Zajímavé dotazy

Dotaz:
Můžete mi poradit, jak se správně píše slovo kril/krill? Jde o označení pro různé druhy drobných korýšů, které dohromady tvoří jednu z nejobjemnějších živočišných mas na planetě. I proto mě zaráží, že jsem ho nenašla  žádném slovníku.

 

Odpověď:

Máte pravdu, že tento výraz žádný současný slovník spisovné češtiny nezachycuje. České přírodovědné názvosloví je obecně na velmi dobré úrovni, avšak v tomhle případě spočívá kámen úrazu v tom, že nejde o odborné pojmenování konkrétního živočicha, ale o souhrnné označení pro různé živočichy z podkmenu korýšů. Pravopisný úzus je v současnosti značně rozkolísaný, a to i v odborné a populárně-naučné literatuře. Dokládají to i data z Českého národního korpusu, poměr variant krilkrill je v relevantních zdrojích v podstatě vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že shoda nepanuje ani v odborných kruzích, nelze ani jednu pravopisnou variantu zcela odmítat; primárně však doporučujeme podobu kril. Zjednodušování hláskových skupin u přejatých slov je v češtině přirozeným jevem, srov. např. drill (uvádí starší Příruční slovník jazyka českého) vs. dril (uvádějí novější slovníky spisovné češtiny).


av  

Více zde

Korpus DIALOG 2.0

Byla zveřejněna nová verze multimediálního korpusu mluvené češtiny: DIALOG 2.0. Obsahuje 1,18 milionu textových slov z 200 diskusních pořadů českých televizí; počet mluvčích je 856. Kromě kompletních konverzačněanalytických transkriptů jsou uživatelům k dispozici také videonahrávky. Vyhledávací program umožňuje k vyhledaným pasážím přehrát odpovídající videozáznam. Více zde.

23. 2. 2021

Živa: Přechylování příjmení

Jazykový koutek Anny Černé v prvním čísle letošní Živy si neklade za cíl rozviřovat otázku, zda ženská příjmení přechylovat, či nepřechylovat. Vychází z praxe v jazykové poradně, na niž se obracejí tazatelé s žádostí o radu, jak v běžné komunikaci zacházet s nepřechýleným ženským příjmením typu Eva Novák či Emma Smetana.

15. 2. 2021

Knižní pocta Františku Štíchovi

Pod názvem Lingvistika – korpus – empirie vydal Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., kolektivní monografii k poctě a životnímu jubileu Františka Štíchy. Pět obsáhlých oddílů je věnováno (podobně jako časopis Korpus – gramatika – axiologie, na nějž se titul zjevně odvolává a jehož šéfredaktorem František Štícha je) současné morfologii, syntaxi, sémantice, slovotvorbě a lingvistice textu s odkazem ke korpusovým datům a jazykové empirii získávané a ověřované na reálných komunikátech různých typů. Na publikaci se 22 kapitolami podílelo 27 českých i zahraničních autorů.

14. 2. 2021

Kniha o slovesném vidu

V nakladatelství Akropolis vyšla kolektivní monografie Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině, jež předestírá stručný souhrnný pohled na český slovesný vid, snaží se ho představit v jeho komplexnosti a ve všech souvislostech. Sestává ze čtyř kapitol: 1. Český vid v kostce (Luboš Veselý), 2. Vidová nepárovost sloves na do- implikujících předcházející stejný/podobný děj (a otázky související) (Vojtěch Veselý), 3. Vidová nepárovost v češtině ve srovnání s ruštinou (Ondřej Bláha), 4. Metody výzkumu vidu a způsobu slovesného děje (Jan Chromý).

11. 2. 2021

Nová publikace o českých nářečích

V nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci vyšla kniha Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů, jejímiž autory jsou M. Ireinová, V. Voženílek, M. Pospíšil, J. Koníček a A. Vondráková. Atlas novou formou přibližuje problematiku krácení samohlásek v našich nářečích a je pozoruhodný svým ztvárněním analytických a syntetických nářečních map v nově sestaveném znakovém klíči. Z analytických map znázorňujících krácení vokálů u 16 vybraných slov byly typizací a regionalizací sestaveny mapy syntetické přinášející pohled na 6 typů a 13 regionů krácení vokálů.

4. 2. 2021

On-line přednáška o jazykovém poradenství

Ústav pro jazyk český a Česká centra vás zvou ke sledování on-line přednášky s názvem Aha, tak to jsem netušila aneb Ze života jazykové poradny. Martin Beneš v ní představí práci jazykové poradny a on-line Databázi jazykových dotazů, poté se zaměří na to, jak často, v jakých případech, jakým způsobem a proč tazatelé jazykové poradny nesouhlasí s odpověďmi na své dotazy. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center.

29. 1. 2021

Archív aktualit