. století. Sepsána byla pomístní jména z více než 86 % českých obcí a osad.
Ze získaných soupisů byla jména vyexcerpována na lístky a abecedně seřazena do tzv. abecedního generálního katalogu pomístních jmen. V letech 19952004 byla jména převedena do elektronické databáze. Ta obsahuje doklady jednotlivých pomístních jmen spolu se všemi informacemi vztahujícími se k nim (údaje o pojmenovaném objektu, jeho poloze, jakosti, tvaru, lidovém výkladu jména atd.).
K materiálu byl vypracován Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách (1991) a Retrográdní index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách (1991). Tím bylo zjištěno, že v sebraných pomístních jménech je doloženo více než 45 000 lexikálních jednotek.
V letech 1991–1993 byla z dílčích úseků materiálu pomístních jmen vypracována monografie Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest (1995). Od roku 1994 se anoikonyma zpracovávají do Slovníku pomístních jmen v Čechách. V roce 2000 vyšel úvodní svazek, v letech 2005– 2009 prvních pět svazků tohoto slovníku. Od roku 2010 se přešlo k jeho zpracovávání v elektronické podobě.
Vedle prací na Slovníku pomístních jmen byla v oddělení věnována pozornost i výzkumu osobních jmen. Ten byl zpočátku orientován diachronně – J. Svoboda připravoval (dosud nevydaný) Slovník staročeských osobních jmen a vydal knihu Staročeská osobní jména a naše příjmení (1964). V 70. letech se zásluhou Miloslavy Knappové antroponomastická bádání soustředila především na aktuální synchronní aspekty užívání a fungování antroponym v češtině, a to z hlediska jazykového, jazykově kulturního i sociolingvistického. Pro potřeby úřední praxe, odborníků i široké veřejnosti zpracovala M. Knappová publikaci Jak se bude (vaše dítě) jmenovat (1. vydání v roce 1978). Na tuto práci navazují další knihy od téže autorky: sociolingvisticky pojatá monografie Rodné jméno v jazyce a společnosti (1989) a příručka Příjmení v současné češtině (1992). Důležitost těchto prací potvrzuje fakt, že v r. 2006 vyšlo už třetí, přepracované a doplněné vydání publikace Naše a cizí příjmení v současné češtině a v r. 2010 páté, doplněné, rozšířené a aktualizované vydání příručky Jak se bude vaše dítě jmenovat.
Oddělení se rovněž zabývá teoretickými aspekty (lingvistickými i mimolingvistickými) vzniku vlastních jmen a jejich fungování ve společenské komunikaci, rozvojem metodologie onomastických výzkumů se zaměřením na jejich interdisciplinární kontext a vzájemnými vztahy mezi apelativní a propriální sférou jazyka.

Pracoviště se zapojilo do řady významných mezinárodních aktivit, především ve spolupráci s International Council of Onomastic Sciences – ICOS (příprava mezinárodní onomastické terminologie, vytváření onomastické bibliografie), členové oddělení pracují v redakčních radách mezinárodních onomastických časopisů a sborníků. Oddělení dále poskytuje zázemí pro činnost Onomastické komise, interdisciplinárního vědeckého sdružení odborníků zkoumajících vlastní jména, a úzce spolupracuje s Názvoslovnou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (kolektivní publikace Index českých exonym. Standardizované podoby, varianty. Praha 2006; příprava české verze mezinárodního terminologického slovníku).

Od samého počátku (1960) bylo oddělení rovněž redakcí českého onomastického časopisu (19601982 Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 19821992 Onomastický zpravodaj ČSAV, 19931994 Onomastický zpravodaj, od r. 1995 Acta onomastica).
 

