Na co se nás ptáte

Dotaz:
V naší zemí existuje cca 50 vsí začínajících na vše-, tedy Všetaty, Všeň, Všechlapy, Všestary atp. Lze z hlediska jazyka usoudit na to, co toto pojmenování znamená, či jak takové názvy vznikají?

 

Odpověď:
Mnoho místních jmen tohoto typu bylo utvořeno k původnímu prvnímu pádu množného čísla výrazu vši = všichni. Za něj se pak připojuje další element, srov.: Všechlapy: všichni chlapi (tj. nešlechtici, poddaní, sedláci, prostí lidé); Všepadly: všichni padli (tj. místo, kde všichni padají/padli); Všestary: všichni staří (tj. pojmenování podle toho, jako by ve vsi byli všichni staří); Všetaty: všichni + jinak nedochované podstatné jméno tatь = zloděj (tj. vesnice, kde všichni kradou, kde jsou samí zloději) atp.
Některá místní jména začínající na vše- však mají původ v osobních jménech, srov.: Všeboř: ves/dvůr lidí Všeborových (od osobního jména Všebor); Všechov: ves/dvůr lidí Všechových (od osobního jména Všech); Všemily: ves Všemilů, tj. rodiny Všemilovy (od osobního jména Všemil) atp. Komponent vše- však i v těchto staročeských osobních jménech pochází z praslovanského vьsь, tj. všechen. Etymologie náslovného vše- je u obou skupin stejná; rozdíl je v motivaci – přezdívková obyvatelská místní jména vs. jména podle osobních jmen.
Více zde

Zářijové číslo Naší řeči už je v prodeji

Ve čtvrtém letošním (a autorsky čistě dámském) čísle časopisu Naše řeč se Veronika Štěpánová zabývá znělostí souhlásek v přejatých slovech, Martina Nývltová analyzuje pravopis česky vydaných Nových zákonů 15. a 16. století a Jana Nová s Helenou Pernicovou představují problematiku názvů rostlin z hlediska připravovaného Akademického slovníku současné češtiny. K tomu tradičně připojujeme recenzi, drobnost a odpověď na dotaz adresovaný jazykové poradně.

29. 9. 2016

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ připravilo publikaci Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. V monografii jsou v devatenácti kapitolách představeny principy tvorby nového výkladového slovníku, jeho základní charakteristika, výstavba hesláře, struktura heslové stati, zpracování jejích jednotlivých částí a zásady jednotného popisu vybraných nominačních, strukturních a lexikálněsémantických skupin. Publikace je určena lingvistům, učitelům, studentům a všem, kteří se zajímají o nové zpracování slovní zásoby současné češtiny. Kniha bude distribuována prostřednictvím knihkupectví Academia.

23. 9. 2016

Posílejte příspěvky na konferenci 100 let Naší řeči

Posledních deset dní zbývá pro přihlášení příspěvku na konferenci 100 let Naší řeči, která se uskuteční 10.–11. ledna 2017 v Praze. Se svými referáty se můžete hlásit do pěti tematických sekcí: Normy jazyka a komunikace, Gramatika a gramatičnost, Dynamika slovní zásoby češtiny v synchronním a diachronním pohledu, Jazyk v interakci a Drobnosti. Více na webu konference.

20. 9. 2016

O nepřesnosti našeho vyjadřování

Nakladatelství Academia právě vydalo knihu Františka Štíchy O nepřesnosti našeho vyjadřování. Autor v ní představuje a komentuje množství rozmanitých druhů jazykové nepřesnosti – takových, které jsou již zabudovány v systému jazyka, ale hlavně těch, které vznikají až při tvorbě textů, ať z nedostatečného vědomého úsilí o přesnost, ze spěchu, ze snahy o stručnost, či jen z momentálního selhání pozornosti nebo intelektu. Krátkou ukázku si můžete prohlédnout zde.

19. 9. 2016

Vokabulář webový je opět funkční

Po čtrnáctidenní odmlce je Vokabulář webový opět v provozu. Díky novému hardwarovému vybavení by měl být nyní rychlejší a spolehlivější. Za případné problémy spojené s výpadkem se omlouváme.

7. 9. 2016

Písemná a elektronická komunikace

S odbornou lektorací Markéty Pravdové, zpracovatelky ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vychází v nakladatelství Eduko publikace A. Kocourkové a I. Hochové Písemná a elektronická komunikace. Publikace poskytuje návody a rady, jak napsat různé druhy obchodních, úředních nebo osobních písemností tak, aby měly nejen všechny formální náležitosti, ale byly napsány správně i po jazykové stránce.

6. 9. 2016

Archív aktualit