Na co se nás ptáte

Dotaz:
Zajímal by mě Váš názor na to, zda lze jako adjektivum odvozené od podstatného jména šikana použít slovo šikanózní. Ve Vaší Internetové jazykové příručce jsem ho neobjevil, zato při zadání do internetového vyhledávače se mi zobrazila velká řada výsledků, včetně jednoho soudního rozhodnutí. Pokud toto adjektivum správné není, existuje nějaké jiné, anebo se musí použít opis?


Odpověď:
Slovo šikanózní překvapivě nezachycují žádné současné výkladové slovníky (Slovník spisovné češtiny, slovník neologismů, slovník cizích slov ad.), nýbrž nejstarší z dosud užívaných slovníků – Příruční slovník jazyka českého (1935–1957). Zde je příslušný výraz (psáno šikanosní) označen jako řídce užívaný a charakterizován jako ‚spojený s šikanováním‘. Další slovníky už tento výraz nezmiňují, zároveň však nenabízejí ani žádné jiné přídavné jméno odvozené od slova šikana.

Rozsah i oblast užití tohoto „z mrtvých povstavšího výrazu“ je poněkud zarážející, uvědomíme-li si jeho expresivní nádech. Neutrální a slovotvorně vhodnější ekvivalent bychom však hledali těžko. V úvahu by připadala nejobecnější česká adjektivní přípona -ový, ta se však ve spojení se slovem šikana nevžila. Zdá se, že výraz šikanózní figuruje zejména v právnických textech, kde nabývá charakteru termínu nebo alespoň profesního výrazu. Zajímavé je, že doklad v Příručním slovníku jazyka českého pochází rovněž z textu věnujícího se právním otázkám: „Není s to ani hromadnými a často až šikanosními exekucemi si vynutit od poplatníků zaplacení daní starých“. Je pravděpodobné, že si tento výraz vydobude postavení neutrálního termínu i mimo oblast právnického vyjadřování, v celku spisovné zásoby bychom ho nicméně zatím hodnotili jako výraz příznakový, expresivní.

Více zde

Video o výzkumu gestikulace v ÚJČ na YouTube

Akademie věd ČR natočila krátký videoklip o práci oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ v oblasti nonverbální komunikace. Petr Kaderka v něm hovoří o výzkumu gestikulace – o jejím podílu na gramatické struktuře v mluvené češtině a na konstruování smyslu toho, co chceme sdělit. Na klip se můžete podívat zde.

11. 8. 2016

Vyšlo nové číslo Naší řeči

Třetí letošní číslo časopisu Naše řeč právě vyšlo a obsahově je velice pestré. Vojtěch Veselý důkladně rozebírá vybrané významové druhy číslovek s ohledem na připravovaný Akademický slovník současné češtiny, Jana Nová představuje výsledky výzkumu vyjadřování posesivity na západě Čech a Lenka Procházková se věnuje změnám českých příjmení v kontaktu s prostředím amerického Chicaga. Nechybí samozřejmě ani recenze, drobnost a odpověď na dotaz adresovaný jazykové poradně.

Více najdete na webu Naší řeči. Výtisky lze zakoupit v knihkupectvích Academia nebo online v databázích CEEOL a EBSCO Central & Eastern European Academic Source.

10. 8. 2016

Pátý díl Českého jazykového atlasu se představuje v elektronické podobě

Dialektologické oddělení ÚJČ právě úspěšně dokončilo přípravu elektronické podoby pátého dílu šestisvazkového Českého jazykového atlasu. Nejobsažnější kapitola Hláskosloví postihuje starší a novější nářeční rozdíly v kvalitě a kvantitě samohlásek a dále souhláskové rozdíly jako vsouvání, zánik a přisouvání souhlásek a různé kvalitativní změny. Další kapitoly se věnují syntaxi, adverbiím a doplňkovému výzkumu ve městech. Specifikem atlasu jsou svazky izoglos v nářečích, sledující shodné nebo blízké průběhy hranic rozdílů u různých typů nářečních jevů. Vše si můžete prohlédnout zde.

4. 8. 2016

Vyšly dvě nové etymologické publikace

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dvě nové knihy z produkce členů etymologického oddělení ÚJČ. Vít Boček a Petr Malčík zpracovali nově nalezené dopisy a další dokumenty z pozůstalosti Václava Machka. Studie v knize Perspectives of Slavonic Etymology (editované Vítem Bočkem a Bohumilem Vykypělem) se věnují teoretickým i praktickým aspektům výzkumu etymologie slovanských jazyků. Více najdete zdezde.

28. 7. 2016

Hesla s náslovím L nově ve Vokabuláři webovém

Do Elektronického slovníku staré češtiny byla dnes zapojena hesla s náslovím L. Elektronický slovník staré češtiny se tak díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o 2 374 nových hesel. Vyhledávání ve slovníku je dostupné v rámci Vokabuláře webového.

27. 7. 2016

Vesmír: O neurčitosti počtů

Vojtěch Veselý se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/7) věnuje užívání určitých číslovek v neurčitém významu. O tom, co je motivem výpovědí jako Měl jako obvykle tisíc výmluv nebo Na stadionu bylo pět a půl diváků, se dočtete zde.

15. 7. 2016

Archív aktualit