Na čem pracujeme:

 
Výzkum vlastních jmen

Vedoucí úkolu: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

 

Další úkoly pracoviště:
- vydávání časopisu Acta onomastica
- soudní znalectví v oblasti jazykověda – ověřování podob jmen a příjmení z hlediska zákonných ustanovení usměrňujících jejich zápis do osobních dokladů
- spolupráce na mezinárodních onomastických projektech, se zahraničními onomastickými pracovišti a s redakcí italského onomastického časopisu Rivista Italiana di Onomastica
- expertizní a poradenská činnost v oblasti vlastních jmen
- spolupráce s vysokými školami: vedení toponomastického a antroponomastického semináře na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, školitelství doktorandů, vedení diplomových a seminárních prací
- práce v předsednictvu a členství v International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
- členství v redakční radě mezinárodního onomastického časopisu Onoma
- členství v redakční radě časopisu Zunamen – Zeitschrift für Namenforchung
- členství v redakční radě časopisu Nomina Africana 
- členství v redakční radě časopisu Naše řeč
- organizace činnosti Onomastické komise
- členství v Názvoslovné komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
- pořádání onomastického semináře (jedenkrát měsíčně)

 

Sbírky a materiály:

 

V oddělení onomastiky jsou uloženy následující sbírky a materiály:

 
1. Sbírky pomístních jmen:
– originály soupisů pomístních jmen z let 1963–1980 pro více než 86 % českých obcí a osad v Čechách;
– originály soupisů pomístních jmen z let 1974–1980 pro 1 561 obcí a osad z pohraničních oblastí Čech, v nichž do roku 1945 převažovalo německé obyvatelstvo;
– cca 430 000 abecedně seřazených dokladů pomístních jmen získaných excerpcí ze soupisů vypracovaných pro území Čech v letech 1963–1980, které jsou přístupné i v elektronické podobě;
– téměř 180 000 abecedně seřazených dokladů pomístních jmen z Čech získaných excerpcí z tištěných pramenů a literatury;
– přibližně 245 000 dokladů pomístních jmen získaných excerpcí z tereziánského katastru a seřazených abecedně podle panství;
– cca 22 000 dokladů pomístních jmen z Čech získaných excerpcí z rukopisných sbírek uložených v archivech a muzeích v Čechách;
– téměř 20 000 abecedně seřazených dokladů pomístních jmen z map Stabilního katastru z 19. století pro obce z bývalého Středočeského kraje;
– část originálů soupisů pomístních jmen z jednotlivých obcí z pohraničních oblastí, v nichž do roku 1945 převažovalo německé obyvatelstvo, a abecední rukopisná kartotéka pomístních jmen z těchto soupisů. Jde o materiál z akce organizované prof. E. Schwarzem v období mezi dvěma světovými válkami, který je dlouhodobě zapůjčen z Historického ústavu AV ČR.
 
2. Sbírky osobních jmen:
– rukopisná abecedně seřazená sbírka dr. J. Svobody, na jejímž základě zpracoval knihu Staročeská osobní jména (Praha 1964, 317 s.) a zpracovával Slovník staročeských osobních jmen;
– rukopisná abecedně seřazená sbírka osobních jmen pořízená V. Sajtlem excerpcí z matrik Středočeského kraje.
 
3. Rozsáhlá mapová sbírka.
 
4. Abecední rejstřík toponym zaznamenaných v onomastickém časopise (časopis měnil název: 1960–1982 Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 1983–1992 Onomastický zpravodaj ČSAV, 1993–1994 Onomastický zpravodaj, 1995 – dosud Acta onomastica).
 
Oddělení disponuje rovněž rozsáhlou onomastickou knihovnou, k níž je katalog autorský a věcný. Jednotlivé sbírky jsou postupně digitalizovány a některé z nich budou zveřejněny na internetu.

 

Pracovníci:

 

PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. person.png ASEPBČL
vedoucí

e-mail: stepan at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 467

 

PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D. person.png ASEP BČL

e-mail: z.dvorakova at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 467
 
Mgr. Miriam Giger, Ph.D. BČL
e-mail: giger at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 466

 

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. (dočasně nepřítomný) person.png ASEP BČL
e-mail: harvalik at ujc.cas.cz

tel.: 225 391 466

 

Mgr. Martina Ptáčníková (dočasně nepřítomná) person.png ASEP BČL
e-mail: ptacnikova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 467
 
Mgr. Radek Volejník (dočasně nepřítomný) person.pngASEP BČL
e-mail: volejnik at ujc.cas.cz
 
Mgr. Soňa Wojnarová person.png 
e-mail: s.wojnarova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 467

 

Mgr. Martina Zirhutová person.png BČL
e-mail: zirhutova at ujc.cas.cz
tel.: 225 391 467