Na co se nás ptáte

Dotaz:
Chtěla bych poprosit o radu ohledně toho, zda se píše sešeřit nebo zešeřit. V online pravidlech českého pravopisu jsem našla jenom zešeřit, ale čtením mám zažitý tvar se s. Je ovšem možné, že se jedná o častou chybu.

 
Odpověď:
Třebaže internetová Pravidla obsahují řadu nepřesností, v tomto případě se nemýlí. I podle školního vydání Pravidel českého pravopisu a slovníků (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Slovník spisovného jazyka českého a Příruční slovník jazyka českého) píšeme jedině zešeřit. Máte pravdu, že se ve slově poměrně často chybuje, svědčí o tom jak doklady z internetu, tak z Českého národního korpusu. V korpusu SYN je zachyceno 174x správné psaní se z (zešeří, zešeřilo, zešeřelý apod.) a 76x je doložena podoba se s (sešeří, sešeřilo, sešeřelý apod.) – tedy téměř třetina podob není správně. Pisatelé jsou nejspíše ovlivněni slovesem setmělo se.
Více zde

Přednáška o jazykových varietách

Srdečně vás zveme na přednášku Lucie Jílkové Variety češtiny, kterou pořádají Ústav slavistiky Vídeňské univerzity a České centrum Vídeň. Přednáška se uskuteční 20. 3. od 14:00–15:30 hod. v prostorách centra translatologie Vídeňské univerzity a přednášející se zaměří na specifické výrazové prostředky jednotlivých jazykových útvarů i na spisovnou a hovorovou výslovnost. Podrobné informace naleznete zde.

14. 3. 2019

Výzva k zasílání příspěvků

Časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do speciálního čísla 1/2020, které bude věnováno problematice popisu a/nebo výkladu gramatického systému češtiny. Vítány jsou studie, které popisují aktuální teoretická východiska popisu české gramatiky i jejího vývoje, zaměřují se na důsledky těchto východisek pro nakládání s materiálem, kriticky reflektují soudobé metodologické rámce apod. Příspěvky zasílejte do pondělí 20. května 2019 na adresu naserec@ujc.cas.cz. Více zde.

13. 3. 2019

Vesmír: Beztoho se bez toho neobejdeme

Většina tzv. spřežek vzniká z předložkových spojení. Tato spojení splynou v jedno slovo bez jakékoli tvaroslovné změny základových slov (zpočátku, načase, bezpochyby), někdy však dojde ke změně významové. O spřežkách z předložkových spojení s výrazem bez, o jejich významu i grafické podobě se dočtete v jazykovém sloupku Pavly Kochové v časopise Vesmír (2019/3).

5. 3. 2019

Živa: O bacilech a virech

Jed, otravná šťáva, sliz, hůlkamalý život tvoří základ slov, jejichž frekvence v tomto období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění vrůstá. Jsou zajímavá nejenom tím, že se ví, kdy se objevila poprvé a kdo je jejich „autorem“, ale i tím, jak s nimi dnes v jazyce zacházíme. Jde o výrazy virus/vir, bacil, bakterie, mikrob, jimž je věnován první letošní jazykový koutek Anny Černé v časopise Živa (1/2019).

15. 2. 2019

Vesmír: Na počátku bylo... gesto

Co spojuje frazeologické výrazy kroutit nad něčím hlavou, držet někomu palce, ukazovat si na někoho prstem, zaťukat na dřevo nebo mít něčeho až pocuď? Vyjadřujeme jimi náš postoj, názor nebo hodnocení a často je doprovázíme typickým gestem. Lexikálním jednotkám tohoto typu, tj. frazémům založeným na určitém posunku, je věnován jazykový sloupek Zdeňky Opavské v časopise Vesmír (2019/2).

7. 2. 2019

Kritická edice staročeského překladu díla Mikuláše z Lyry

V nakladatelství Scriptorium vyšla kniha Výklad Mikuláše z Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritickou edici staročeského překladu připravil pětičlenný tým pracovníků oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Vydání je doprovozeno přehledem rukopisného dochování Lyrových děl v bohemikálním prostředí a studií věnovanou staročeskému překladu uvedené části Lyrovy Postilly, který je jedinečnou a svébytnou památkou českého předhusitského písemnictví.

4. 2. 2019

Archív aktualit