Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Korpus - gramatika - axiologie

 

ISSN: 1804-137X

Reg. č. / Reg. No.: MK ČR E 19146KGAzobalky

 

Poslání časopisu zde / Mission of the journal here
Datum vzniku časopisu / Issued since: VIII. 2010
Periodicita: Vychází dvakrát ročně. / Periodicity: Two issues per year.
Charakter: recenzovaný vědecký neimpaktovaný časopis / Character: peer-reviewed scientific journal without IF
Časopis je od r. 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
 

Redakční rada / Advisory Board

Tilman Berger (Tübingen) – Neil Bermel (Sheffield) – Václav Cvrček (Praha) – František Čermák (Praha) – Francois Esvan (Napoli) – Mirjam Fried (Praha) – Markus Giger (Basel) – Andrej Izotov (Moskva) – Marek Konopka (Mannheim) – Susan Kresin (Los Angeles) – Markéta Lopatková (Praha) – Christian Mair (Freiburg) – Jana Ondráková (Hradec Králové) – Slavomír Ondrejovič (Bratislava) – Klára Osolsobě (Brno) – Karel Pala (Brno) – Josef Šimandl (Praha)
 
Redakce / Editorial Board
Vedoucí redaktor / Editor:  František Štícha (Praha) – zástupce vedoucího redaktora / Associate Editor: Miloslav Vondráček (Hradec Králové) – výkonný redaktor / Assistant Editor: Jana Bílková (Hradec Králové)
 
Pokyny pro autory zde / Instructions for authors here
 
Recenzní řízení / Peer review

Anonymizovaný text článku (původní vědecké stati nebo přehledové studie) je předán dvěma recenzentům z téže vědní oblasti, avšak z pracoviště odlišného od pracoviště autora. Recenzent může doporučit zveřejnění článku, úpravu článku, nebo navrhnout jeho odmítnutí. Pokud dojde k rozporu v hodnocení dvou recenzentů, je zadáno vypracování třetího posudku za podmínek uvedených výše.
Recenzní posudky jsou předány autorovi, přičemž je dodržen princip dvojí anonymity – recenzenti neznají autora a autor nezná recenzenty. Pokud recenzent doporučí úpravu článku a autor připomínky akceptuje, je recenzentovi předán upravený text k novému posouzení.
O konečném obsahu konkrétního čísla časopisu rozhoduje na základě recenzního řízení redakční rada.

The anonymised copy of the article (be it an original scientific paper or an overview study) is forwarded to two reviewers from the same branch of science, but from a workplace different from the author´s one. The reviewer can recommend the text for publishing or adjusting or rejecting. In case of contradictory evaluations made by the two reviewers, the third evaluation (under the conditions identical with those given above) is requested.

The reviewers´ evaluations are forwarded to the author; the principle of the double anonymity is applied: the reviewers are not revealed to the author and the author is not revealed to the reviewers. If a reviewer recommends an adjustment of the text and the author accepts the critical remarks, the later version is forwarded to the reviewer for a new evaluation.

The final contents of each particular issue of the Journal are decided by the Advisory Board on the basis of the peer reviewing process.
  
 
 

Formulář objednávky zde / Order form here

 

Cena jednoho výtisku:  60 Kč + poštovné / Price of one issue: 11EUR / 15 USD (incl. shipping, handling, and a bank transfer fees)

Objednávky a distribuce časopisu: redakce / Orders and distribution: Editor's office

 
Adresa redakce / Address of the Editor‘s office

Korpus – gramatika – axiologie

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, KČJL, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
kga@ujc.cas.cz
 
Tisk/Print: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
 
Vydavatel/Publisher
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, IČ: 62690094, adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
a/and
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., IČ: 68378092, adresa: Letenská 4, 118 51 Praha 1
  
Redukovaný obsah aktuálního čísla / Reduced contents of the current issue
 
Redukované obsahy starších čísel / Reduced contents of older issues

 

Soupis obsahu vyšlých čísel v citačním formátu zde.

The list of the contents of published issues in the quoting form here.

  

Soupis autorů a posuzovatelů zde.

The list of authors and reviewers  here.