Na co se nás ptáte

Dotaz:
Mám dotaz na přesnou podobu jmen malířů, navíc bratrů, v literatuře ina internetu jsem našla tyto podoby: Joža Uprka (s krátkým U) a Franta Úprka (s dlouhým Ú). Je toto opravdu správně?


Odpověď:

Domníváme se, že by měla být jména obou bratrů psána stejně. Prošli jsme encyklopedie, kterými disponujeme, a všude bylo jméno Uprka psáno s krátkým u, jedině ve starém Ottově slovníku naučném bylo ú dlouhé. Výskyty na internetu ukazují (jak ostatně sama píšete), že je psaní ú/u v tomto jménu rozkolísané. Vzhledem k tomu, že se oba bratři narodili zhruba v polovině 19. století, je dokonce možné, že byl zápis jejich jména rozkolísaný i za jejich života, protože čárka nad ú se na počátku slov začala psát až po roce 1848 (a v některých příjmeních ještě později).
Jinými slovy, nelze striktně říci, jestli psát ú dlouhé nebo u krátké. Domníváme se však, že by snad bylo vhodnější přiklonit se k řešení z novějších encyklopedií a psát u krátké.

Více zde

Pozvánka na odborný seminář

Všechny zájemce srdečně zveme na odborný seminář Jazykovědného sdružení České republiky nazvaný Aktuální otázky gramatického popisu jazyka, který připravili M. Friedová, M. Lopatková, K. Skwarska, P. Karlík, Fr. Štícha a J. Šimandl. Seminář se uskuteční 23. listopadu 2017 od 13:30 v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, místnost 206). Program semináře naleznete zde.

12. 11. 2017

Nová příručka k jazykovým rozborům

Nakladatelství Karolinum vydalo studijní příručku Gramatické rozbory češtiny: výklad a cvičení s řešeními, na níž se v autorském kolektivu pod vedením Roberta Adama podíleli i Hana Prokšová a Martin Beneš. Kniha obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Dále zde mimo jiné najdeme řadu pravopisných cvičení (v podobě korektur textů s chybami), v neposlední řadě též slovník základní jazykovědné terminologie.

10. 11. 2017

Vesmír: Když je nám Země malá

Kosmický prostor neustále podněcuje nejen zájem vědců a obrazotvornost fantastů, ale je inspirativní i pro naše vyjadřování. Pavla Kochová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/11) zabývá významovými posuny u přídavných jmen astronomický, vesmírný, kosmický a nověji také u přídavného jména galaktický. Tyto výrazy jsou využívány – zejména v publicistice – jako intenzifikační a aktualizační jazykové prostředky. Více se dočtete zde.

9. 11. 2017

Týden vědy a techniky

V době od 6. do 12. listopadu se uskuteční již sedmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce i Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, seminář či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.

10. 10. 2017

Vyšla Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Jako XLII. díl ediční řady Archiv český vydalo nakladatelství Filosofia v kritické edici unikátní rukopis z 15. století. Jedná se o památku právně-správního charakteru, o Nejstarší městskou knihu táborskou z let 1432–1452. K vydání ji připravili Alena M. Černá z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR a František Šmahel z Centra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR.

20. 10. 2017

Novinky ve Vokabuláři webovém

Oddělení vývoje jazyka publikovalo elektronické edice významných historických slovníků: vůbec poprvé bylo touto formou zveřejněno 2. vydání slovníku Kašpara Zachariáše Vusína Dictionarium bohemo-latino-germanicum z 1. poloviny 18. století a již dříve zpřístupněný Deutsch-böhmisches Wörterbuch Josefa Dobrovského z roku 1821 prošel technickou aktualizací umožňující lepší vyhledávání v jeho heslových statích. V obou dílech je možné vyhledávat podle jednotlivých jazyků a zároveň lze přecházet do digitálních kopií jednotlivých stran.

17. 10. 2017

Archív aktualit