Zajímavé dotazy

Dotaz:
V románu Petra Stančíka Mlýn na mumie vystupuje postava, která je nazývána jako autarkický detektiv. Nepovedlo se mi najít, co slovo autarkický znamená. Mohli byste mi pomoci?

 

Odpověď:
Je pravda, že výkladové slovníky češtiny přídavné jméno autarkický neobsahují. Devět dokladů výskytu slova je zaznamenáno v kartotéce novočeského lexikálního archivu, kde je význam tohoto výrazu vykládán jen na třech kartách (z přelomu 30. a 40. let 20. stol.), a to ve spojeních jako autarkický význam (‚soběstačný‘), autarkické snahy, (‚s. o soběstačnost‘) a autarkické jízdní kolo (‚cele zhotovené z látek domácích‘).

 

Pro význam ‚soběstačný‘ svědčí výklad u příbuzného slova autarkie v Novém akademickém slovníku cizích slov, který uvádí, že jde o knižní a odborný výraz pro ‚soběstačnost‘. Z téhož slovníku ještě lze doplnit, že autarkie je užívána i 1. ve filozofii, kde pojmenovává ideální vyrovnanost, klid mudrce nezávislého na vnějších věcech a lidech; a 2. v ekonomii, kde se užívá jako označení systému hospodářské politiky, jehož cílem je vytvoření relativně uzavřeného a ekonomicky nezávislého celku. Kromě výrazu autarkický existuje ještě synonymní výraz autarkní.

hm

 

Více zde

Kritická edice jednoho z nejstarších česky psaných cestopisů

V nakladatelství Arbor vitae societas vyšla kniha Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492. Kritickou edici jednoho z nejstarších českých nepřekladových cestopisů připravila Miloslava Vajdlová (Ústav pro jazyk český AV ČR). Edici doplňují průvodní stati Martina Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli) a Miloslavy Vajdlové, ediční poznámka a slovníček méně obvyklých staročeských výrazů.

13. 6. 2019

Edice staročeských biblických předmluv

V nakladatelství Scriptorium vyšla kritická edice staročeských biblických předmluv, které se dochovaly v rukopisných i tištěných středověkých biblích. Obsahuje celkem 124 textů, a to jak překladů z latiny, tak i několik původních staročeských předmluv, které složili neznámí učenci podílející se ve 14. a 15. století na překladu bible do češtiny. Edici připravil pětičlenný tým pracovníků oddělení vývoje jazyka ÚJČ s pomocí dvou externích odborníků (uměnovědce a teologa) a provází ji obsáhlá studie o staročeském překladu biblických prologů a výklad o výzdobě předmluv v staročeských biblických rukopisech.

13. 6. 2019

Přednáška o neologismech

Michaela Lišková (oddělení současné lexikologie a lexikografie) vystoupí 25. června v 19 hod. v Českém centru Berlín s přednáškou Jazyková laboratoř: Nová slova v současné češtině. Ve svém vystoupení se zaměří jak na teoretické otázky nové slovní zásoby, tak na praktické ukázky vybraných výrazů z vlastní neologické sbírky, na nichž budou mimo jiné demonstrovány specifické jevy z různých jazykových oblastí. Další informace jsou k dispozici zde.

10. 6. 2019

Nová sociolingvistická publikace

Vydavatelství FF UK právě vydalo knihu Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti, která je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace, která počítá nejen s časoprostorovými entitami – jazykovými prostředky, ale i s nečasoprostorovými entitami sociálními – s inherentně normativními jazykovými pravidly. Úvodní část knihy tento přístup vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu předmětné oblasti nahlédnuté z této perspektivy, závěrečná část pak rozebírá řadu problémů kolem pojmové triády úzus – norma – kodifikace.

7. 6. 2019

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V druhém letošním čísle Slova a slovesnosti (roč. 80, 2019, č. 2) se Simon Smith zabývá tím, jak čeští novináři reprodukují a transformují řeč politiků. Michal Hořejší zkoumá, jak se v diskusích o správě šumavských lesů využívá Klostermannovo literární dílo. Michal Křen a Martina Waclawičová se v diskusně laděném textu zabývají metodologickými otázkami budování korpusů mluveného jazyka. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 5. 2019

Pozvánka na Veletrh vědy

Zveme vás na pátý ročník Veletrhu vědy, který se koná 6.–8. června v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Mezi vystavovateli se představí i Ústav pro jazyk český AV ČR, který v hale č. 3 návštěvníky seznámí s činností oddělení jazykové kultury a oddělení současné lexikologie a lexikografie. Podrobné informace o expozici naleznete zde.

22. 5. 2019

Archív aktualit